Video information

Added on

Uploaded by

YoloBaron

About this video

Tutorial how to prepare portrait(s) for Pathfinder games using GIMP 2.10.14.
All steps in comment under video.

0 comments

 1. YoloBaron
  YoloBaron
  • member
  • 0 kudos
  Locked
  Sticky
  Wersja tekstowa.

  1. otwórz obraz, który chcesz edytować za pomocą GIMP
  2. Przejdź do folderu portretu gry (Win + R, wklej ' %userprofile%\AppData\LocalLow\OwlCat Games\Pathfinder Wrath Of The Righteous\Portraits ' i kliknij OK)
  3. otwórz wszystkie 3 puste portrety w folderze 0001 za pomocą GIMP
  4. wróć do głównego folderu portretów, a następnie utwórz nowy folder dla swoich portretów (powtórz to dla każdego nowego portretu, który chcesz dodać)
  5. kliknij cofnij kartę historii w GIMP (lewy panel)
  6. aktywuj obraz, który chcesz edytować i kliknij edytuj - kopiuj
  7. przejdź do wszystkich pustych portretów i kliknij edytuj -> wklej jako -> nowa warstwa
  8. kliknij narzędzie Przenieś (lewy panel)
  9. dostosuj wklejoną warstwę do ramki pustego portretu;
  10. jeśli nie możesz tego zrobić poprawnie, użyj warstwy -> skaluj warstwę, aby zmienić rozmiar warstwy obrazu, aby lepiej dopasować ramkę 'pustych portretów' (zmień tylko jedną wartość, zmień Jakość interpolacji na NoHalo, a następnie kliknij Skaluj, a następnie Przesuń narzędzie, powtórz to dla pożądanego rezultatu)
  11. po przygotowaniu wszystkich portretów klikasz Plik -> Eksportuj jako... i wybierasz folder, który utworzyłeś w kroku 4 (nie musisz zmieniać nazw, ponieważ mają poprawne nazwy i typy plików z pustych portretów)
  12. jeśli chcesz przygotować wiele portretów bez ciągłego otwierania pustych portretów, przejdź do "cofnij historię" i po prostu kliknij pierwszy wpis, aby zresetować postęp do początku
  13. po wykonaniu wszystkich portretów wystarczy kliknąć Plik -> Zakończ -> Odrzuć zmiany
  14. idź spać :)

  Text version.

  1. open image you want to edit with GIMP
  2. go to game portrait folder(Win + R, paste ' %userprofile%\AppData\LocalLow\OwlCat Games\Pathfinder Wrath Of The Righteous\Portraits ' then click ok)
  3. open all 3 blank portraits in 0001 folder using GIMP
  4. go back to main portrait folder then create a new folder for your portraits(repeat this for any new portrait you want to add)
  5. click undo history tab in GIMP (left panel)
  6. activate image that you want edit and click edit - copy
  7. go to all blank portraits and click edit -> paste as -> new layer
  8. click on Move Tool (left panel)
  9. adjust pasted layer to the frame of blank portrait
  10. if you can't properly do it then use layer -> scale layer to change size of image layer to better fit 'blank portraits' frame(change only one value, change Interpolation Quality to NoHalo then click Scale, then Move Tool, repeat this for desired outcome)
  11. with all portraits prepared now you click File -> Export As... and chose folder you've created in step 4(you don't need to change names becouse they have correct names and file types from blank portraits)
  12. if you want to prepare many portraits without constantly opening blank portraits then go to "undo history" and just click on first entry to reset progress to the beginning
  13. after all portraits you made just click File -> Quit -> Discard Changes
  14. go to sleep :)