0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

TomBrightblade

Uploaded by

TomBrightblade

Virus scan

Safe to use

About this mod

Nowe, duze menu \"Ulubionych\" przedmiotow z kategoriami i mozliwoscia tworzenia zestawow przedmiotow - do polskiej wersji gry (i angielskiej tez). Dzieki temu nowemu menu mozna szybciej wybierac rzeczy z ekwipunku dla swojej postaci.

Requirements
Permissions and credits
Sposób instalacji
0. Wymagany jest SKSE:
http://skse.silverlock.org

1. Pobierz angielski mod:
http://skyrim.nexusmods.com/mods/4862

2. Pliki wypakuj do katalogu:
Skyrim\Data
(domy?lny: C:\Program Files\Steam\steamapps\common\skyrim\Data)

3. Pobierz spolszczenie i wypakuj do katalogu jak wy?ej.


Opis
Mod zast?puje zwyk?e ma?e menu ulubionych (otwierane za pomoc? klawisza Q) jedn? wielk? list?, podzielon? na kategorie przedmiotów. Aby przedmiot znalaz? si? na li?cie, trzeba tak jak w zwyk?ej grze wybra? go do ulubionych w ekwipunku lub w menu magii (najecha? myszk? i nacisn?? F).

Oto jak wygl?da moja wersja menu:
http://static.skyrim.nexusmods.com/mods/images/33021-1-1362823050.jpg

W grze menu mo?esz przesuwa? za pomoc? klawiszy:
CTRL+Strza?ka w lewo
CTRL+Strza?ka w prawo
CTRL+W
CTRL+S


Obecne g?ówne menu sk?ada si? z dwóch rz?dów po pi?? kolumn i pokrywa znaczn? cz??? ekranu:
- pierwszy rz?d:
Ulubione: Przedmioty z przypisanym klawiszem skrótu od 1 do 8.
Mikstury: Z podzia?em na kategorie: Magia, Zdrowie, Kondycja, Trucizny, Inne (pozosta?e)
Krzyki/Moce: Wszystkie krzyki i moce na jednej li?cie
Magia: Czary z podzia?em na kategorie wed?ug szkó? magii
Zestawy: Zestawy przedmiotów (patrz ni?ej)

- w drugim rz?dzie s?:
Wygl?d: Wszystkie pancerze, ubrania i przedmioty zak?adane (amulety itp.)
spacer1: pierwsza wolna kolumna bez kategorii, aby zmie?ci?o si? wi?cej Mikstur z pierwszego rz?du
Bro?: Podzielone na: Bro?, ?uki/Kusze, Strza?y
spacer2: druga wolna kolumna bez kategorii, aby zmie?ci?o si? wi?cej Magii z pierwszego rz?du
Inne: Wszystkie przedmioty, których nie mo?na dopasowa? do pozosta?ych kategorii


O Zestawach
(w skrócie) Mo?esz tworzy? zestawy przedmiotów ró?nych rodzajów, które od razu za?o?y twoja posta?. Przyk?adowo, je?li stworzysz sobie dwa zestawy: 1. Wojownik, 2. Alchemia, to mo?esz szybko prze??cza? si? w grze mi?dzy nimi. Dla wojownika ustawiasz odpowiednie przedmioty do walki (bro?, pancerze, czary itd.), a dla alchemii odpowiednie inne. Wszystko zale?y od ciebie, jaki zestaw przedmiotów sobie skomponujesz. Potem w grze wystarczy u?y? klawiszy skrótu przypisanego do danego zestawu i twoja posta? natychmiast si? przebierze.

Zestawy s? zapisywane w pliku "favoritesmenu_eqiupsets.cfg", ale mo?na je tworzy? równie? w grze (tak jest bardziej zalecane).

Jak stworzy? zestaw:
1. Za?ó? na swoj? posta? przedmioty, które maj? si? znale?? w zestawie
2. Otwórz menu Ulubionych (klawisz Q)
3. Naci?nij CTRL+F (otworzy si? ma?e okno tworzenia zestawu)
4. Wpisz nazw? zestawu
5. Wybierz klawisz skrótu (od 0 do 9)
6. Kliknij na "Create" (utworzony zestaw zostanie dodany do listy)

Teraz mo?esz u?y? zestawu, naciskaj?c CTRL+przypisany do zestawu klawisz, ale tylko gdy otwarte jest menu Ulubione.

W polu Unequip mo?esz okre?li? czy chcesz mie? któr?? d?o? woln?.

Aby usun?? zestaw, najed? na niego wska?nikiem i naci?nij CTRL+Delete.

W zestawach, edytuj?c plik "favoritesmenu_eqiupsets.cfg", mo?na pos?ugiwa? si? ogólnymi nazwami, takimi jak "?uk" (dowolny) lub "miecz" - ale nie b?d? tego ju? tutaj opisywa?, info jest w "categorized_favorites_menu_config_guide.html".Jak zwi?kszy? czcionk? w menu Ulubionych
Edytuj plik "favoritesmenu.cfg" - mo?e by? zwyk?ym notatnikiem.
Zamie? zapisy w Config na:

menu_base_x = 7
menu_base_y = -730
menu_cols = 4

list_alignment = left
default_num_list_entries = 11
default_list_width = 192
default_list_entry_height = 30
default_list_entry_font_size = 22

background_alpha = 178
background_red = 0
background_green = 0
background_blue = 0

auto_favorite_prefix = (A)

title_font_size = 28
hotkey_color = #FFFFFF
default_title_color = #FFFFFF
default_sublist_title_color = #f4ab2c

sublist_other_title = Inne___________

info_textfield_font_size = 22
info_textfield_font_color = #FFFFFF
info_textfield_height = 32
info_textfield_alignment = right
info_textfield_placement = top

repeat_hotkeyed_items = true

mouse_wheel_list_switch_modifier_key = 17
equipset_hotkey_modifier_key = 17
equipset_create_key = 70

list_delimiter = ,
Top