File information

Last updated

Original upload

Created by

WinglessFlight

Uploaded by

hongduc9x

Virus scan

Safe to use

Tags for this mod

About this mod

English: This mod will give Geralt a great bargaining power.
Tiếng Việt: Mod này sẽ mang cho Geralt khả năng đàm phán tuyệt vời.

Requirements
Permissions and credits
Donations
English:
------------------
After a long time searching. I finally found this mod. But this mod maker didn't update it anymore. So I updated it and uploaded it to share with everyone. This mod will give Geralt a great bargaining power, always able to make the most of the contract. Download and experience it.
(Sorry English is not my native language.)

Installation :
Just unzip the folder your mod.
 The Witcher 3 - Wild Hunt \ mods 

Tiếng Việt:
------------------
Sau một thời gian dài tìm kiếm. Cuối cùng tôi đã tìm thấy bản mod này. Nhưng người tạo mod này đã không cập nhật nó nữa. Vì vậy, tôi đã cập nhật nó và tải nó lên để chia sẻ với mọi người. Bản mod này sẽ mang lại cho Geralt một sức mạnh mặc cả tuyệt vời, luôn có thể tận dụng tối đa hợp đồng. Tải về và trải nghiệm nó. 

Cài đặt :
Chỉ cài đặt trong trò chơi cài đặt.
The Witcher 3 - Wild Hunt \ mods
Top