SKYRIM
Economics of Skyrim Polish Translation - Polska wersja by TomBrightblade
Skyrim » Mercantiles (shops, stores, inns, taverns, etc)
Added: 05/01/2013 - 09:04PM
Updated: 05/01/2013 - 10:02PM

29 Endorsements

1.4.1 Latest version

885 Unique D/Ls

1,315 Total D/Ls

17,872 Total Views

Uploaded by TomBrightblade

Description

Last updated at 22:02, 5 Jan 2013 Uploaded at 21:04, 5 Jan 2013

For English users: Please note this is only a Polish translation of the "Economics of Skyrim" mod by Thomas Kaira


WymaganiaWst?p
Idziesz do kowala na zakupy, po nowe zabawki, zbroj?, czy co tam chcesz. Zauwa?asz co? dziwnego? Ka?dy kowal wydaje si? mie? dok?adnie ten sam towar w magazynie. Tak, bo tak jest w zwyk?ej grze.

Ka?dy powa?niejszy handlarz ma swój sklep zaopatrzony w towary z jednej zbiorczej listy, z której przedmioty s? losowane, w tym równie? stosowane jest uwzgl?dniane skalowanie odpowiednie do poziomu do?wiadczenia twojej postaci. To dzia?a, ale niektórzy mog? si? dziwi?, gdy kowal, który posiada? jakie? podrz?dne przedmioty z ?elaza, nagle pewnego dnia ma pe?no ebonowych pancerzy.

Czy nie by?oby bardziej sensowne, by ka?dy handlarz mia? swój "magazyn" odpowiednio do regionu, w którym si? znajduje? Skyrim to nie czasy wspó?czesne, kiedy sklepy mog? zaopatrywa? si? gdzie chc? i sprzedawa? praktycznie wszystko. Ja, na przyk?ad, uwa?am ?e sprawy gospodarcze w grze powinny uwzgl?dnia? te zasady. Dlatego w?a?nie powsta? ten mod.


Nowe mo?liwo?ci
Regionalne towary
Dzi?ki temu modowi towary handlowe b?d? znacznie bardziej zró?nicowane. Przyk?adowo, kowal z Bia?ej Grani posiada du?o inny wybór towarów ni? kowal w P?kninie. A to dlatego, i? dost?pne dla nich zasoby s? bardzo ró?ne. Ka?de z dziewi?ciu miast ma w?asn?, niepowtarzaln? osobowo?? i styl, a teraz równie? kupcy urz?duj?cy w tych miastach b?d? do tego dopasowani. Wszystko, od broni i zbroi znajdowanych u kowala, po talerze i sztu?ce sprzedawane przez sklepy wielobran?owe, teraz b?dzie ró?ni? si? mi?dzy miastami i mieszkaj?cymi w nich kupcami. Na podzia? ten wp?yw maj? bardziej szczegó?owe czynniki, takie jak:

 • Zasoby - Twierdza z dost?pem do du?ych zasobów ?elaza b?dzie oferowa?a du?? ró?norodno?? produktów z ?elaza i stali. Podobnie w przypadku ?ywno?ci, gospody w ró?nych miastach b?d? posiada? ró?ne menu.
 • Poziom bogactwa - Ile pieni?dzy maj? ludzie danego regionu? Kowale si? tym za bardzo nie przejmuj?, bo je?li interes idzie dobrze, to pieni?dze b?d? nap?ywa? z wielu regionów. Jednak wszyscy inni b?d? oferowa? swoje towary w cenach zale?nie od tego, na ile mog? pozwoli? sobie lokalni mieszka?cy. W Markarcie mo?na znale?? wyrobu jubilerskie, ale ju? w P?kninie nie. Dlaczego? Poniewa? P?kninia nie jest tak bogata jak Markart.
 • Dost?pno?? - Je?li dane materia?y i surowce nie s? dost?pne, handlowcy b?d? zaopatrywa? si? w s?siednich regionach. Dlatego czasem w ich ofercie mo?na spotka? równie? dobra z importu.
 • Wydarzenia - Skyrim jest w stanie wojny. Zasoby nie b?d? zbyt du?e z uwagi na zaopatrzenie wojska, zw?aszcza w bro? i zbroje.


Regionalne ceny
Ceny uzale?nione od regionów to nie tylko ceny dóbr kupowanych przez gracza, ale i sprzedawanych. Ich zmian? mo?esz zauwa?y? ju? po przekroczeniu granicy mi?dzy dwoma regionami geograficznymi, przegl?daj?c rzeczy w ekwipunku. Za wyroby jubilerskie nie dostaniesz zbyt du?o w Markarcie, na obszarze zasobnym w z?oto i srebro, natomiast w Bia?ej Grani oferty b?d? ju? lepsze.
Je?li tylko chcesz, mo?esz pe?ni? rol? w?drownego kupca, który b?dzie zarabia? na ró?nicy cen mi?dzy miastami Skyrim.


Dodatkowe z?oto dla kupców
W zwyk?ej grze nawet ci najwi?ksi kupcy po prostu nie maj? wystarczaj?cej ilo?ci z?ota, aby zap?aci? za bardziej pot??ne przedmioty. Mod, poza tym ?e zmienia ceny, czasami znacznie je zwi?kszaj?c, dodaje równie? wi?ksz? sakiewk? dla postaci prowadz?cych handel. Gracz ma na to wp?yw, wybieraj?c jedn? z opcji (nazwy pochodz? ze spolszczenia):
 • Normalne (bez zmian)
 • Wi?cej z?ota (+500 wi?cej z?ota)
 • Du?o wi?cej (+1000 wi?cej z?ota)
 • Bogaci (+2000 wi?cej z?ota)
 • Max! (+5000 wi?cej z?ota)

Zmiany mo?na dokona? w dowolnym momencie, u?ywaj?c przedmiotu "Opcje Skyrim Econ" z ekwipunku.


Nowe us?ugi kowali
Ku?nia powinna by? nie tylko miejscem handlu broni? i pancerzami. Obróbka metali to nie tylko sprzeda? detaliczna, ale i us?ugi. Dlatego powsta?y nowe mo?liwo?ci:
 • Ulepszanie - Kowale b?d? teraz mogli ulepszy? twój ekwipunek, je?li nie chcesz tego robi? samemu. Pojawi?a si? nowa opcja dialogowa, dzi?ki której stanie si? to mo?liwe. Wybierz który przedmiot ulepszy?, a kowal powie jakie ulepszenie jest w stanie zaoferowa?. Ze us?ug? oczywi?cie trzeba b?dzie zap?aci? w z?ocie.
 • Sk?adanie zamówie? - Kowal nie posiada na stanie tego rzadkiego krasnoludzkiego he?mu, którego tak d?ugo poszukujesz? Teraz mo?esz z?o?y? zamówienie na taki przedmiot za pomoc? nowej opcji dialogowej. Zobaczysz list? towarów, które mo?na zamówi? u danego kowala, a zestawienie b?dzie zale?ne oczywi?cie od regionu. Po dokonaniu zamówienia na jeden przedmiot musisz odczeka? jeden dzie? wg czasu gry, po zamówieniu trzech - trzy dni itd. Zamówienia b?d? ?ledzone przez dziennik zada?, w którym mo?na ?ledzi? ile czasu zosta?o do realizacji zamówienia oraz, gdy ju? b?dzie gotowe, gdzie nale?y si? uda? po odbiór. W danej chwili mo?na mie? maksymalnie dziesi?? zamówie? oczekuj?cych na realizacj?.
 • Obie te nowo?ci s? w pe?ni kompatybilne dla wszystkich kowali, w tym równie? dodawanych przez inne mody.


Us?ugi zaklinania
Nadworni czarodzieje b?d? mie? w ofercie us?ugi zaklinania. Jest to szczególnie wygodne dla tych, którzy nie chc? rozwija? w?asnych umiej?tno?ci w tym zakresie, a wol? zap?aci? w z?ocie i skorzysta? z us?ug innych postaci.
 • Nadworny czarodziej ka?dego z miast b?dzie mia? now? opcj? dialogow? dotycz?c? us?ug zaklinania. Otrzymasz mo?liwo?? wyboru poziomu ?adunku wed?ug tej samej skali, które posiadaj? klejnoty duszy w odniesieniu do swojej pojemno?ci.
 • Gdy wybierzesz poziom ?adunku, pojawi si? menu zaklinania, takie samo jak w zwyk?ej grze. Tu post?pujesz normalnie jak w przypadku zaklinania przedmiotu przez siebie.
 • Mo?esz wybiera? tylko spo?ród tych zakl??, które pozna?e? w procesie zdejmowania zakl?? z przedmiotów. Inaczej w modach tego nie da si? zrobi?. Ale za ka?dy z nadwornych czarodziejów za darmo oferuje mo?liwo?? zdj?cia zakl?cia z przedmiotu, dzi?ki czemu je poznasz (nie zdob?dziesz za to punktów do umiej?tno?ci zaklinania).
 • Podobnie jak w przypadku us?ug kowali, ta nowo?? równie? jest kompatybilna z modami dodaj?cymi nowych nadwornych czarodziejów.


Wypo?yczanie warsztatów
Kupcy nie b?d? ju? dawa? graczowi dost?pu do swoich warsztatów na ?adne oczy. Za mo?liwo?? skorzystania z warsztatu trzeba b?dzie teraz zap?aci? 100 sztuk z?ota na jeden dzie?. Wyj?tek stanowi? warsztaty wolnostoj?ce, w dziczy oraz te z Rzecznej Puszczy - mo?na je wci?? u?ywa? za darmo.


Inne nowo?ci i zmiany
 • Sklepy alchemiczne b?d? mia?y towary zale?ne od lokalizacji. Czasami mo?na trafi? u nich na jaki? rzadki okaz, ale nie tak cz?sto jak mia?o to miejsce w zwyk?ej grze.
 • Towary oferowane w sprzeda?y nie s? poziomowane. Po prostu, je?li b?dzie ci? sta? na kupno danej rzeczy, to b?dziesz móg? j? kupi?.
 • Du?o mniej handlarzy b?dzie posiada? magiczne przedmioty.
 • Je?li szukasz przedmiotów z przemytu, pytaj w khajiickiej karawanie. To równie? jedyni handlarze, u których w ?atwy sposób mo?na zaopatrzy? si? w wytrychy. Posiadaj? tak?e napój bardzo ceniony przez magów - Fondue Elsweyr, warto si? tym zainteresowa?, je?li chcesz prowadzi? handel.


Instalacja
Skyrim Script Extender jest wymagany, bez niego mod jest bezu?yteczny.
Skyrim wersja 1.8.151.07 lub nowsza jest wymagana.


Pliki
g?ówny mod: Economics of Skyrim v1-4-1
- instalacja zgodnie z preferencjami. Je?li u?ywasz dodatku Dawnguard, to pobierz i zainstaluj równie? plik dla tego dodatku.

Spolszczenie: zawiera nast?puj?ce pliki:
 • Economics of Skyrim.esp
 • Scripts\Source\tomk_qf_eosintrotracker_0100baf5.psc
 • Scripts\tomk_qf_eosintrotracker_0100baf5.pex
 • Economics of Skyrim PL.txt - opis moda po polsku
 • Economics of Skyrim.txt - opis z oryginalnej wersji moda

Powy?sze pliki nale?y przenie?? do folderu Skyrim\Data, nadpisuj?c angielsk? wersj? moda.


Usuni?cie moda
Przed usuni?ciem lub wy??czeniem moda zaleca si? uda? swoj? postaci? do miejsca gdzie? z daleka od handlarzy i zapisa? gr?. Wtedy mo?na usun?? mod lub wy??czy?. Po wczytaniu stanu gry nale?y odczeka? w owym miejscu dwa lub trzy dni czasu gry, aby dane dotycz?ce handlarzy powróci?y do stanu wyj?ciowego.
Poza tym nie trzeba wykonywa? ?adnych dodatkowych czynno?ci w grze, np. regionalne ceny zostan? usuni?te wraz z usuni?ciem moda, a przywrócone b?d? zwyk?e ceny.


Rozpocz?cie gry z modem
Na samym pocz?tku gry powinna pojawi? si? informacja o Economics in Skyrim, w której b?d? opisane dalsze kroki. Wyj?tek stanowi? trzy sytuacje:
- dopiero co rozpocz?ta nowa gra: Wtedy ta informacja pojawi si? na pó?niejszym etapie gry, gdy dotrzesz do twierdzy Helgen;
- brak zainstalowanej najnowszej wersji SKSE: Wtedy otrzymasz o tym powiadomienie;
- niepoprawnie zainstalowanie moda lub niew?a?ciwa wersja gry: Nale?y si? upewni?, ?e posiadasz najnowszy patch do gry, a mod zosta? poprawnie zainstalowany.


Menu opcji moda
Gdy mod zostanie wczytany, w ekwipunku znajdziesz przedmiot "Opcje Skyrim Econ". Na samym pocz?tku nale?y go u?y? i zainicjowa? dane, zgodnie z informacjami pojawiaj?cymi si? na ekranie. Potem mo?esz go u?ywa? do:
 • zmiany ilo?ci dodatkowego z?ota handlarzy
 • w??czenia albo wy??czenia regionalnych cen oraz wy?wietlania informacji na ten temat
 • przeliczenia cen (je?li uwa?asz ?e w grze co? jest z nimi bardzo nie tak)
 • sprawdzenia informacji gospodarczych o regionie, w którym aktualnie przebywasz
 • ustawienia poziomu trudno?ci kupców i cen ich towarów
 • (w opcji "Inne") w??czenia lub wy??czenia opcji wypo?yczania warsztatów


Kompatybilno??
Economics in Skyrim nie b?dzie kompatybilny z modami zmieniaj?cymi obiekty bazowe pojemników handlarzy albo ich poziomowane listy - aby temu zapobiec, nale?y stworzy? Bashed Patch za pomoc? Wrye Bash.
Mod nie jest w ogóle kompatybilny z modem Cutthroat Merchant, poniewa? oba zmieniaj? wiele tych samych rzeczy, cho? w inny sposób. Economics in Skyrim zawiera wi?cej opcji dotycz?cych handlu, wi?c patch na kompatybilno?? raczej nigdy nie powstanie.


Cz?ste pytania
Dlaczego zaczarowane przedmioty czasami s? ta?sze ni? ich zwyk?e odpowiedniki?
Poniewa? nie posiadaj? tych samych danych, co zwyk?e odpowiedniki. Niestety, strasznie niepraktycznie by?oby zmienia? wszystkie te dane osobno, (po prostu jest ich zbyt du?o).

Dlaczego skrypt regionalnych cen tak d?ugo si? wykonuje?
Poniewa? Papyrus jest straszne platforma do obs?ugi du?ych ilo?ci elementów. Je?li ci to nie odpowiada, mo?esz w??czy? regionalne ceny w ustawieniach.

Nie otrzymuj? ?adnej wiadomo?ci pocz?tkowej po uruchomieniu moda.
Sprawd? wersj? gry. Je?li jest poni?ej 1.6.89, nale?y zaktualizowa? gr?.

Mam zainstalowany Script Extender Skyrim! Dlaczego mod mi mówi, to ?e nie jest zainstalowany?
Zapewne masz Extender Script Skyrim zainstalowany nie w pe?ni. Nie wystarczy przenie?? plików DLL i exe to folderu gry, trzeba tak?e zainstalowa? wszystko co umieszczono w katalogu Data. W przeciwnym razie Papirus b?dzie nie w stanie uzyska? dost?pu do nowych funkcji i mod b?dzie raportowa? ?e "SKSE nie jest zainstalowany".

Czy ten mod jest czysty?
Tak. By? sprawdzany w TES5Edit i nie zawiera brudnych ani dzikich zmian.Spolszczenie zosta?o utworzone przy pomocy programów:
- TES5Edit: http://skyrim.nexusmods.com/mods/25859
- SkyrimStringTranslator: http://skyrim.nexusmods.com/mods/29148


Dodatkowo polecam mod:
Better MessageBox Controls: http://skyrim.nexusmods.com/mods/28170
który znacznie u?atwia "skakanie" po opcjach: Na przyk?ad mo?na u?ywa? klawiszy WSAD do przechodzenia mi?dzy opcjami, a klawisza E do zatwierdzenia, rozszerza równie? obszar, na jaki trzeba klikn?? aby wybra? co? z menu. Sprawia ?e gra jest mniej konsolowa i u?atwia u?ywanie przedmiotu "Opcje Skyrim Econ".