0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

Claire

Uploaded by

claireedwolf

Virus scan

Safe to use

About this mod

Hire a personal kungfu master or invite a goddess to visit your farm, as scarecrows of course. CP and JA versions.

Requirements
Permissions and credits
Changelogs
THIS MOD IS ONLY AVAILABLE ON NEXUSMODS, DO NOT REUPLOAD!
Update 1.1:
Added 8 more scarecrows in both JA and CP; reshaded so it better fits toned down map recolors; fixed some minor graphic for a more aesthetic look. See changelog or images for more details.

-------------------------------------------------------------------------

This mod let you replace (CP version) or craft (JA version) the default scarecrows with various fantasy characters from Asian fantasy world. It's a mix, but mostly from Chinese wuxia & xianxia fantasy genre because I like the genre. I will probably add more in the future if I have time.

Bản mod cho phép bạn thay thế bù nhìn mặc định của game (dùng bản CP) hoặc chế tạo (dùng bản JA) thành các nhân vật với các class khác nhau như sát thủ, Phật tu, samurai, tiên nữ, cung nữ... chủ yếu là từ thể loại võ hiệp & tiên hiệp vì mình thích thể loại này.

-------------------------------------------------------------------------

Installation:

 • Download the required mods and this mod to anywhere you'd like. (You need ContentPatcher for CP version, JsonAssets for JA version, and SMAPI for both to work. See SMAPI instruction.)
 •  Unzip the required mods and this mod then move them to Stardew Valley \Mod folder.
 • Run the game through SMAPI.

Hướng dẫn cài đặt:
 • Tải xuống các bản mod cần thiết và bản mod này. (Bạn cần ContentPatcher cho phiên bản CP, JsonAssets cho phiên bản JA, và SMAPI để tất cả hoạt động. Xem hướng dẫn SMAPI.)
 • Giải nén các mod cần thiết và mod này sau đó chuyển chúng đến thư mục Stardew Valley \Mod.
 • Chạy trò chơi thông qua SMAPI.

-------------------------------------------------------------------------

Note:

 • The CP version is not compatible with any other mod that replaces the default scarecrows, but you can config it to your liking if you have the Generic Config Menu. Download the JA version if you want to keep other scarecrow mods. You can buy the recipe from Pierre with 2000g and the crafting recipe is the same as the scarecrow. (Alright so Pierre is not the human trafficker, he just suggests you hire some samurai to protect you.) • Phiên bản CP không tương thích với bất kỳ mod nào khác thay thế bù nhìn của game, nhưng bạn có thể tuỳ chỉnh từng bù nhìn theo ý thích của mình nếu dùng Generic Config Menu. Hãy tải phiên bản JA nếu bạn muốn sử dụng những mod thay bù nhìn khác. Bạn có thể mua công thức từ Pierre với 2000g, công thức chế tạo giống với con bù nhìn thường.

-------------------------------------------------------------------------
Permissions:
 • You have permission to edit the mod and use it in-game. If you want to use my art to make another mod, please contact me.
 • You do not have permission to redistribute my mod.
 • You do not have permission to sell or redistribute my art.
 • I have 정유진/정푸고 님 permission to use their 궁녀/Gungnyeo pose as a reference in my art. Check out their amazing traditional Korean scarecrows art here.

Quyền hạn:
 • Bạn có quyền chỉnh sửa bản mod và sử dụng nó trong trò chơi. Nếu bạn muốn sử dụng mod của tôi để tạo một bản mod khác, vui lòng liên hệ với tôi.
 • Bạn không có quyền phân phối lại bản mod của tôi.
 • Bạn không được phép bán hoặc phân phối lại art của tôi.
 • Tôi đã được 정유진/정푸고 nim cho phép sử dụng tư thế 궁녀/cung nữ của họ làm tài liệu tham khảo trong nghệ thuật của tôi. Link đến bản mod bù nhìn truyền thống Hàn Quốc của họ.