SKYRIM
Tundra Defense - Polish Translation - Polska wersja by TomBrightblade
Skyrim » Gameplay Effects and Changes
Added: 22/12/2012 - 12:33PM
Updated: 30/12/2012 - 01:54PM

220 Endorsements

3.06.PL095 Latest version

4,832 Unique D/Ls

8,458 Total D/Ls

40,867 Total Views

Uploaded by TomBrightblade

Description

Last updated at 13:54, 30 Dec 2012 Uploaded at 12:33, 22 Dec 2012

For English users: Please note this is only a Polish translation of the "Tundra Defense - Construct Your Own Outpost" mod by Elderwind


Skyrim to niebezpieczne miejsce. Trudne warunki pogodowe,
wojna domowa, smoki. Smocze Dzieci? musi mie?
swoj? bezpieczn? przysta?. Zbuduj warowni? od podstaw,
system obronny, zasil j? stra??, zrób miejsce
dla mieszka?ców i dostawców us?ug.
== WYMAGANIA ==
1. Oryginalna wersja moda "Tundra Defense - Construct Your Own Outpost":
http://skyrim.nexusmods.com/mods/22330

2. Do gry wymagany jest SKSE:
http://skse.silverlock.org

Krótki opis instalacji i u?ywania SKSE:
- Pobierz i wypakuj pliki SKSE do g?ównego folderu z gr? Skyrim (np. C:\Program Files\Steam\steamapps\common\skyrim).
- Uruchom gr? zwyczajnie, zaznacz mody do wczytania, po czym zamknij menu startowe gry.
- Uruchom program "skse_loader.exe". Wtedy uruchomi si? gra z aktywnym SKSE.


== INSTALACJA SPOLSZCZENIA ==
1. Wpierw pobierz i normalnie zainstaluj oryginalny mod
2. Pobierz spolszczenie, plik "Tundra Defense.esp" nadpisz w katalogu Skyrim\Data.
3. Katalog "scripts" z ca?? zawarto?ci? równie? umie?? w Skyrim\Data.


== USUNI?CIE MODA ==
Z katalogu Skyrim\Data usu? pliki:
Tundra Defense.bsa
Tundra Defense.bsl
Tundra Defense.esp

Z katalogu Skyrim\Data\Scripts usu? pliki, których nazwy zaczynaj? si? od "aaaFort".
Z katalogu Skyrim\Data\Scripts\Source usu? pliki, których nazwy zaczynaj? si? od "aaaFort".


== JAK ZACZ?? W GRZE ==
W grze, zaraz po aktywowaniu moda i wczytaniu dowolnego zapisu stanu gry, pojawi si? okno z informacj? na temat Tundra Defense - Le?nej Warowni. Dzi?ki kolejnym informacjom nie powinno by? wi?kszych problemów z u?ywaniem moda i budowaniem w?asnej twierdzy.

Nazwy przedmiotów dodawanych do ekwipunku, zwi?zanych z Tundra Defense - Le?n? Warowni?, w wi?kszo?ci zaczynaja si? od s?ów: Plany, Warownia albo Dom.


== OPIS MO?LIWO?CI ==

System budowania twierdzy
Zdob?d? plany budowy ró?nych obiektów i urz?dze?. Ka?dy z nich mo?esz dowolnie ustawia? na obszarze ?wiata Skyrim, obraca? i przesuwa?.

System stra?y
Zatrudnij stra?ników, aby pilnowali twojej twierdzy przed napadami (którymi równie? mo?esz zarz?dza?, a ponadto s? napady losowe). Stra?ników jest kilka rodzajów, mo?esz tworzy? im trasy patrolowe itp., a jako najsilniejszego ze stra?ników mo?esz zatrudni? smoka!

System handlu
W pocz?tkowej wersji swojej osady mo?esz zbudowa? stragan. Wprowadzi si? tam handlarz. Jego oferta rzeczy na sprzeda? ka?dego dnia si? zmienia - czasami mo?na trafi? na specjalne plany budowy.

System napadów
Mo?esz w ka?dej chwili wywo?a? napad na swoj? twierdz?. Jest wiele rodzajów przeciwników do wyboru, masz wp?yw na ilo?? atakuj?cych i poziom trudno?ci.

System kolekcjonerów ?upów
Mo?esz zatrudni? kolekcjonerów, którzy b?d? zbiera? ?upy z poleg?ych np. podczas napadu na warowni?.

Mieszka?cy
Wybuduj domy, zapro? do nich mieszka?ców. Ka?dy mieszkaniec b?dzie p?aci? podatek do twojej kasy.


== ROZPOZNANE PROBLEMY ZE SPOLSZCZENIEM ==
- Nie jestem przekonany co do funkcjonalno?ci "skrzyni ze sprz?tem stra?y" i nie wiem czy opis tej skrzyni w grze jest poprawny. Je?li kto? stwierdzi, ?e nie, to pro?ba o info :)