0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

TomBrightblade

Uploaded by

TomBrightblade

Virus scan

Safe to use

About this mod

Ten mod sprawia, ze ceny wynajmu pokoju zaleza od bogactwa gospody i otoczenia, dodaje wiecej opcji wynajmu oraz drobiazgi poprawiajace wyglad pokoi. Teraz mozesz nawet wynajac pokoj na nieskoczenie dlugi okres - czyli traktowac go jak wlasne mieszkanie.

Permissions and credits
For English users: Please note this is only a Polish translation of the "Perseids Inns and Taverns - Realistic Room Rental Enhanced" mod by perseid9


Inns and Taverns - Realistic Room Rental
Realistyczny wynajem pokojówCzy zastanawia?o ci? kiedy?, czemu za wynajem ka?dego z pokoi zawsze jest ta sama cena? Za 10 z? nie kupisz sera, za to mo?esz wynaj?? apartament w gospodzie Pod Mrugaj?cym ?lizgaczem. Ten mod to zmienia, sprawia, ?e ceny wynajmu zale?? od bogactwa gospody i otoczenia.


Nowo?ci
- Cena wynajmu pokoju zale?y od gospody. Mo?na w?asnor?cznie zmienia? ceny w ustawieniach moda poprzez "MCM Menu" (patrz obrazek 1: jak dosta? si? menu, obrazek 2: ustawienia cen).
- Nowa opcja dialogowa - wynajem pokoju na 3 dni.
- Nowa opcja dialogowa - wynajem pokoju na nieograniczony okres (dopóki nie zrezygnujesz lub zabraknie ci pien?dzy). W efekcie gracz mo?e u?ywa? tego pokoju jak we w?asnym domu.
- Pojemniki w wynajmowanych pokojach, gdzie mo?na przechowywa? swoje rzeczy - s? oznaczone, i? nale?? do gospody, np. szafka w gospodzie (obrazek 3).
- W niektórych gospodach mog? serwowa? ci posi?ek do pokoju.
- Krzes?a w wynaj?tym pokoju nale?? do gracza (dzi?ki temu nie pojawi si? tam ?aden nieproszony go??).
- W niektórych gospodach dodano nowych handlarzy.
- W niektórych pokojach zmieniono wn?trze, aby by?o bardziej przyjemne i mniej nudne.


Uwagi
Je?li po zainstalowaniu tego moda pokój do wynaj?cia wygl?da jak jeden wielki ba?agan, to oddal si? od niego na 10 dni czasu gry. Wtedy obszar powinien si? zresetowa? i poprawnie ustawi?. Je?li to nie dzia?a, sprawd? od nowej gry, czy pokoje wci?? s? niepoprawne.

Aby móc zmienia? ceny poprzez MCM Menu, musisz posiada? SkyUI 3:
http://skyrim.nexusmods.com/mods/3863

Zaleca si? równie? u?ywa? modu Fuz Ro D-oh, poniewa? nowe dialogi nie maj? nagranych g?osów:
http://skyrim.nexusmods.com/mods/14884

Delphine i gospoda w Rzecznej Puszczy
Dopóki Delphine prowadzi gospod? Pod ?pi?cym Gigantem w Rzecznej Puszczy (pocz?tek gry), mo?na tam wynaj?? pokój jedynie na 1 dzie?. Dopiero jak Orgnar przejmie zarz?dzanie, to dost?pne b?d? wszystkie opcje wynajmu.


Instalacja
Aby zainstalowa? mod, wszystkie pliki wrzu? do Skryim\Data, aktywuj plugin.
Przed u?yciem moda upewnij si?, ?e w katalogu Skyrim\Data\Scripts nie ma ?adnego z poni?szych plików ze skryptami:
rentroomscript.pex
tif__0009cc9b.pex

Je?li s?, nale?y je usun??, poniewa? mog? ?le wp?ywa? na prac? moda.

Spolszczenie nie wymaga angielskiej wersji moda.


Usuni?cie
Przed usuni?cem moda upewnij si?, ?e nie wynajmujesz ?adnego z pokoi. Potem mo?esz wy??czy? mod lub usun??. Nast?pnie wczytaj gr? i w konsoli (klawisz ~) wpisz: "set RoomCost to 10", potem "StopQuest DialogueGeneric" i na koniec "StartQuest DialogueGeneric". Dzi?ki temu zostan? przywrócone zwyk?e ceny wynajmu pokoi.


Kompatybilno??
Spolszczony mod nie jest kompatybilny z "Expanded Towns and Cities". Angielska wersja j?zykowa posiada mod "Lite" (bardzo uproszczony), który jest kompatybilny z "Expanded Towns and Cities".


Spolszczenie zosta?o utworzone przy pomocy programów:
- TES5Edit: http://skyrim.nexusmods.com/mods/25859
- SkyrimStringTranslator: http://skyrim.nexusmods.com/mods/29148


Wi?cej info na temat moda "Perseids Inns and Taverns - Realistic Room Rental Enhanced" jest na stronie z angielsk? wersj?:
http://skyrim.nexusmods.com/mods/25029
Top