SKYRIM
Skyrim Unleashed Polish translation - Polska wersja by TomBrightblade
Skyrim » Gameplay Effects and Changes
Added: 02/02/2013 - 11:03PM
Updated: 23/03/2013 - 10:20PM

23 Endorsements

2.2 Latest version

540 Unique D/Ls

1,099 Total D/Ls

13,260 Total Views

Uploaded by TomBrightblade

Description

Last updated at 22:20, 23 Mar 2013 Uploaded at 23:03, 2 Feb 2013

For English users: Please note this is only a Polish translation of the "Skyrim Unleashed" mod by LaastUWAGA:
Poni?szy opis dotyczy starszej wersji 1.9.
Zaktualizuj? go... wkrótce (tm) :)
Ogólna zasada jednak nie zmienia si?, wi?c mo?na zapozna? si? z tym opisem.


Skyrim to ?wietna gra w pi?knym, wci?gaj?cym i fantastycznym ?wiecie. Jednak, podobnie jak w przypadku poprzednich cz??ci Elder Scrolls, ten ogromny ?wiat w niektórych miejscach jest "zmarnowany" przez bardzo proste i ma?o realne mechanizmy skalowania poziomu trudno?ci. ?redni przeciwnik w wi?kszo?ci przypadków ma poziom taki jak posta? gracza, niezale?nie od stopnia zaawansowania fabu?y gry, poziomu trudno?ci z ustawie? globalnych, co psuje nieco ca?? zabaw?.

Mod Skyrim Unleashed ma za zadanie zmieni? poziomowanie trudno?ci, dzi?ki czemu przygoda w grze jest bardziej epicka, trudniejsza oraz satysfakcjonuj?ca. Teraz gracz b?dzie musia? naprawd? si? wykaza?, aby zdoby? najwy?sze poziomy. Droga do zostania s?awnym wojownikiem jest d?uga i niebezpieczna.

Podstawowa wersja moda sk?ada si? z dwóch g?ównych cz??ci:
- zmiana poziomowania trudno?ci przeciwników
- zmiana poziomowania przedmiotów
ale s? te? i inne, mniejsze, cho? równie? maj?ce wp?yw na gr?.

Mod jest w dwóch wersjach:
- jedna nie wymaga ?adnych dodatków DLC
- druga wymaga posiadania dodatków Dawnguard oraz Dragonborn


1. Poziom trudno?ci przeciwników
plugin: Skyrim unleashed_npc.esp

Po pierwsze, mod Skyrim Unleashed nie usuwa tak po prostu poziomowania. Ogólna zasada doboru poziomu trudno?ci postaci NPC do poziomu do?wiadczenia postaci gracza zosta?a zachowana. Skalowanie trudno?ci nie jest przecie? z?e, pod warunkiem ?e jest dobrze zbalansowane.

Skalowanie trudno?ci w zwyk?ej grze jest o tyle problematyczne, i? daje przeciwnikom poziom zbli?ony do poziomu gracza. Przyk?adowo, gracz na 1 poziomie spotka bandytów z 1 poziomem, na 25 poziomie b?dzie walczy? z bandytami z 18 poziomem i tak dalej. Brakuje tu poczucia zdobywania si?y, gra jest mniej satysfakcjonuj?ca, a nawet troch? zbyt ?atwa.

Ca?kowite wy??czenie skalowania (tak aby gracz na 1 poziomie trafia? na wroga na dowolnym poziomie) mog?oby by? pewnym rozwi?zaniem tego problemu, ale wtedy wyeliminowana zosta?aby równie? kontrola nad ogólnym balansem gry oraz stopniem trudno?ci. Gra sta?aby si? bardzo trudna na pocz?tku oraz bardzo ?atwa od po?owy i na ko?cu.

Mod Skyrim Unleashed stosuje zatem inne podej?cie. G?ówne za?o?enie to poczucie zdobywania pot?gi i si?y. Na pocz?tku, gdy przybywasz pierwszy raz do Skyrim, podczas pierwszych etapów rozwoju swojej postaci nie jeste? zbyt dobrym wojownikiem w przeciwie?stwie do innych postaci, które s? tu ju? od dawna. B?dziesz spotyka? wrogów przywyk?ych do walki, niebezpiecznych. Na pocz?tku musisz zatem skupi? si? na nauce i zdobywaniu do?wiadczenia oraz unikaniu walki.

Potem, gdy ju? lepiej poznasz Skyrim i wrogów, których mo?na tu spotka?, b?dziesz móg? stawi? czo?a silniejszym przeciwnikom. Jednak wci?? musisz uwa?a? i rozs?dnie dobiera? z kim masz walczy?. Oczyszczenie obozu z bandytów nie jest jak bu?ka z mas?em.

Na poni?szym zestawieniu zobrazowano mechanik? stosowan? przez mod w odniesieniu do poziomów do?wiadczenia gracza:
poziomy 1-9: brak do?wiadczenia, s?aby wojownik, nadzwyczaj niebezpieczni wrogowie
poziomy 10-19: ma?e do?wiadczenie, pocz?tkuj?cy wojownik, bardzo niebezpieczni wrogowie
poziomy 20-34: ?rednie do?wiadczenie, dobry wojownik, niebezpieczni wrogowie
poziomy 35-44: dosy? du?e do?wiadczenie, efektywny wojownik, wrogowie na zbli?onym poziomie
poziomy 45-55: du?e do?wiadczenie, bardzo efektywny wojownik, wrogowie cz?sto na ni?szym poziomie
poziomy 55+: bardzo du?e do?wiadczenie, pot??ny wojownik, wrogowie na ni?szym poziomie

Gdy twoja posta? b?dzie zdobywa? do?wiadczenie, stanie si? lepszym wojownikiem, pot??niejszym i bardziej skutecznym w walce, za? wrogowie b?d? stanowi? krok po kroku coraz mniejsze zagro?enie. Takie rozwi?zanie, gdy stopniowo zdobywasz przewag? nad wrogami przez wi?kszo?? gry, jest bardziej logiczne i realistyczne.

Skyrim Unleashed sprawia, ?e gra jest trudniejsza. Walka na pocz?tku przygody jest du?o bardziej wymagaj?ca, a w?a?ciwie przez ca?y czas gry poziom trudno?ci jest wy?szy, a jednocze?nie bardziej stopniowy. Spójrz na poni?szy wykres:

Na osi pionowej jest poziom trudno?ci, na poziomej poziom postaci gracza, niebieska linia to mod Unleashed, a czerwona to zwyk?a gra bez modów.

Aby zrównowa?y? zwi?kszony poziom trudno?ci, zw?aszcza gdy gracz posiada niskie do?wiadczenie, mod wprowadza zmiany do zachowania wrogów. Na pocz?tku bandyci nie b?d? uwa?a? ci? za osob? wart? uwagi, nie masz wtedy ?adnych ciekawych rzeczy, które mo?na by?oby ci zabra?. Wtedy bandyci, w przeciwie?stwie do zwyk?ej gry, nie przyst?pi? do ataku od razu gdy tylko ci? zobacz?. Zamiast tego powiedz?, aby? sobie poszed?. Dopiero je?li b?dziesz za bardzo natarczywy, to zaatakuj?.

Równie? dzikie zwierz?ta zachowuj? si? nieco inaczej i nie zawsze próbuj? ci? po?re?, gdy tylko wyczuj? twoj? obecno??. Cz?sto zdarza si?, ?e taki dziki zwierz powarczy troch?, a je?li b?dzie zraniony, to spróbuje uciec.

Dzi?ki tym zmianom, mimo ?e na pocz?tku gra jest bardzo trudna, to masz ca?kiem du?e szanse przetrwa?, je?li nie b?dziesz za bardzo pcha? si? tam gdzie nie potrzeba.

Przyk?ady przeciwników
Bandyci - przez cywilów s? uwa?ani za bardzo niebezpiecznych. Pocz?tkuj?cy wojownik mo?e i potrafi sobie poradzi? z pojedynczym bandyt?, ale problem polega na tym, ?e oni najcz??ciej przebywaj? w grupach. Jedynie wyszkoleni wojownicy s? w stanie ich pokona?. Pami?taj, ?e szef bandytów to pot??na posta? (dlatego jest ich szefem).
Giganci (olbrzymy) - jedni z najpot??niejszych mieszka?ców Skyrim. Tylko weterani b?d? mie? wystarczaj?co du?o si?y, aby powali? cho?by jednego giganta.
Czarodzieje (magowie) - to bardzo wymagaj?cy przeciwnicy. Nawet ci s?absi u?ywaj? pot??nych czarów, niezale?nie jaki poziom do?wiadczenia posiada ich oponent. Warto zapami?ta?: w grupie czarodziejów cz?sto przebywa cho? jeden mistrz, wi?c trzeba na niego uwa?a? szczególnie.
Dzikie zwierz?ta - nie s? ??dnymi krwi bestiami. Broni? jedynie swojego terytorium, rzadko napadaj? na ludzi bez przyczyny. S? najlepszym ?ród?em zaopatrzenia w skóry, lecz uwa?aj i dobrze mierz w?asne si?y na zamiary, je?li chcesz zadrze? z dzikim zwierz?ciem.

Draugry i inni nieumarli s? mniej pot??ni ni? wi?kszo?? innych wrogów. S? powolne, ale cz?sto wyst?puj? w du?ych grupach. Jaskinie zamieszkane przez nieumar?ych skrywaj? liczne tajemnice, nikt tak naprawd? nie wie, co kryje si? w najg??bszych ciemno?ciach, dlatego musisz uwa?a?.

Inne postacie NPC, które nie s? wrogie dla gracza, np. stra?nicy, ?o?nierze, równie? maj? zmienione skalowanie poziomu. S? wyszkoleni, by chroni? cywilów, dlatego lepiej dwa razy si? zastanów, zanim zechcesz z nimi zadrze?.

Unikalne postacie tak?e maj? swoje skalowanie, dopasowane do reszty ?wiata Skyrim.


Porady na pocz?tek przygód
Aby prze?y? pocz?tek, nie spiesz si?. Zanim zaatakujesz tych z?ych go?ci, wpierw naucz si? jak nale?y si? pos?ugiwa? broni?. Korzystaj ze szkole?, które oferuje wiele postaci w ró?nych miejscach Skyrim. Za darmo oczywi?cie nic nie ma, dlatego musisz powoli zdobywa? gotówk?... Dla pocz?tkuj?cego wojownika dobrym zaj?ciem jest polowanie, zdobywanie skór zwierz?t i handel nimi. Niektóre dzikie zwierz?ta s? bardzo niebezpieczne, ale w walce nauczysz si? pos?ugiwa? broni?, a za sprzedane skóry zdob?dziesz pieni?dz.


O smokach
Mod Skyrim Unleashed w ?aden sposób nie wp?ywa na zachowanie smoków. S? inne mody, które robi? to bardzo dobrze, i zach?cam, aby je u?ywa?. Przeczytaj o nich w punkcie o polecanych modach.


2. Przedmioty
plugin: Skyrim unleashed_items.esp

Skyrim Unleashed w przypadku przedmiotów posiada dwie g?ówne idee: op?acalno?? zdobywania przedmiotów oraz ekonomia. K?adzie nacisk na to, aby op?aca?o si? poszukiwa? i zdobywa? unikalne przedmioty, które b?d? mia?y nale?yt? warto??, tak jak jest w grach RPG.

Po pierwsze, ?adne przedmioty nie s? poziomowane. To oznacza, ?e maj?c 1 poziom do?wiadczenia teoretycznie mo?esz znale?? dowolnie pot??ny przedmiot. Jest tylko jeden wyj?tek: przedmioty zrobione ze smoczych ?usek lub skóry. Smoki w wi?kszych ilo?ciach w grze pojawiaj? si? nieco pó?niej, st?d te? na pocz?tku nie b?dzie ci dane znale?? nic ze smoczych ?usek.

Cho? na 1 poziomie mo?esz znajdowa? dowolne przedmioty, nie spodziewaj si?, ?e szybko zdob?dziesz ebonow? zbroj?. Mod ma wp?yw na unikalno?? i niezwyk?o?? przedmiotów, pilnuje które przedmioty b?d? pojawia? si? du?ych ilo?ciach, a które nie, jak równie? kto mo?e u?ywa? danego rodzaju przedmiotów lub gdzie dany przedmiot mo?e wyst?powa?.

Przyk?adowo, w Skyrim ?elazo i stal to bardzo popularne materia?y. Z ?atwo?ci? znajdziesz ?elazne i stalowe pancerze oraz bro?, czy to u handlarzy, czy w innych miejscach. Wi?kszo?? wrogów b?dzie u?ywa? or??a w?a?nie z tych materia?ów.

W ka?dym razie, na 1 poziomie mo?esz trafi? na przedmioty zrobione z lepszych materia?ów. Tylko ?e teraz jest to trudniejsze. Przyk?adowo, pot??ni wrogowie pos?uguj? si? lepsz? broni? i nosz? lepsze pancerze, a strze?one przez nich skarby mog? zawiera? jeden z rzadko wyst?puj?cych przedmiotów. Problem jednak polega na tym, ?e trudno jest pokona? takiego pot??nego wroga.


Poni?ej znajduje si? zestawienie materia?ów i ocena ich warto?ci oraz cz?stotliwo?ci wyst?powania w ?wiecie Skyrim, w porównaniu do zwyk?ej gry bez modów. Pami?taj, ?e je?li mówimy o materia?ach, mówimy tutaj tak?e o jako?ci zbroi, broni, strza?, ale równie? i ?y? oraz bazowych materia?ów, takich jak sztabka ?elaza.

ceny --- handlarze --- ?upy --- materia?
2 --- 1 --- 2 --- orkowy
2 --- 1 --- 2 --- krasnoludzki
1 --- 1 --- 2 --- elfi
3 --- 2 --- 3 --- szklany
3 --- 2 --- 3 --- ebonowy
4 --- 4 --- X --- smoczy
4 --- X --- 4 --- daedryczny


(w przypadku handlarzy i ?upów ocena dotyczy cz?stotliwo?ci wyst?powania)
(znak X oznacza, ?e nie mo?na znale?? przedmiotów z danego materia?u)

Odno?nie ceny:
1 - 1.5x wi?ksze ni? w zwyk?ej grze
2 - 2.0x wi?ksze ni? w zwyk?ej grze
3 - 3.0x wi?ksze ni? w zwyk?ej grze
4 - du?o razy wi?ksze ni? w zwyk?ej grze

Mod próbuje znale?? kompromis mi?dzy realizmem i prawdziw? ekonomi?. Realizm - poniewa? teraz pojawienie si? ró?nych materia?ów w grze nie zale?y ju? od poziomu do?wiadczenia postaci gracza. Z niskim poziomem trafisz na handlarzy oferuj?cych przedmioty wysokiej jako?ci, ale z pewno?ci? nie b?dzie ci? sta? na ich zakup. Podobnie, mo?esz trafi? na wroga u?ywaj?cego pot??nych przedmiotów, ale zaatakowanie go mo?e okaza? si? bardzo ryzykowne. Prawdziwa ekonomia - poniewa? pot??ne przedmioty s? bardzo drogie. Im rzadziej wyst?puje dany przedmiot, tym wi?ksza jego warto?? w z?ocie. W zwyk?ej grze jest podobny mechanizm, jednak u?ywany na mniejsz? skal?.

Jak zdoby? najlepsze materia?y - s? 3 sposoby:
1. Mo?esz zaoszcz?dzi? wystarczaj?co, by by?o ci? sta? na ich zakup. To najbezpieczniejszy sposób, jednak trudno mo?e by? a? tak wzbogaci? si? w krótkim czasie. Pami?taj, aby oszcz?dza? ju? od pocz?tku gry.
2. Mo?esz zabi? jakiego? upatrzonego z?ego go?cia i zabra? mu owe pot??ne przedmioty. Zw?aszcza bossowie mog? mie? co? rzadko wyst?puj?cego, ale ich z kolei, dzi?ki modowi, bardzo trudno jest pokona?. Lepiej rozwi? swoje umiej?tno?ci walki, zanim wybierzesz ten sposób.
3. Mo?esz nauczy? si? kowalstwa. To dobry sposób, ale te? wymaga czasu. Pami?taj, ?e sama umiej?tno?? i tak nie wystarczy, poniewa? b?dziesz potrzebowa? równie? dobrych materia?ów, a te wci?? s? drogie lub trudne do zdobycia.


O kowalstwie
W zwyk?ej grze kowalstwo jest zbyt ?atwe i mo?e by? postrzegane jako oszukiwanie (cheat). Gdy tylko zdob?dziesz odpowiedni? cech? pozwalaj?c? u?ywa? lepszego materia?u, wystarczy kupi? rzeczy u handlarza i ju? mo?esz tworzy? pot??niejsze przedmioty. Nie jest to wtedy zbyt wymagaj?ce zaj?cie, wystarczy mie? z?oto.

Skyrim Unleashed rozwi?zuje ten problem: zasoby budulcowe do tworzenia lepszych materia?ów (sztabek, rudy, skór, klejnotów) wyst?puj? dosy? rzadko, na tyle, i? sami handlarze maj? problem, by je zdoby?. A je?li ju? im si? uda, ??daj? za taki materia? wysokiej zap?aty (jest to ogólna zasada moda: im co? rzadziej wyst?puje, tym jest dro?sze).

Innym sposobem jest podró?owanie po Skyrim i odnajdywanie tych materia?ów. Na pocz?tek dobrym wyj?ciem jest zdobywanie, a nast?pnie handel zwierz?cymi skórami.

Rzadko wyst?puj?ce materia?y, takie jak sztabki z?ota lub ebonu, z pewno?ci? s? ukryte i pilnowane przez pot??niejszych bossów. Z pewno?ci? mo?na na nie natrafi? w skrzyni przywódców bandytów. Ale czy uda si? prze?y? spotkanie z tymi, którzy pilnuj? takich skarbów?


O jedzeniu
Skyrim Unleashed wprowadza nowe efekty spo?ywanych posi?ków, dzi?ki czemu posiadanie po?ywienia i jedzenie jest cz??ciej i lepiej wykorzystywane. Teraz op?aca si? zje?? odpowiedni posi?ek przed walk?, aby otrzyma? pewne bonusy. Mi?so zapewnia bonus do obra?e? zadawanych broni?, s?odkie jedzenie wspomaga regeneracj? many. Sam sprawd?, które jedzenie zapewni ci najlepszy bonus, wed?ug sposobu w jaki prowadzisz walk?.

Nie musisz si? martwi?, jedzenie a? tak bardzo nie u?atwia gry. Po prostu czasem op?aca si? przegry?? co? lepszego, zanim zaczniesz zwiedza? jakie? ciemne lochy lub mroczne korytarze starych warowni.

Aha, pami?taj o gotowaniu jedzenia. Surowe cz?sto nie jest zalecane do spo?ycia.3. Instalacja
U?ywaj?c wersji moda Skyrim Unleashed wymagaj?cej dodatków Dawnguard oraz Dragonborn nale?y pami?ta?, ?e oba te dodatki musz? zosta? aktywowane do gry w menu startowym (lub w innym sposób, zale?nie jakiego managera u?ywasz).

DUEL - Combat Realism: nie jest wymagany, ale bardzo zalecany do u?ywania wraz z Skyrim Unleashed:
skyrim.nexusmods.com/mods/2700


Czy b?d? jakie? dodatkowe pancerze?
Tak, jedna z kolejnych wersji moda Skyrim Unleashed b?dzie posiada? opcj? u?ywania dodatkowych, nowych pancerzy z moda Immersive Armors.


Instalacja standardowej wersji NIEAKTUALNE!
Pobierz wersj? standard i wypakuj pliki do folderu Skyrim\Data (tam musz? si? znale?? pluginy). "Skyrim unleashed_items.esp" oraz "Skyrim unleashed_npc.esp" aktywuj do gry. Pami?taj, aby aktywowa? równie? dodatek Dawnguard.esm!


Instalacja wersji Xtra NIEAKTUALNE!
Wersja Xtra jest taka sama jak wersja Standard, ale dodatkowo sprawia, ?e w grze u?ywane s? nowe przedmioty - bro? z dwóch popularnych modów.

1. Pobierz i zainstaluj mod "Weapons of the Third Era MoS edition": NIEAKTUALNE!
http://skyrim.nexusmods.com/mods/12892
Mo?esz usun?? pliki z rozszerzeniem ESP z tego moda, pliki 3rdEraWeaponsMoS.esm oraz 3rdEraWeaponsMoS.bsa musz? zosta?, s? wymagane!

2. Pobierz i zainstaluj mod "JaySuS Swords": NIEAKTUALNE!
http://skyrim.nexusmods.com/mods/1002
Mo?esz usun?? pliki z rozszerzeniem ESP z tego moda, plik Jswords.esm oraz JSwords.bsa musz? zosta?, s? wymagane!

3. Pobierz wersj? Xtra moda Skyrim Unleashed. NIEAKTUALNE! W grze aktywuj co najmniej pluginy "Skyrim unleashed Xtra_npc.esp" oraz "Skyrim unleashed Xtra_items.esp". Pami?taj, aby aktywowa? równie? dodatek Dawnguard.esm.

Uwaga: spolszczenia samych dodatkowych modów, czyli "Weapons of the Third Era" oraz "JaySuS Swords" raczej nie s? wymagane. Mog? si? myli?, ale w pluginach Xtra t?umaczy?em sporo nazw nowych mieczy, wi?c prawdopodobnie te u?ywane w Skyrim Unleashed s? ju? przet?umaczone. NIEAKTUALNE!


O kolejno?ci wczytywania pluginów
Trzy pluginy: NIEAKTUALNE!
1. Skyrim unleashed_items.esp
2. Skyrim unleashed_npc.esp
3. Skyrim unleashed_crafting.esp
najlepiej umie?ci? gdzie? pod koniec kolejno?ci wczytywania aktywnych w grze pluginów, zachowuj?c podan? powy?ej ich kolejno??.

Do ustawiania kolejno?ci zalecam program Wrye Bash. Ponadto dzi?ki niemu (u?ywaj?c tagów delev lub relev) mo?na rozwi?za? wi?kszo?? problemów zwi?zanych z kompatybilno?ci? mi?dzy Skyrim Unleashed a innymi modami.

Zalecam równie? program BOSS, który sam ustawia w?a?ciw? kolejno?? wczytywania pluginów w grze.

Skyrim unleashed nie mo?e w ?aden sposób zepsu? gry. Ma on wp?yw g?ównie na poziomowane listy. Nie zawiera ani jednego skryptu. Nie dodaje ani nie usuwa ?adnych obiektów w Skyrim.


Usuni?cie moda
Po prostu usu? wszystkie pliki "Skyrim unleashed" z folderu Skyrim\Data.


4. Polecane opcje i dodatki
I. Mimo ?e to nie jest konieczno??, zaleca si? rozpocz?? now? gr? po zainstalowaniu Skyrim Unleashed. Nie ma sensu dodawa? tego moda w ?rodku gry, poniewa? twoja posta? mo?e ju? by? zbyt silna (chyba ?e twoja posta? ma dopiero 1-2 poziom). Poziom trudno?ci zosta? tak wywa?ony, i? jest rozci?gni?ty na ca?? gr? od najni?szego poziomu do?wiadczenia do najwy?szego.

II. Skyrim Unleashed ma dodawa? wi?cej wyzwa? w grze. Zaleca si? ustawi? równie? wy?szy lub najwy?szy poziom trudno?ci w opcjach gry, aby to doznanie by?o jeszcze wi?ksze. Je?li nie chcesz zbyt trudnej gry, to nie u?ywaj moda Skyrim Unleashed.

III. Bardzo zaleca si? u?ywanie moda "DUEL Combat Realism". Mod Skyrim Unleashed zosta? stworzony z my?l? o modyfikacjach w?a?nie z DUEL.

IV. Skyrim Unleashed ma kilka pluginów, ale zaleca si? u?ywa? wszystkich ze standardowej wersji. Je?li lubisz now? bro?, zaleca si? u?ywa? instalacji wersji Xtra wraz z dodatkowymi modami, zamiast wersji Standard.

V. Mod nie ma ?adnego wp?ywu na smoki. Mo?esz u?ywa? np. Deadly Dragons (jest kilka spolszcze? - to jedno z nich) bez ?adnych przeszkód. Pluginy Deadly Dragons wczytuj przed pluginami Skyrim Unleashed.

VI. Je?li podoba ci si? Skyrim Unleashed i chcesz u?ywa? go w najbardziej w?a?ciwy sposób, to rozpocznij now? gr? z aktywnymi pluginami Skyrim Unleashed oraz DUEL Combat Realism, pozosta?e pluginy wy??cz, aby nie zaburza?y dzia?ania tego overhaula.


5. Kompatybilno??
Do Skyrim jest tak du?o ró?nych pluginów, ?e trudno okre?li? czy akurat taki a taki b?dzie w pe?ni zgodny z Skyrim Unleashed. Ustawienie pluginów Skyrim Unleashed pod koniec kolejki pluginów aktywnych w grze powinno rozwi?za? wi?kszo?? problemów zwi?zanych z brakiem kompatybilno?ci. U?ywaj programu BOSS to automatycznego poprawnego posortowania kolejki aktywnych pluginów. U?ywaj Wrye Bash do tworzenia "bashed patch".

Generalnie, ka?dy mod, który zmienia poziomowane listy (leveled lists) nie b?dzie kompatybilny z Skyrim Unleashed. Dotyczy to modów usuwaj?cych skalowanie poziomu (level scaling), dodaj?cych nowe przedmioty do poziomowanych list oraz zmieniaj?cych parametry na poziomowanych listach.

Jednak je?li ustawisz Skyrim Unleashed na ko?cu kolejki aktywnych pluginów, to wi?kszo?? braków spójno?ci zostanie wyeliminowana. U?omno?? takiego rozwi?zania jest taka, i? zostan? wyeliminowane równie? zmiany wprowadzane przez pluginy wczytywane przez gr? przed Skyrim Unleashed. Pami?taj, ?e zawsze mo?na stworzy? Bashed Patch.

Mody dodaj?ce now? bro? i pancerze (i nie umieszczaj?ce je na poziomowanych listach z gry) s? kompatybilne, ale mog? równie? zachwia? równowag? dotycz?c? poziomu trudno?ci (nieodpowiedni stopie? obra?e? nowej broni lub nieodpowiednia cena nowych przedmiotów). Dwa bardzo popularne mody zosta?y ju? przystosowane do Skyrim Unleashed, trzeci b?dzie dost?pny jako opcja w kolejnej wersji moda.

To samo dotyczy nowych postaci NPC i wrogów.

Mody dodaj?ce kompanów i zmieniaj?ce unikalne postacie z gry powinny by? w pe?ni kompatybilne z Skyrim Unleashed.

Mody dotycz?ce magii s? kompatybilne, cho? mog? niekorzystnie wp?ywa? na równowag? rozgrywki. Wczytuj je za pluginami Skyrim Unleashed.


Lista popularnych modów i zalecenia odno?cie u?ywania ich razem z Skyrim Unleashed:

DUEL Combat Realism
Bardzo polecany.

Deadly Dragons
Polecany je?li chcesz mie? trudniejsz? przepraw? ze smokami.

Lost Art of Blacksmith
Kompatybilny, inne mody tego typu równie?. Nale?y wczytywa? przed pluginem Skyrim unleashed_crafting.esp.

Skyrim Redone
Kompatybilny tylko cz??ciowo. Perki (cechy) i rasy s? OK, ale ca?a reszta b?dzie konfliktowa? z Skyrim Unleashed oraz DUEL.

Unofficial Skyrim/Dawnguard Patch
Musz? by? wczytywane przed Skyrim Unleashed.

Skyrim Monsters Mod
Nie jest kompatybilny, chyba ?e stworzysz Bashed Patch. W przysz?o?ci mo?liwe jest dodanie wi?kszej integracji mi?dzy modami.

Cloaks of Skyrim / Winter is comming
Kompatybilne, mo?na u?ywa? razem, wczytuj przed Skyrim Unleashed.

Immersive Patrols / Warzones
Kompatybilne, ale mog? zepsu? równowag? z Skyrim Unleashed.

Occupy Skyrim
Kompatybilne, ale mog? zepsu? równowag? z Skyrim Unleashed.

SkyTEST Realistic Animals
Nie kompatybilne. Je?li jednak naprawd? musisz u?ywa? SkyTEST, wczytuj go za pluginami Skyrim Unleashed.

Total realism - basic needs
Nie kompatybilne. Je?li jednak naprawd? musisz u?ywa? Total realism, wczytuj go za pluginami Skyrim Unleashed.

ASIS
Kompatybilne je?li stworzysz patch.

Better sorting
Nie kompatybilne.

Weapons and Armor Fixes
Nie kompatybilne, ale Skyrim Unleashed sam naprawia wiele b??dów dotycz?cych broni i pancerzy.

Morrowloot
Deleveled Skyrim
Real unleveled Skyrim
Skyrim Scaling Stopper

Wszystkie nie s? kompatybilne z Skyrim Unleashed.