OBLIVION
Modular Oblivion Enhanced - Polish - Polska wersja by TomBrightblade
Oblivion » Miscellaneous
Added: 29/03/2013 - 09:59PM
Updated: 26/03/2013 - 08:45AM

6 Endorsements

19 Latest version

116 Unique D/Ls

222 Total D/Ls

3,938 Total Views

Uploaded by TomBrightblade

Description

Last updated at 8:45, 26 Mar 2013 Uploaded at 21:59, 29 Mar 2013

Modular Oblivion Enhanced (M.O.E.) to ulepszona wersja moda Oblivion Enhanced, który kiedy? by? dost?pny w sieci. Celem tego pluginu jest poprawienie jako?ci rozgrywki w Oblivionie poprzez dodanie troch? wi?kszego realizmu oraz poczucia wolno?ci, odblokowanie kilku ukrytych, niedost?pnych aspektów gry (ale nie jest to cheat mod ani taki, który w??cza nago??), naprawienie b??dów, dodanie paru ulepsze?, nowych mo?liwo?ci, jak równie? udost?pnienie kilku starych, które mo?na znale?? w innych grach z serii The Elder Scrolls, zw?aszcza w Morrowind, a których nie u?wiadczyli?my do tej pory w Oblivion.

W przeciwie?stwie do moda Oblivion Enhanced, który posiada? mnóstwo elementów po??czonych w jeden du?y plugin, Modular Oblivion Enhanced jest rozdzielony na wiele pluginów tematycznych. W ten sposób u?ytkownicy maj? mo?liwo?? wyboru tylko tych elementów z Oblivion Enhanced, które szczególnie ich interesuj?, nie ma przymusu stosowania wszystkich modyfikacji na raz. Kolejn? zalet? Modular Oblivion Enhanced jest kompatybilno?? z innymi modami. Oczywi?cie 100% kompatybilno?ci nigdy nie mo?na zagwarantowa?, ale od czasów wersji 13 tego zestawu pluginów wielu graczy zg?osi?o ogromn? popraw? w tym aspekcie.

Instalacja wersji ANG
http://oblivion.nexusmods.com/mods/7902
Jak dla wi?kszo?ci innych pluginów: Wypakuj plugin u?ywaj?c programu WinRAR lub 7-zip. Wypakowany plik z rozszerzeniem \".esp\", podobnie jak wszystkie foldery, które mog? by? zawarte w archiwum (takie jak \"Sound\", \"Meshes\" or \"Textures\") musz? by? skopiowane (lub przeniesione) do katalogu \"Data\" gry Oblivion. Je?li podczas operacji kopiowania system zwróci uwag?, ?e w docelowym miejscu s? ju? foldery \"Sound\", \"Meshes\" lub \"Textures\", nale?y to po prostu zignorowa? i kontynuowa? przenoszenie, akceptuj?c nadpisywanie. Potem plugin nale?y jeszcze aktywowa? w grze, zaznaczaj?c go w menu startowym Obliviona, w opcji \"Data files\" (\"Pliki danych\").

Instalacja wersji PL
Aby przyst?pi? do instalacji wersji PL, musisz ju? posiada? zainstalowane wszystkie angloj?zyczne pliki Modular Oblivion Enhanced, a plugin musi by? w wersji \"r19 Post Final\". Np. na TESNexus M.O.E. podzielony zosta? na nast?puj?ce archiwa:

MOE PF r19 Guide - s? to wszystkie dodatkowe pliki, tj. ReadMe i F.A.Q.
MOE Lycanthropy and Lichcraft - archiwa modów o Lykantropii i Liczach oraz o Narz?dziach Kagrenaca
MOE Vampire Clan Raelu - mod o Raelu, klanie wampirów
MOE Other Plugins - wszystkie pozosta?e pluginy
MOE Music - pliki z muzyk? do M.O.E.
EXTRA MOD FEATURED - Gaenor in Dementia v1 - Requires Shivering Isles - dodatkowy mod wymagaj?cy dodatku Shivering Isles.


W plikach s? opisy szczegó?owe ka?dego z modów MOE.