Stardew Valley
0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

Luxanna Crownguard and Rex Vuong

Uploaded by

vgsteven

Virus scan

Safe to use

About this mod

Stardew Valley - Tình chỉ đẹp khi còn dang dở?
Đây là bản Việt hoá cho game Stardew Valley 1.3
Bản dịch được thực hiện bởi Luxanna Crownguard
Và viết thành mod hỗ trợ Content Patcher bởi Rex Vương

Requirements
Permissions and credits
Stardew Valley - Tình chỉ đẹp khi còn dang dở?


Đây là bản Việt hoá cho game Stardew Valley phiên bản 1.3

Bản dịch được thực hiện bởi Luxanna Crownguard tại http://gametiengviet.com

Đây là một sản phẩm của team SSS trực thuộc tập đoàn VietHoaGame.com

Toàn bộ bản dịch được lấy nguyên vẹn không có sự chỉnh sửa.

Mod Việt sub được hỗ trợ Content Patcher bởi Rex Vương.

Thảo luận tại group Stardew Valley Việt Nam
________________________________________________________________________________________________
Yêu cầu của Mod: Đã cài đặt SMAPI 2.6 trở lên và mod Content Patcher 1.4 trở lên.

===Hướng dẫn cài đặt===

Bước 1: Giải nén file .rar vừa tải

Bước 2: Copy toàn bộ thư mục [CP] Viet Hoa SV vào thư mục Mods trong thư mục cài game, ví dụ "C:\Program Files\Stardew Valley\Mods" hoặc "Steam\steamapps\common\Stardew Valley\Mods"

Bước 3: Vào game, bấm chọn ngôn ngữ, nếu thấy có "Tiếng Việt" là bạn đã thành công. Nếu chưa thấy hãy kiểm tra lại thư mục cài game ở bước 1.