File information

Last updated

Original upload

Created by

LifeFox007

Uploaded by

Lifefoxu007

Virus scan

Safe to use

About this mod

Daisy Follower new companionin Skyrim :)

Requirements
Permissions and credits
Donations
Mods required
ApachiSkyHair and HairFemale

Opicjonal
TheEyesBesutiful
DINIOMIZED FEMALE BODYPolish: 

Dejzi Jest nowym towarzyszem przebywającym w Falkert w trunku truposza :)

Ma level taki jak gracz i te same perki co gracz
jest nauczona paru podstawowych czarów zniszczenia jak kula ognia czy mroźny dotyk

Rasa: Cesarski
Lokalizacja: Falkert gospoda trunku truposza 
Waga: 100
Najlepsza klasa: łucznictwo
Wysokość ustawiona na : 1.0200 nieco niższa od gracza 
Klasa: Broń ciężka jak topory i miecze dwu ręczne jak i ciężka zbroja 
Magia: Tak Kula ognia, mroźny  dotyk, Przywołanie atronacha mrozu, Spalenie, 
MCM: Nie
Jaka wersja? 1.00 nie będzie dalej rozwijana


Daisy na YouTube

English: 

Dejzi Is a new companion staying in Falkert in the corpse liquor's :)

Has a level like a player and the same perks as the player
is taught a few basic spells of destruction like a fireball or a frosty touch


Breed: Imperial
Location: Falkert manages the dead man's liquor
Weight: 100
Best Power Class: Archery
Height set to: 1.0200 slightly lower than the player
Class: Heavy weapons like axes and swords two hand as well as heavy armor
Magic: Yes Fireball, frosty touch, Summon frost atronach, Burn,
MCM: No.
What version? 1.00 will not be further developed
Top