SKYRIM
Companion Valfar - Polish Dubbing by NanoKarrinTeamPL
Skyrim » Companions
Added: 06/09/2013 - 12:08AM
Updated: 08/09/2013 - 02:58PM

19 Endorsements

1.4.0 Latest version

373 Unique D/Ls

549 Total D/Ls

10,113 Total Views

Uploaded by NanoKarrinTeamPL

Description

Last updated at 14:58, 8 Sep 2013 Uploaded at 0:08, 6 Sep 2013Ojciec Valfara by? kowalem, od najm?odszych lat uczono go jak pos?ugiwa? si? m?otem i kowad?em. Ta szcz??liwa rodzina mieszka?a na pó?nocnym wybrze?u Solstheim w Wiosce Skaalów. Jego ojciec Windir specjalizowa? si? w tworzeniu ebonowego wyposa?enia, w ko?cu wyspa s?yn??a z poka?nych z?ó? tego surowca. M?ody Valfar uwielbia? tradycyjne polowania, podczas jednego z nich zosta? zaskoczony przez pot??nego br?zowego nied?wiedzia. Po d?ugiej pogoni jakim? cudem nied?wied? spad? z klifu wprost do w?wozu. Valfar zako?czy? ?ywot bestii ebonowym sztyletem od swojego ojca który podarowa? mu go na szcz??cie. Skóra tego nied?wiedzia do dzi? zdobi jego pancerz jako swoiste trofeum. Pó?niejszy czas mija? mu spokojnie wbrew kilku histori? gdy? przez wiele lat trudni? si? kowalstwem. Wszyscy na wyspie ?yli bez uprzedze? rasowych wi?c Valfar nie mia? powodu by? inny, do czasu gdy nadesz?a Wielka Wojna. Wraz z ojcem m?ody jeszcze Valfar (i o wiele mniej brodaty) do??czy? do armii by wesprze? si?y cesarstwa. Podczas krwawej walki o Czerwony Pier?cie? Windir zosta? zabity przez Wysokiego Elfa. Od tego czasu a szczególnie po podpisaniu Konkordatu Bieli i Z?ota Valfar nienawidzi? elfów. Przez pó?niejsze dwadzie?cia pi?? lat miesza? i medytowa? w swojej samotni na Gardle ?wiata, pij?c miód i okazjonalnie poluj?c na Thalmorskie patrole poszukuj?ce najwi?kszego symbolu nordów - Siwobrodych.NanoKarrin Dub Team to polska grupa zajmuj?ca si? fanowskim dubbingiem do anime, visual novel, seriali czy filmów.
Pracujemy równie? nad audiobookami czy reklamami radiowymi.
Wszystko to robimy dla zabawy oraz by rozwin?? nasze wspólne zainteresowania zwi?zane z prac? g?osow?, d?wi?kow? czy literack?.
http://nanokarrin.pl/

Do powstania tego projektu przyczynili si?:
Omesean (autor modyfikacji)
Pawlik (d?wi?ki i realizacja)
Dandrov (aktor)
lordtorus (t?umaczenie)

Spolszczenie zosta?o przygotowane pod aktualn? wersj? modyfikacji (1.4.0)Do zainstalowania spolszczenia POTRZEBUJESZ oryginalnej wersji moda!

Zalecane:
Instalacja za pomoc? Nexus Mod Manager

R?czna:
"Wypakuj zawarto?? t?umaczenia do folderu Data/ po czym u?yj opcji"Pliki Danych" w launcherze gry, aby mie? 100% pewno?? ?e wszystko dzia?a poprawnie"Instalacja NMM:
Przy uprzedniej instalacji moda przez NMM po prostu deaktywnuj go.

R?czna:
- Usu? folder \Data\Sound\voice\companionvalfar
- Usu? CompanionValfar.esp *

* Nale?y pami?ta? ?e przy usuwaniu polskiej wersji pliku ESP musisz przywróci? jego oryginalny odpowiednik pobieraj?c go z paczki angielskiej wersji.
Jako ?e jest to o wiele bardziej skomplikowane polecamy instalowa? spolszczenie poprzez NMM