SKYRIM
Unofficial Dawnguard Patch - Polish Translation by Sarions
Skyrim » Patches
Added: 17/01/2013 - 08:23PM
Updated: 13/08/2013 - 02:48PM

270 Endorsements

1.2.4 Latest version

4,658 Unique D/Ls

8,777 Total D/Ls

34,812 Total Views

Uploaded by Sarions

Description

Last updated at 14:48, 13 Aug 2013 Uploaded at 20:23, 17 Jan 2013

Unofficial Dawnguard Patch PL
.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.

For English Users: Please note this is only a Polish Translation of the "Unofficial Dawnguard Patch" Mod by Unofficial Patch Project Team
Strona Orginalnego Moda: Unofficial Dawnguard Patch

.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.

Pocz?tek:
Spolszczenie Nieoficjalnej Poprawki do DLC: Dawnguard.
Poprawka ma na celu zlikwidowanie wszystkich b??dów w Dawnguard nie oficjalnie rozwi?zanych przez Programistów do granic Creation Kit i rozwini?tych przez Spo?eczno?? narz?dzi, w jednym ?atwym w instalacji pakiecie.

.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.

Wymagania:
Wymaga wersji Skyrim 1.9.29.0.8 lub wy?szej.
Nie jest obs?ugiwany w starszych wersjach!
Jedynym wymogiem po instalacji jest przenie?? Unofficial Dawnguard Patch.esp do góry kolejno?ci ?adowania, poni?ej Unofficial Skyrim Patch.esp, w plikach danych w wyrzutni Skyrim (powy?ej innych plików ESP). To pozwoli innym Modom przes?oni? jego zmiany tak, ?e nie powoduje problemów z nimi.

.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.

Cechy:
- B??dy w rozgrywce, questach, NPC, obiektach, przedmiotach i tekstach s? przez niego rozwi?zane
- Stworzony przez autorów Unofficial Skyrim Patch, ju? trzy miesi?ce w rozwoju
- ?adnych niebezpiecznych zmian (takich jak integracja w obiekty akcji)
- Jego przeznaczeniem jest by? zgodnym jak z najwi?ksz? ilo?ci? innych Modów.
- Beta-test obejmuj?cy ponad pi?tna?cie tysi?cy pobra?.

Wi?cej informacji na temat Moda (w j?zyku angielskim) znajdziesz na Oficjalnym Forum.

Ze wzgl?du na limit 200 postów w?tek mo?e by? zablokowany ale w ka?dym w?tku na ko?cu postu b?dzie link do nowego, a linki powy?ej b?d? aktualizowane od czasu do czasu.
Jest to najlepsza opcja do zg?aszania problemów lub b??dów (które powinny by? sprawdzane na USKP w trackerze powi?zanych tam i spisanych, je?li obecnie nie s?).

Pe?na lista zmian jest zamieszczona tutaj.

.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.

Wymagania instalacyjne:
Official Skyrim Patch 1.9.29.0.8 lub wi?ksza.
Official Dawnguard DLC.

.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.

Instrukcj? Instalacji znajdziesz w Za??czniku.

.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.

Uzupe?niaj?ce Mody:

Unofficial Hearthfire Patch
Unofficial Dragonborn Patch

.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.

Cz?ste pytania:
Czy poza spolszczeniem musz? pobra? co? jeszcze?
Nie. Spolszczenie jest zapisane w tym samym pluginie i nie potrzebuje angielskiej wersji ani plików strings. Spolszczenie jest wersji 1.2.0 Moda w j?zyku angielskim poza tym nie trzeba nic wi?cej pobiera? ani instalowa?.

Czy spolszczenie jest pe?ne?
Wszystkie teksty z gry zosta?y w pe?ni przet?umaczone. W spolszczeniu u?yto tekstów z oryginalnej podstawki jak i dodatku, to znaczy ?e w wi?kszo?ci pochodzi od Cenegi. Poza tym wszystkie dodatkowe teksty zosta?y przet?umaczone.

Co z literówkami i b??dami z polskiej wersji j?zykowej?
Przet?umaczy?em wszystko co zawiera Mod Unofficial Dawnguard Patch. T?umaczenie Cenegi jest bez zmian chyba, ?e by?o co? co pomin?li wi?c zosta?o poprawione. W wi?kszo?ci wypadków jest to Nazwa NPC.

Wysz?a nowa angielska wersja moda - kiedy b?dzie aktualizacja spolszczenia?
Postaram si?, ?eby by?o jak najszybciej.

Czy ten mod by? "czyszczony"?
Tak, za pomoc? najbardziej aktualnej wersji aplikacji TES5Edit. Nie trzeba samemu "czy?ci?" tego moda.

Czy b?d? spolszczone inne poprawki DLC?
Tak. Je?eli takowe wyjd? jak najbardziej. Zostan? umieszczone na tej stronie pod sekcj? Uzupe?nie?.

Wszelkie inne pytania i problemy prosz? zg?asza? w komentarzach. Zdo?am najszybciej jak to mo?liwe na nie odpowiedzie?. Prosz? tak?e zajrze? na G?ówn? stron? Twórców i podzi?kowa? to dla nich nale?? si? brawa za stworzenie Projektu. Ja jedynie go Spolszczy?em. Je?eli wszystko b?dzie w porz?dku Prosz? o ''ENDORSE'' to mnie motywuje do dalszych dzia?a?.

.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.

Podzi?kowania dla:
Unofficial Dawnguard Patch by Unofficial Patch Project Team
Creation Kit by Bethesda