SKYRIM
Unofficial Skyrim Patch - Polish Translation by Sarions
Skyrim » Patches
Added: 27/06/2013 - 08:54PM
Updated: 27/06/2013 - 11:00PM

166 Endorsements

1.3.2c Latest version

2,010 Unique D/Ls

3,147 Total D/Ls

25,853 Total Views

Uploaded by Sarions

Description

Last updated at 23:00, 27 Jun 2013 Uploaded at 20:54, 27 Jun 2013

Unofficial Skyrim Patch PL
.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.

For English Users: Please note this is only a Polish Translation of the "Unofficial Skyrim Patch" Mod by Unofficial Patch Project Team
Strona Orginalnego Moda: Unofficial Skyrim Patch

.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.

Pocz?tek:
Spolszczenie Nieoficjalnej Poprawki do Podstawki: Skyrim.
Poprawka ma na celu zlikwidowanie wszystkich b??dów w Skyrim nie oficjalnie rozwi?zanych przez Programistów do granic Creation Kit i rozwini?tych przez Spo?eczno?? narz?dzi, w jednym ?atwym w instalacji pakiecie.

.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.

Wymagania:
Wymaga wersji Skyrim 1.9.29.0.8 lub wy?szej.
Nie jest obs?ugiwany w starszych wersjach!
Jedynym wymogiem po instalacji jest przenie?? Unofficial Skyrim Patch.esp do góry kolejno?ci ?adowania, w plikach danych w wyrzutni Skyrim (powy?ej innych plików ESP). To pozwoli innym Modom przes?oni? jego zmiany tak, ?e nie powoduje problemów z nimi.

.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.

Cechy:
- B??dy w rozgrywce, questach, NPC, obiektach, przedmiotach i tekstach s? przez niego rozwi?zane
- Stworzony przez autorów Unofficial Skyrim Patch, ju? trzy miesi?ce w rozwoju
- ?adnych niebezpiecznych zmian (takich jak integracja w obiekty akcji)
- Jego przeznaczeniem jest by? zgodnym jak z najwi?ksz? ilo?ci? innych Modów.
- Beta-test obejmuj?cy ponad pi?tna?cie tysi?cy pobra?.

Wi?cej informacji na temat Moda (w j?zyku angielskim) znajdziesz na Oficjalnym Forum.

Ze wzgl?du na limit 200 postów w?tek mo?e by? zablokowany ale w ka?dym w?tku na ko?cu postu b?dzie link do nowego, a linki powy?ej b?d? aktualizowane od czasu do czasu.
Jest to najlepsza opcja do zg?aszania problemów lub b??dów (które powinny by? sprawdzane na USKP w trackerze powi?zanych tam i spisanych, je?li obecnie nie s?).

Pe?na lista zmian jest zamieszczona tutaj.

.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.

Wymagania instalacyjne:
Official Skyrim Patch 1.9.29.0.8 lub wi?ksza.

.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.

Instrukcj? Instalacji znajdziesz w Za??czniku.

.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.

Uzupe?niaj?ce Mody:

Unofficial Dawnguard Patch
Unofficial Hearthfire Patch

.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.

Cz?ste pytania:
Czy poza spolszczeniem musz? pobra? co? jeszcze?
Nie. Spolszczenie jest zapisane w tym samym pluginie i nie potrzebuje angielskiej wersji ani plików strings. Spolszczenie jest wersji 1.3.2c Moda w j?zyku angielskim poza tym nie trzeba nic wi?cej pobiera? ani instalowa?.

Czy spolszczenie jest pe?ne?
Wszystkie teksty z gry zosta?y w pe?ni przet?umaczone. W spolszczeniu u?yto tekstów z oryginalnej podstawki jak i dodatku, to znaczy ?e w wi?kszo?ci pochodzi od Cenegi. Poza tym wszystkie dodatkowe teksty zosta?y przet?umaczone.

Co z literówkami i b??dami z polskiej wersji j?zykowej?
Przet?umaczy?em wszystko co zawiera Mod Unofficial Skyrim Patch. T?umaczenie Cenegi jest bez zmian chyba, ?e by?o co? co pomin?li wi?c zosta?o poprawione. W wi?kszo?ci wypadków jest to Nazwa NPC.

Wysz?a nowa angielska wersja moda - kiedy b?dzie aktualizacja spolszczenia?
Postaram si?, ?eby by?o jak najszybciej.

Czy ten mod by? "czyszczony"?
Tak, za pomoc? najbardziej aktualnej wersji aplikacji TES5Edit. Nie trzeba samemu "czy?ci?" tego moda.

Czy b?d? spolszczone inne poprawki DLC?
Tak. Je?eli takowe wyjd? jak najbardziej. Zostan? umieszczone na tej stronie pod sekcj? Uzupe?nie?.

Wszelkie inne pytania i problemy prosz? zg?asza? w komentarzach. Zdo?am najszybciej jak to mo?liwe na nie odpowiedzie?. Prosz? tak?e zajrze? na G?ówn? stron? Twórców i podzi?kowa? to dla nich nale?? si? brawa za stworzenie Projektu. Ja jedynie go Spolszczy?em. Je?eli wszystko b?dzie w porz?dku Prosz? o ''ENDORSE'' to mnie motywuje do dalszych dzia?a?.

.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.

Podzi?kowania dla:
Unofficial Skyrim Patch by Unofficial Patch Project Team
Creation Kit by Bethesda