Stardew Valley
0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

Sonita

Uploaded by

sonitaaa

Virus scan

Safe to use

About this mod

Bản dịch Tiếng Việt của Mod CJB Item Spawner

Requirements
Permissions and credits


Stardew Valley 1.5.6
CJB Item Spawner 2.1.5
  • Cài đặt CJB Item Spawner và các phần yêu cầu của nó
  • Vào thư mục game Stardew Valley\Mods\CJBItemSpawner\i18n và xóa tệp es(es.json)
  • Tải tệp Tiếng Việt này về rồi GIẢI NÉN vào Stardew Valley\Mods
  • Chạy game với StardewModdingAPI

  • Bản dịch này yêu cầu phải có Stardew Valley - Vietnamese Translation để không bị lỗi font Tiếng Việt
  • Vì Mod Tiếng Việt gốc dựa trên bản dịch Español(es), nên tệp sẽ là es(es.json)