OBLIVION
Kumiko Manor - Polish - Polska wersja by TomBrightblade
Oblivion » Quests And Adventures
Added: 14/04/2013 - 10:36AM
Updated: 14/04/2013 - 10:32AM

13 Endorsements

2.15 Latest version

130 Unique D/Ls

178 Total D/Ls

3,771 Total Views

Uploaded by TomBrightblade

Description

Last updated at 10:32, 14 Apr 2013 Uploaded at 10:36, 14 Apr 2013

*****************************************************************

The Elder Scrolls IV
Oblivion
Kumiko Manor | V2.15
Rezydencja Kumiko | wersja spolszczona

Napisa?: Shawn Dworshak, S & G Productions
a.k.a Uczony Nwahs

*****************************************************************
1. Instalacja pluginu
*****************************************************************
1- Musisz posiada? zainstalowany najnowszy patch do gry Oblivion!

2- Wypakuj zawarto?? pobranego moda do katalogu Oblivion\Data.

3- Po uruchomieniu menu startowego gry opcj? "Pliki danych" i ustaw zaznaczenie przy pliku "KumikoManor.esp".

POLSKA WERSJA TEGO MODA NIE WYMAGA WERSJI ANGIELSKIEJ
(za co podzi?kowania nale?? si? autorowi moda - Academician_Nwahs,
który zezwoli? opublikowa? pe?n? polsk? wersj?)


*****************************************************************
2. Opis
*****************************************************************

Moja recenzja moda:
http://skyrim.pl/recenzje/kumiko-manor.html

Standardowe domy z Obliviona ju? ci nie wystarczaj?? Szukasz czego? w pe?ni wyposa?onego i nie tylko? Wi?c nie musisz ju? szuka?! Szlachecka rodzina Kumiko opu?ci?a Cyrodiil i wyjecha?a do swojego letniskowego domu w Morrowind, a ich posiad?o?? w Zatoce Topal jest wystawiona na sprzeda?! Spraw? t? powie?ono Uczonemu Nwahsowi, profesorowi alchemii z Uniwersytetu Cyrodiil. Za marne siedemdziesi?t pi?? tysi?cy sztuk z?ota ta s?ynna posesja mo?e by? tylko twoja. Wi?cej informacji mo?na znale?? na licznych ulotkach porozwieszanych w Leyawiin. Uczony, który prowadzi sprzeda? i obecnie zajmuje si? domem, czeka na szcz??liwego kupca przy posiad?o?ci.

Dom znajduje si? oko?o kilometr na po?udniowy-wschód od miasta Leyawiin. Po wyj?ciu z miasta, pod??aj g?ównym traktem w kierunku wschodnim i skr?? w kamienn? odnog?. Droga ta jest dosy? bezpieczna a? do Jaskini P?ywów, do której wej?cie znajduje si? nieopodal posiad?o?ci. Twoim oczom uka?e si? bogato zagospodarowana wyspa z bujn? ro?linno?ci? i dobrze utrzymanym terenem.

Podwórze jest otoczone wysokim, drewnianym ogrodzeniem i bram? na tyle wysok?, ?e nawet akrobaci nie maj? szans, aby j? przeskoczy?. Po przej?ciu przez ni?, po lewej znajdziesz unikalne, jedyne w swoim rodzaju alchemiczne laboratorium Kumiko. Zawiera ono skrzynie i pojemniki do przechowywania ka?dej ro?liny z Tamriel oraz specjalny zestaw przyrz?dów alchemicznych. Wystarczy je aktywowa? i natychmiast mo?na przyst?pi? do tworzenia mikstur, bez potrzeby posiadania w?asnego sprz?tu. W ogrodzie znajduje si? równie? unikalna skrzynia, w której mo?na umie?ci? dwa dowolne sk?adniki alchemiczne, a po tygodniu miejscowi zbieracze i ?owcy przynios? do niej znaczny zapas tych sk?adników. Inaczej ni? jest to w przypadku tych chytrusów z Tajemnego Uniwersytetu, sk?adniki mog? pozostawa? ca?y czas w skrzyni, cho? zbieracz poinformuje ci?, gdy up?ynie tydzie? i skrzynia b?dzie ju? uzupe?niona.

Po prawej zobaczysz zdumiewaj?c? replik? klasztoru, która robi za prywatny ogród alchemiczny Kumiko. Na zewn?trz mo?na znale?? bogaty wybór sk?adników do spo?ywania, za? wewn?trz inne sk?adniki alchemiczne, pochodz?ce z ró?nych cz??ci ?wiata Tamriel, a nawet te rosn?ce tylko w Otch?ani. Przed ogrodem znajduje si? wytworny drewniany ganek, spoczywaj?cy na pod?o?u z kamieni u?o?onych wed?ug zawi?ego wzoru. Jest tam stolik i krzes?a, dzi?ki którym mo?na odpr??y? si? w upalnym s?o?cu Zatoki Topal.

Na niewielkiej wysepce na zachód stoi wie?a maga, jedna z najlepszych w Cyrodiil, w której znajdziesz wszelkie zasoby potrzebne do sporz?dzania czarów i zaklinania przedmiotów. Jest tam równie? biblioteka z bogat? kolekcj? ksi??ek, zwojów z zakl?ciami, a tak?e kamieni dusz i innych przedmiotów. Przechodz?c przez portal przy biurku maga, znajdziesz si? wysoko ponad posiad?o?ci? Kumiko, w miejscu z widokiem zapieraj?cym dech w piersiach. To prawdziwy raj dla maga. Je?li natomiast wolisz rozwija? swoje talenty na morzu, w sk?ad posiad?o?ci wchodzi równie? ma?y dok oraz latarnia, któr? mo?na gasi? lub zapala? wedle w?asnego uznania!

Wewn?trz g?ównego budynku mamy sam? wspania?? rezydencj?. Na pierwszym pi?trze, w zachodnim skrzydle jest dobrze wyposa?ona jadalnia, gotowa przyj?? ka?d? liczb? go?ci. W bocznych pomieszczeniach stoj? skrzynie z zapasami podstawowych przedmiotów codziennego u?ytku. We wschodnim skrzydle trafisz do ma?ego sklepiku, do którego mo?na zatrudni? odpowiedni personel. W tej cz??ci rezydencji jest równie? wej?cie do piwnicy, s?u??cej za kwatery dla s?u?by lub go?ci, który b?d? ci? odwiedza?.

Na drugim pi?trze znajdziesz zbrojowni? oraz jedyne w swoim rodzaju sale ?wicze?. Zbrojownia zawiera mnóstwo gablot i skrzy?, które pomieszcz? ka?d? ilo?? broni, pancerzy czy te? innych przedmiotów, jakie zdecydujesz si? tam przechowywa?. Sprzedawca broni z Leyawiin pojawia si? tutaj co kilka dni i uzupe?nia zapas daedrycznych strza? w du?ej skrzyni stoj?cej na zapleczu. Po prawej stronie korytarza sali ?wicze? jest pomieszczenie, gdzie mo?na ?wiczy? walk?, ale to tylko zal??ek tego, co czeka w pomieszczeniu po lewej stronie. Gdy prowadz?ce do niego drzwi zostan? otwarte, znajdziesz si? na ma?ej arenie z d?wigni?, która przywo?uje przeciwników do sparingowej walki. Mo?esz wybra? poziom trudno?ci, ale czy? to z rozwag?. Zgodnie z tym, co wybierzesz, pojawi si? grupa odpowiednio wyszkolonych szkieletorów, która od razu przyst?pi do walki. Otrzymasz specjaln? uzdrawiaj?c? mikstur?, która zniknie po up?ywie dwóch minut, a tak?e kilka pot??nych mikstur uzdrawiaj?cych.

Zapadnia w korytarzu prowadzi do najwi?kszego wyzwania: strzelnicy! Wybierz jedno z sze?ciu stanowisk z nieruchomymi celami albo uruchom d?wignie przy jednym z dwóch ?rodkowych stanowisk, aby rozpocz?? ?wiczenie z celami ruchomymi, którymi s? szkielety uciekaj?ce przed wypuszczanymi przez ciebie strza?ami. Ka?dy szkieletor zabity na arenie lub strzelnicy to pewna ilo?? punktów treningowych, które mo?na spieni??y? w skrzyni na górze.

Na trzecim pi?trze po wschodniej stronie s? dziwne drzwi do biura. Jest to przytulne pomieszczenie, w którym mo?na odpocz?? i ogrza? si? przy ognisku. Jest w nim du?o miejsca do przechowywania wszystkich tych bardzo potrzebnych przedmiotów. Po drugiej stronie znajduje si? g?ówne pomieszczenie rezydencji, czyli sypialnia mistrza. Ustawiono tutaj kilka gablot i szafek, gdzie mo?esz przechowywa? rzeczy, których nie umie?ci?by? nigdzie indziej. W jednej z nich znajdziesz miecz Daedrostrach, zostawiony przez Kumiko gdy opuszczali rezydencj?. W skrzyniach na parapetach nad ?ó?kiem s? zestawy ci??kiej i lekkiej zbroi, jakich nie znajdziesz nigdzie indziej w ca?ym Tamriel. Ka?dy z tych zestawów jest ?wietne zbalansowany i idealnie nadaje si? dla ka?dego poszukiwacza przygód.

Je?li wejdziesz w posiadanie domu, po?wi?? troch? swojego czasu na zapoznanie si? z poradnikami rozmieszczonymi w ró?nych cz??ciach posiad?o?ci, napisanymi przez Uczonego. Dzi?ki nim dowiesz si? wi?cej o posiad?o?ci i jej funkcjach. Dom naprawd? jest wart swojej ceny. Kup go, zanim Uczony kompletnie postrada zmys?y!


*****************************************************************
3. Kontakt z autorem
*****************************************************************

Pytania i komentarze mo?na wysy?a? na adres autora modu:
[email protected] albo [email protected]


*****************************************************************
4. Najcz?stsze problemy
*****************************************************************

Aby uko?czy? zadanie w podziemiach, w pliku Oblivion.ini, który znajduje si? w katalogu Moje dokumenty\Games\Oblivion\, nale?y ustawi? zmienn? bBorderRegionsEnabled na zero (po znaku równo?ci wpisa? cyfr? 0).

Aby zapobiec wyrzucaniu gry do systemu, musisz zainstalowa? najnowsz? ?atk?/patch do gry Oblivion.

Zawarto?? wszystkich pojemników, skrzy? i szafek stoj?cych w bocznych, zamykanych magazynkach, jest odnawiana, dlatego nie nale?y zostawia? w nich ?adnych swoich rzeczy.


*****************************************************************
5. Uwagi dotycz?ce kompana
*****************************************************************

Podobnie jak w przypadku ka?dego innego NPC-kompana, tak i tutaj mo?e wyst?powa? ma?e opó?nienie w dzia?aniu skryptów, zw?aszcza gdy gracz na pocz?tku dokonuje wyborów zwi?zanych z kompanem. Prosz? poczeka? 5 do 10 sekund, a? skrypt zacznie wtedy dzia?a?.

Je?li jako klas? dla kompanki wybierzesz rycerza, upewnij si?, ?e posiada swój d?ugi miecz oraz claymore, a nast?pnie poprzez menu dialogowe dwa razy prze??cz jej tryb walki, aby ustawienie mog?o zaskoczy?.

Je?li wybierzesz dla niej klas? rycerza, ale dasz jej ?uk, b?dzie go u?ywa?, dopóki nie sko?czy si? jego ?adunek.

Je?li dasz jej pier?cie? Cienistogrzywego, przywo?a swojego konia i b?dzie na nim podró?owa?, gdy ty równie? b?dziesz korzysta? ze swojego konia.

Twoja kompanka potrafi u?ywa? kamieni Varla i Welkynd, aczkolwiek kamienie Varla maj? wp?yw tylko na domy?ln? bro?, któr? zdoby?e? w podziemiach. Mo?e równie? pi? Coca-Col?, aby odbudowa? swoje zdrowie.

Dla najlepszych efektów wyposa? j? w jej domy?lny sprz?t, cho? potrafi korzysta? z ka?dego innego ubioru lub broni.

*****************************************************************
6. Kredyty
*****************************************************************
Projektant i autor modu:
Shawn Dworshak a.k.a Uczony Nwahs

Pomoc w budowie lokacji:
Deepfreeze

Jedwabne szaty s?u?by:
Aleannne


Przek?ad na j?zyk polski:
TomBrightblade