Star Wars: Battlefront II (2017)
0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

silentmichal

Uploaded by

silentmichal

Virus scan

Safe to use

About this mod

Thanks to this mod you are able to change audio language in your Battlefront 2 copy. Your language not listed? Let me know in the comment section what language YOU want (instead of...).

Permissions and credits
Changelogs
~#~~#~#~~~~~~#~~##~~~###~~##~~~###~~~
~#~~#~#~~~~~~#~#~~#~#~~~~#~~#~~##~~~~
~#~~#~#~~##~~#~####~#~##~####~~#~~~~~
~#~~#~~#~##~#~~#~~#~#~~#~#~~#~~~~~~~~
~~##~~~~#~~#~~~#~~#~###~~#~~#~~#~~~~~
Na dole - instrukcja instalacji +
FAQ (zajrzyj zanim napiszesz w komentarzu, że "nie działa")
Down there - installation tutorial + kinda FAQ (look there before you write "not working" comment)
PAMIĘTAJ! Zawsze po aktualizacji gry należy usunąć folder ModData z głównego katalogu, w którym jest zainstalowana gra!
REMEMBER! Always delete ModData folder (from the game folder) after game update!
Jeżeli tego nie zrobisz, mod przestanie działać, a gra może się w ogóle nie uruchamiać!!!
If you don't do it, the mod will stop working and the game may even not launch!

Your language not listed? Let me know in the comment section what language YOU want!

Subtitles mod available here:
https://www.nexusmods.com/starwarsbattlefront22017/mods/1491

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hi!


I want to share with you my audio language mod. The reason why I created this mod is both simple and prosaic - I did not agree with EA policy. We paid for the game full price, therefore I see NO REASON to make us worse than other players. What's more, console players are able to change audio language. And PC players not? Ridiculous. This issue doesn't involve all SW BF2 versions. But if your language is region locked - this mod is for you.

This mod causes voiceovers being replaced with English one in Multiplayer and Singleplayer (including cinematics), or viceversa. Subtitles are intact.
This mod works bidirectionally - so e.g. if you want Polish dubbing in global version of the game - just pick up PL - EN mod variant. However currently it isn't possible to switch voiceovers in cinematics to other language than English. Sorry about that.

Here is a video that shows how it works:
REMEMBER! Always delete ModData folder (it's in the game's main directory) after the game updates!

This mod works with latest version of game which is avalible 21.01.2021, but it should work with any future updates.


Download, comment, enjoy!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//Polish description (polski opis)

Cześć!

Chcę się z Wami podzielić moją modyfikacją dubbingu w Star Wars Battlefront II. Dlaczego ją stworzyłem? Bo nie zgadzałem się z polityką EA. My, Polacy, zapłaciliśmy cenę za grę taką samą, jak nasi zachodni sąsiedzi. Nie widzę powodu, dlaczego oni mogą zmieniać języki audio, a my nie. Tak samo, jak nie widzę powodu, dlaczego konsolowcy mogą zmieniać dubbing z polskiego na angielski, a PCtowcy już nie. Polski dubbing brzmi koszmarnie i tak po prostu nie może być.

Ta modyfikacja zamienia polskie głosy na angielskie w multiplayerze oraz w "singlu" (przerywniki filmowe także są już po angielsku). Napisy zostają nietknięte :) .
Mod "rozrósł się" także na inne języki - jeżeli masz polską wersję BF2, a chcesz zagrać w innym języku, to pobierz adekwatną wersję moda (PL - ...). Nie ma wersji moda, jaką chciałbyś mieć? Napisz o tym w komentarzu, coś poradzimy!

Powyżej znajduje się wideo, które pokazuje, jak działa modyfikacja.

PAMIĘTAJ! Zawsze po aktualizacji gry, należy usunąć folder ModData z głównego katalogu, w którym jest zainstalowana gra!

Modyfikacja działa z najnowszą wersją gry (data sprawdzenia gry z modem: 21.01.2021), ale myślę, że mod będzie działać także z przyszłymi aktualizacjami gry (o ile jeszcze jakieś będą).

Mod działa dwukierunkowo, tzn. jeśli przykładowo chcesz polski dubbing w wersji globalnej gry - po prostu wgraj zwykły wariant moda PL - EN.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instrukcja instalacji (wersja tekstowa):
Mody do Battlefronta 2 uruchamiamy poprzez Frosty Mod Managera, można pobrać go stąd:

https://frostytoolsuitedev.gitlab.io/downloads.html

Obsługa takiego programu nie powinna być zbyt skomplikowana (wystarczy skorzystać z opcji "Import Mod", następnie zaznaczyć ściągniętego ZIPa, kliknąć "Apply Mod", a potem uruchomić grę za pomocą opcji "Launch").
Co trzeba zaznaczyć - aby był angielski dubbing, należy uruchamiać grę za każdym razem korzystając z Frosty Mod Managera.

Instrukcja instalacji (filmik wideo stworzony przez XXIV, są angielskie napisy):
https://www.youtube.com/watch?v=WMTB_uWU85Q

MOD NIE DZIAŁA? LISTA POTENCJALNYCH ROZWIĄZAŃ RÓŻNYCH PROBLEMÓW (trochę takie FAQ):

SŁOWNICZEK:

FMM = Frosty Mod Manager
GFPG = Główny Folder Plików Gry (tam, gdzie gra jest zainstalowana – zwykle C:\Program Files (x86)\Origin Games\STAR WARS Battlefront II)

0.    Battlefront 2 MUSI być zainstalowany na dysku, który działa pod systemem plików NTFS. Jeżeli masz zainstalowanego BF2 na dysku z systemem plików FAT32 lub exFAT, FMM po prostu nie zadziała, ponieważ te systemy plików nie obsługują struktury linków symbolicznych (które muszą zostać utworzone przez FMM). Jedynym wyjściem jest instalacja moda na innym dysku, lub sformatowanie dysku do systemu plików NTFS.
1.    Zawsze uruchamiaj grę za pomocą przycisku "Launch" w FMM! Inaczej mod nie zadziała.
2.    Komunikat "Mod was designed for a different patch version" należy ZIGNOROWAĆ i na pewno nie jest on powodem błędu (a jeżeli będzie, to o tym poinformuję w komentarzach na Nexusie – stale czuwam nad modem).
3.    Upewnij się, że w GFPG nie ma folderu "ModData".
4.    Sprawdź, czy na pewno włączasz FMM z uprawnieniami administratora.
5.    Sprawdź, czy na pewno korzystasz z najnowszej dostępnej wersji FMM.
6.    Wyłącz tryb DirectX 12!
7.    Mody aktywuj po kolei (pojedynczo). Być może są jakieś konflikty pomiędzy modami.
8.    Czasami usunięcie FMM oraz folderu ModData z GFPG, a następnie skonfigurowanie FMM na nowo pomaga. Spróbuj umieścić FMM w innej lokalizacji!
9.    Usuń folder gry STAR WARS Battlefront II z "Dokumentów" – może pomoże.
10.    Ludzie zgłaszali problemy z plikiem CryptBase.dll, który powinien znajdować się w GFPG (po pierwszym uruchomieniu gry za pomocą FMM). Jeżeli go tam nie ma – ręcznie skopiuj go do GFPG z folderu ThirdParty z FMM (ewentualnie zastąpić plikiem bcrypt.dll ze starszej wersji FMM, zmienić nazwę na CryptBase.dll – rozwiązanie nietestowane!)
;
11.    Można spróbować nadać pełne uprawnienia (dla grupy użytkowników Wszyscy) GFPG oraz plikowi CryptBase.dll znajdującemu się w GFPG.
12.    Antywirus może blokować FMM nawet jeśli go wyłączymy! Spróbuj odinstalować antywirusa i zobacz, czy on powodował problem.
13.    Jedno z rozwiązań miało następującą "historię":
Kliknąłem "Napraw grę" w Originie. Jak skończył, to najpierw sprawdziłem czy działa bez FMM i działał. Potem sprawdziłem z FMM i modem i nie działało. Po tym odpaliłem grę jeszcze raz przez FMM, ale bez żadnych modów i poszło. I wtedy jeszcze raz z modem i w końcu zadziałało z angielskim dubbingiem co najważniejsze.
14.    Reinstalacja gry wraz z kompletnym usunięciem wszelkich plików gry i FMM.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


How to install (text version):
BF2 mods have to be run through Frosty Mod Manager, you can download it here:

https://frostytoolsuitedev.gitlab.io/downloads.html

Using that kind of software shouldn't be a problem (you just have to use "Import Mod" button and then select downloaded ZIP; Then click "Apply Mod" and use "Launch" button to start the game).
What's important - you always have to launch the game through Frosty Mod Manager (if you want to use mods).

Video tutorial (made by XXIV, with English subtitles):

https://www.youtube.com/watch?v=WMTB_uWU85Q

MOD DOESN'T WORK? LIST OF POTENTIAL FIXES:


Key:

FMM = Frosty Mod Manager
MGFD = Main Game's Files Directory (you installed the game there – usuallyC:\Program Files (x86)\Origin Games\STAR WARS Battlefront II)

0.    Your Battlefront 2 copy MUST be installed on a HDD/SDD with NTFS file system. FAT32 and exFAT DO NOT WORK WITH FMM because these file systems don't support symbolic links at all. You have to either install BF2 on a different drive, or format your drive so it has NTFS file system.
1.    Always start the game using the "Launch" button in FMM! Otherwise, the mod will not work.
2.    You should ignore "Mod was designed for a different patch version" message, it's not causing any issues (and if it is - I'll let you know).
3.    Make sure "ModData" folder doesn't exist in MGFD.
4.    Make sure FMM has admin permissions!
5.    Make sure you're using latest version of FMM.
6.    Turn off DirectX 12 mode!
7.    Activate mods sequentially (individually). There may be some conflicts between various mods.
8.    Sometimes removing FMM and the ModData folder from MGFD and then configuring FMM again helps. Try to put FMM in a different location!
9.    Delete STAR WARS Battlefront II folder from "Documents" - it could help.
10.    People have reported problems with the CryptBase.dll file, which should be in MGFD (after the first start of the game using FMM). If it is not there - manually copy it to MGFD from the ThirdParty folder from FMM (alternatively replace the file bcrypt.dll from the older version of FMM, change the name to CryptBase.dll - the solution is not tested!);
11.    You can try to give full permissions (for the Everyone user group) MGFD and the CryptBase.dll file located in MGFD.
12.    Antivirus can block FMM even if we turn it off! Try uninstalling the antivirus and see if it caused the problem.
13.    One of solutions had such "story":
I clicked "Repair Game" in Origin. When it finished, I first checked if it works without FMM and it worked. Then I checked with FMM and mod activated and it did not work. After that I started the game again by FMM, but without any mods and it launched properly. And then I launched it again with the mod and finally worked with English dubbing, most importantly.
14.    
Re-install the game with complete removal of all game files and FMM.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam / Greetings,
silentmichal