Skyrim

About this mod

Zmienia calkowicie gre, dodaje mase nowych perkow, nowa umiejetnosc, wiele nowych przedmiotow, w tym wybuchowe, podpalajce i inne - pulapki, czary i strzaly / belty.

Requirements
Permissions and credits
For English users: Please note this is only a Polish translation of the "Skyrim Redone" mod by T3nd0


Obecnie spolszczenie Skyrim Redone wymaga posiadania dodatku Dawnguard.
By? mo?e dodam spolszczenie starszej wersji moda, która nie wymaga tego dodatku.

Wersja 1.0 wymaga równie? dodatku Dragonborn.
Je?li go nie posiadasz, u?ywaj na razie spolszczenia i moda w wersji 0_99_23_3:
plik "SkyRe_Update_099233_PL_wersja_2" znajduj?cy si? pod Old versions.
Mod zmienia wiele aspektów dotycz?cych cech (perków), umiej?tno?ci i innych rzeczy, dodaje wiele nowych przedmiotów (np. strza?y gasz?ce ogie?, bomby z zapalnikami), czarów, zmienia zdolno?ci rasowe, odporno?? stworze? na bardziej zgodn? z Lore itp.


Jak zainstalowa?, co pobra?
Do gry potrzeba mie? zasoby z angielskiej wersji moda z wersji SkyRe_1:
http://skyrim.nexusmods.com/mods/9286

Na tej g?ównej wersji SkyRe_1 mo?esz zainstalowa? spolszczenie SkyRe_100000_PL.

Wymagany jest SKSE:
http://skse.silverlock.org

Ponadto trzeba mie? jeszcze mod "Skyrim -Community- Uncapper":
http://skyrim.nexusmods.com/mods/1175
- który najlepiej odpowiednio dopasowa? sobie do gry z modem Skyrim Redone, bowiem zosta? on zbudowany tak, aby roz?o?y? rozgrywk? do 300 poziomu postaci. Je?li nie wiesz jak, to z angielskiej strony Skyrim Redone:
http://skyrim.nexusmods.com/mods/9286
pobierz plik "SkyRe_ElysUncapper_CustomINI" i zapisz go w katalogu "skyrim\Data\SKSE\Plugins". Uwaga: zanim to zrobisz, wpierw musisz posiada? zainstalowany SKSE.


Obszerny opis moda w j?zyku angielskim (w pliku PDF) jest dost?pny tutaj:
http://skyrim.nexusmods.com/mods/33995


Zgodno?? z innymi modami
Skyrim Redone wp?ywa niemal na wszystko w Skyrim, poza questami i dialogami. G?ówny plugin SkyRe znacznie zwi?ksza statystyki broni i pancerzy. Je?li posiadasz inne mody, które równie? zmieniaj? te dane, to mo?e powsta? konflikt. Ponadto, je?li posiadasz inne mody, które dodaj? now? bro? lub pancerze, to mog? one okaza? si? zbyt s?abe do gry ze Skyrim Redone. Do rozwi?zywania takich problemów s?u??:
ReProccer: http://skyrim.nexusmods.com/mods/28467
Balbor and Steelsouls SkyRe ReProccer Project: http://skyrim.nexusmods.com/mods/27092

W filmie, który umie?ci?em na samym pocz?tku tego opisu, jest mniej wi?cej opisane, jak nale?y u?ywa? tych narz?dzi. Na poni?szym obrazku:
http://static.skyrim.nexusmods.com/mods/images/32004-1-1362090422.png
mo?na zobaczy? na jakiej zasadzie dzia?a reProccer dla moda Immersive Armors (oraz to, ?e spolszczony reProccer na razie nie ma w pe?ni aktualnego spolszczenia - wybrany he?m to rodzaj "okularowy" a nie "otwarty")


Niestety, dla polskiej wersji gry u?ywanie ReProccer nie jest takie proste i wymaga kilku dodatkowych czynno?ci (trzeba utworzy? ReProccer.esp na angielskich pluginach i potem go przet?umaczy?). Dlatego dla wybranych, zg?oszonych przez Was du?ych modów z now? broni? lub pancerzami, by? mo?e przygotuj? odpowiednie patche.

Na razie dost?pny jest:
SkyRe_Immersive_Armors_patch_PL dotycz?cy Skyrim Redone w wersji 0.99.23.2 (starsza ni? .3)
- wszystko jest ju? w nim gotowe. Nie trzeba samemu tworzy? ?adnych dodatkowych patchy ReProccer.

Wa?ne:
U?ywaj programu BOSS do posortowania w?a?ciwej kolejno?ci wczytywania pluginów w grze. Je?li masz opory przed BOSS, to kolejno?? g?ównych pluginów powinna by? taka:
hothtrooper44_armorcompilation.esp
SkyRe_Main.esp
SkyRe_Combat.esp
skyre_craftingfix.esp
SkyRe_EncounterZones.esp
SkyRe_EnemyScaling.esp
SkyRe_StandingStones.esp
SkyRe_Races.esp
SkyRe_EnemyAI.esp
reproccernonplayerfix.esp
reProccer.espJak zacz??
albo: Co to za wiadomo?ci na pocz?tku?
Na pocz?tku pokazuje si? info o wersji moda Skyrim Redone. Potem jest info, ?e do ekwipunku wsadzono ci "mikstur? przeliczenia". Je?li j? wypijesz, to po chwili odzyskasz wszystkie punkty cech i b?dzie mo?na rozdzieli? je na nowe cechy, których mod dodaje ca?e mnóstwo (jest to te? w opisie mikstury). Dalej grasz jak zwykle.


Co zrobi? je?li posta? dziwnie zbyt szybko biega
To b??d który mo?e si? pojawi? po zaktualizowaniu moda. Otwórz wtedy konsol?, naciskaj?c klawisz ~, i wpisz:
stopquest xxxcminit
Naci?nij Enter i poczekaj chwil? (policz do dziesi?ciu ;] )
Otwórz ponownie konsol?, wpisz:
startquest xxxcminit
i naci?nij Enter. Po zamkni?ciu konsoli posta? powinna ju? biec z normaln? szybko?ci?.


Chcia?bym podzi?kowa? osobom, które testowa?y spolszczenie
i zg?asza?y swoje uwagi na tutejszym forum.
Najwi?ksz? pomoc okazali:

>>> M4rduk
>>> Dragmaru
... i inni :)
Naprawd? Wasze uwagi by?y i s? bardzo pomocne przy tworzeniu spolszczenia tak du?ego moda.Spolszczenie zosta?o utworzone przy pomocy programów:
- TES5Edit: http://skyrim.nexusmods.com/mods/25859
- SkyrimStringTranslator / TESVTranslator: http://skyrim.nexusmods.com/mods/29148