Titan Quest Anniversary Edition

File information

Last updated

Original upload

Created by

nargil66

Uploaded by

nargil66

Virus scan

Some files not scanned

About this mod

Bulgarian Localization for Titan Quest: Anniversary Edition + Ragnarök + Atlantis + Eternal Embers
- - -
Български превод на Тайтън Куест: Юбилейно Издание + Рагнарьок + Атлантида + Вечна Жарава

Permissions and credits
Donations
Българска локализация за Titan Quest: Anniversary Edition + Ragnarök + Atlantis + Eternal Embers. 

Инсталация и информация

Има 2 отделни варианта на превода. И двата съдържат едни и същи текстови файлове, но работят и се инсталират по различен начин.

Основна версия
С тази версия можете да изберете български език директно от езиковите опции в главното меню, както е с всеки друг език.
За да я инсталирате, разопаковайте папка „Text_BG“ от архива и я поставете в директорията „Моите документи / Моите игри / Titan Quest - Immortal Throne / CustomMaps“, както правите с други модове, които не са от Steam. НЕ е нужно да зареждате този мод никога - просто го оставете в CustomMaps, след това влезте в основната игра и изберете български от езиковите опции. След рестарт на играта целият текст ще бъде преведен.

Версия Допълнение
Тази версия заменя целия английски текст с български текст.
За да я инсталирате, разопаковайте папка "Text_EN" от архива и я поставете в папка "Database" на основната игра (не в CustomMaps!). Това е, английският текст ще бъде напълно преведен.

Видеа със субтитри (по желание)
Този допълнителен мод добавя български субтитри към първите 4 кинематографични видеа в Titan Quest (оригинална игра + продължения до Атлантида).
За да го инсталирате, разопаковайте папка "Videos" от архива и я поставете в основната папка на играта. Когато бъдете попитани дали искате да замените, изберете Да. Може първо да си запазите оригинали от следните файлове:
Titan Quest - Anniversary Edition / Videos / TQCinematic.bik
Titan Quest - Anniversary Edition / Videos / TQGameIntro.bik
Titan Quest - Anniversary Edition / Videos / X2GameIntro.bik
Titan Quest - Anniversary Edition / Videos / X3GameIntro.bik

Надявам се преводът да ви хареса!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bulgarian Localization for Titan Quest: Anniversary Edition + Ragnarök + Atlantis + Eternal Embers.

installation and Info

There are 2 separate variants of the translation. Both contain the same text files, but work and are installed in a different way.

Main Version
With this version you can choose Bulgarian language directly from the options on the main menu screen, like any other language.
To install it, unpack folder "Text_BG" from the archive and place it in "My Documents/My Games/Titan Quest - Immortal Throne/CustomMaps" directory, as you do with other Non-Steam mods. However, you do NOT need to load this mod ever - just leave it in CustomMaps, then go in the main game and choose Bulgarian from the language options, then restart the game to load the new settings. After that, all text will be translated.

Addon Version
This version replaces all in-game English text with Bulgarian text. 
To install it, unpack folder "Text_EN" from the archive and place it in your main game's "Database" folder (not in CustomMaps!). That's it, the English text will be fully translated.

Subtitled Cinematic Videos (optional)
This supplemental mod adds Bulgarian subtitles to all 4 cinematic videos in Titan Quest (Original game + Expansions)
To install it, unpack "Videos" folder from the archive and place it in your main game root folder. When asked if you want to replace, choose Yes. You may want to back up the following files first:
Titan Quest - Anniversary Edition/Videos/TQCinematic.bik
Titan Quest - Anniversary Edition/Videos/TQGameIntro.bik
Titan Quest - Anniversary Edition/Videos/X2GameIntro.bik
Titan Quest - Anniversary Edition/Videos/X3GameIntro.bik

I hope you enjoy the translation!