SKYRIM
Dimes Quickstart polish translation by MrQubo
Skyrim » Gameplay Effects and Changes
Added: 22/10/2013 - 08:13PM
Updated: 26/10/2013 - 02:57PM

9 Endorsements

1.4 Latest version

105 Unique D/Ls

166 Total D/Ls

3,603 Total Views

Uploaded by MrQubo

Description

Last updated at 14:57, 26 Oct 2013 Uploaded at 20:13, 22 Oct 2013

This is polish translation of mod Dimes Quickstart by toaDime. The oryginal version is avaible here:
http://skyrim.nexusmods.com/mods/8207

Jest to spolszczenie moda Dimes Quickstart stworzonego przez toaDime. Oryginalna wersja znajduje si? pod tym linkiem:
http://skyrim.nexusmods.com/mods/8207


Opcjonalne pliki i wersje ni?sze ni? 1.2 nie wymagaj? t?umaczenia.

Instalacja przez NMM:

Pomierz mod Dimes Quickstart w wersji 1.4 przez NMM i zainstaluj go. Nast?pnie pobierz niniejsze spolszczenie i zainstaluj je, podmieniaj?c pliki. Pami?taj, by klikn?? ENDORSE.
Uninstalacja: Odinstaluj niniejsze spolszczenie i mod Dimes Quickstart.

Instalacja manualna:

Pobierz mod Dimes Quickstart w wersji 1.4 i wypakuj pliki do folderu Data Nast?pnie pobierz niniejsze spolszczeniu i wypakuj pliki do folderu Data, podmieniaj?c pliki. Potem odpal Launcher.exe, kliknij Pliki Danych i sprawd?, czy QuickStart3_NoHelmet.esp jest zaznaczony. Nast?pnie ustaw go pod g?ównymi plikami gry (Skyrym i DLC), je?li nie wiesz, gdzie go umie?ci? u?yj programu BOSS. Pami?taj, by klikn?? ENDORSE, tu, jak i na oryginalnej stronie moda.
Uninstalacja: Usu? pliki QuickStart3_NoHelmet.esp i QuickStart3_NoHelmet.bsa z folderu Data.

Autor napisa?:

Niniejszy mod sprawia, ?e "Nowa gra" zaczyna si? przy ko?cu jaskini w Helgen, wi?c pomini?te zostaj?: jazda wozem, atak Alduina oraz sama jaskinia. Wybierasz ras? oraz czy poszed?by? z Ralofem, czy Hadvarem, po czym w pobli?u wyj?cia z podstawowym ekwipunkiem.

W najnowszej wersji 1.4, odwzorowa?em zniszczenie Helgen, niestety, instalacja nowej wersji nie zniczy Helgen, zmiany nast?pi? dopiero po rozpocz?ciu nowej gry z zainstalowan? wersj? 1.4.

Mod mo?na równie? znale?? na Warsztatach Steam (Steam Workshop):
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=7933

Je?li spodoba? ci si? ten mod, powiniene? równie? polubi? moda Arthmoor's Alternate Start stworzonego przez Arthmoor:
http://skyrim.nexusmods.com/mods/9557
Zamiast pomija? atak na Helgen, dodaje on ca?? mas? nowych "nowych gier"!

Lista zmian:
1.4: Od teraz Helgen zostaje zniszczone w taki sam sposób, jak po ataku Alduina. Zwi?kszona równie? kompatybilno?? z innymi modami (m.in. Sabretooth autorstwa Yeojj sprawia? problemy).
1.3: Naprawione b??dy, dzi?ki temu, ?e uda?o mi si? zrozumie? nowe skrypty. (Opracowane przeze mnie skrypty doda?em do archiwum).
1.2: Naprawionye b??dy z niepojawiaj?cym si? Alduinem podczas ostatecznej walki, po wybraniu Gromow?adnych oraz Ralofem zostaj?cym w przykucni?tej pozycji przez 24 godziny.
1.1: Usuni?ty he?m z pocz?tkowego ekwipunku, dzi?ki czemu mo?esz widzie? swoj? twarz podczas tworzenia postaci.
1.0: Pierwsza wersja.

Pierwsza wersja moda u?ywa?a wbudowanej w grze komendy MQQuickstart. Jednak zauwa?y?em problemy (g?ównie nie zniszczone poprawnie Helgen), które naprawi?em w kolejnych wersjach.

Znane b??du w 1.4:
1. Ekwipunek NIE JEST dok?adnie taki sam jak po normalnym starcie gry. U?ytkownicy tego moda, jednak nie przejmuj? si? tym, wi?c pewnie zostawi? to tak jak jest teraz.
2. Nadal pozostaje kilka b??dów zwi?zanych z Helgen m.in. pozostaj?cy w Helgen trzej cesarscy ?o?nierze.
3. Nie zmienia?em wn?trza twierdzy Helgen, wi?c pozostaje tam par? wrogów, jak równie? przedmiotów, po które mo?emy wroci?.

W dodatkowych plikach (pobieranych oddzielnie) znajdziemy zmienn? MQQuickstart ustawion? na 1, 2 lub 4 (równie? przet?umaczone).

1 ma za zadanie zacz?? gr? po przeja?d?ce wozem, ale wydaje si? by? zepsuty.
2 i 4 przenosi nas na pocz?tek twierdzy Helgen, zaraz po wej?ciu do niej. Nie jestem pewny jaka jest mi?dzy nimi ró?nica.

Powy?sze dodatkowe opcje nie zawieraj? ?adnych poprawek b??dów.

3 jest warto?ci? w g?ównym modzie i przenosi nas przy wyj?ciu z jaskini, zawiera wszelkie poprawki.

Sprawd? równie? moje pozosta?e mody:
Stones of Barenziah Quest Markers
Stones of Barenziah DROPPABLE plus Quest Markers
Dragon Priest Mask Quest Markers
Dime's Quickstart
Divine Punishment for Mention of Arrows in the Knee
Daedric Punishment for Insults Related to Sweetrolls

Moje pozosta?e t?umaczenia:

Daedric Punishment for Insults Related to Sweetrolls autorstwa toaDime
Dimes Quickstart autorstwa toaDime
Divine Punishment for Mention of Arrows in the Knee autorstwa toaDime
Dragon Priest Mask Quest Markers autorstwa toaDime
Stones of Barenziah DROPPABLE plus Quest Markers autorstwa toaDime