Lego Rock Raiders
0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

deleted999565

Uploaded by

deleted999565

Virus scan

Safe to use

About this mod

Alters variables in the game to make 100% completion possible and easy to achieve, and to smooth out the gameplay experience.

Permissions and credits
Mirrors
Changelogs
======================================================

As any fan of the PC version of Lego Rock Raiders could tell you, the game has a number of mechanics and design choices that are either not well thought out, or are actively hindering you from playing the game effectively. Not to mention that due to extremely rigorous hidden mission goals, the intended 100% completion ending cannot even be achieved.

However, many of those problems can easily be fixed by editing the Lego.cfg file, which can be opened and altered in Notepad++. Therefore, I set out to edit the file in a way that not only makes 100% completion possible and easy to achieve, but also fixes what I considered poorly thought out elements of the game.


List of changes

- Slimy Slugs can now be killed by the electric fences, and the laser and pusher beams are a lot more effective against them. (You should still make sure to have your fence around the base be 2 blocks wide though, since sometimes the slugs can sneak past them in-between the zaps if there's enough of them attacking.)

- Rock Raiders and various vehicles move a lot faster now, to compensate for how spacious some levels are. This actually manages to bring the playtime in some levels from a full hour to 30 minutes or less.

- Small Digger vehicle can now drill through hard rock in 30 seconds, as opposed to it taking 3 whole minutes. Same thing was done also to the Granite Grinder.

- Raiders are no longer scared of bats. This is done to prevent bats from making it impossible for the Raiders to do anything if they happen to fly into the base.

- Dynamite now has a lot smaller blast radius, to prevent Raiders from accidentally harming themselves with it.

- Raiders no longer have to eat at the Support Station. This was done to prevent situations where Raiders go to the opposite side of the map, and then immediately go back to eat due to their energy running out.

- All levels now come with the same, optimized set of priorities for the AI, which should be suitable for pretty much any situation.

- All hidden goals of levels have been significantly reduced, meaning that acquiring 100% completion is now not only possible, but very easy to do.

- Ore costs of certain buildings have been reduced, to cut down on unnecessary waiting times.

- Oxygen depletes at a much less rapid pace in Don't Panic.

- Small spiders no longer spawn. (The first level might be the only exception.)

- Camera can be zoomed out twice as far. (Note that when the camera is zoomed out this far, some objects on the edges of your view may be turning invisible.)

- Removed the long-ass LEGO Media logo animation on startup.

- Prevented certain messages from bringing the game's speed back to default.

- Added a couple of zeroes to the TextureUsage value, which is supposed to improve the game's performance.

- The camera moves faster now.

- Shortened the amount of time Rock Raiders need to upgrade.

- Drastically increased the firepower of mobile laser cutters, making them not only actually useful, but easily the most destructive vehicles in the game. Try them out, they're fun as heck to use now.

- Brought back Tunnel Transport. Be careful, the vehicle can be a little glitchy.


Installation

To put the modified Lego.cfg file into the game, you need to download the WAD Tool. It's available on the Rock Raiders United forum: https://www.rockraidersunited.com/topic/105-wad-tool-221/

Once you have it, do the following:

1) Using the WAD Tool, open the LegoRR1.WAD file (it's in the game's installation folder), and then extract all its contents (WAD > Extract All Files).

2) In the LegoRR1 folder that should have been created, replace the Lego.cfg file with the modified one.

3) Rename the old LegoRR1.WAD file to something else.

4) In WAD Tool, open File > Compile New WAD, select the LegoRR1 folder and press OK.

If you did everything correctly, then the WAD Tool should create a new LegoRR1.WAD file that contains the modified Lego.cfg. And that's it, the changes should be in the game now!
======================================================

======================================================

======================================================

======================================================

Gra Lego Rock Raiders na PC zawiera wiele mechanik i innych elementów, które albo nie zostały przemyślane przez twórców, albo wręcz umyślnie utrudniają grę w dość frustrujący sposób. Oprócz tego, z powodu rygorystycznych, ukrytych wymogów dla każdej z misji, osiągnięcie 100% ukończenia wszystkich poziomów nie było nawet możliwe.

Wiele z tych problemów można jednak łatwo naprawić edytując plik Lego.cfg, który można otworzyć i modyfikować w Notepad++. Dlatego też postanowiłem zedytować go tak, aby nie tylko dało się dość łatwo ukończyć grę na 100%, ale także aby naprawić te mechaniki gry, które wydawały mi się kiepsko przemyślane.


Lista zmian

- Ślimaki szlamowe mogą teraz zostać zabite przez elektryczne płoty, a miotacze laserowe i odpychające są teraz o wiele bardziej efektywne przeciwko nim. (Nadal jednak powinno się ustawić płot szeroki na 2 bloki, bo czasami ślimaki mogą prześlizgnąć się przez płot pomiędzy uderzeniami napięcia, jeśli ślimaków jest dostatecznie dużo.)

- Łamacze skał i różne pojazdy poruszają się teraz o wiele szybciej, aby zrekompensować to jak duże są pewne poziomy. To przy okazji sprawia, że ogólny czas przechodzenia pewnych poziomów spada z całej godziny do 30 minut i mniej.

- Koparka jest teraz w stanie przebijać się przez twardą skałę w ciągu 30 sekund, zamiast robić to przez całe 3 minuty. To samo odnosi się też do szlifierki granitowej.

- Łamacze nie boją się już nietoperzy. To po to, aby nietoperze nie mogły kompletnie uniemożliwić łamaczom pracy, jeśli wlecą do bazy.

- Dynamit ma teraz dużo mniejszy zasięg rażenia, aby uniemożliwić łamaczom przypadkowe ranienie się nim.

- Łamacze nie muszą już jeść w stacji uzupełnień. To po to, aby nie było sytuacji, gdy łamacz biegnie na drugi koniec mapy, a potem od razu wraca się jeść, bo wyczerpała mu się przez ten czas energia.

- Wszystkie poziomy mają teraz ten sam, zoptymalizowany zestaw priorytetów, który powinien pasować do każdej sytuacji.

- Wszystkie ukryte wymogi poziomów zostały znacząco zredukowane, pozwalając na łatwe osiągnięcie 100% ukończenia.

- Pewne budynki wymagają teraz mniej rudy do zbudowania, aby zmniejszyć niepotrzebne czasy czekania.

- Tlen zmniejsza się teraz trochę wolniej w Bez Paniki.

- Małe pająki już się nie pojawiają. (Jedynym wyjątkiem może być pierwszy poziom.)

- Można teraz zoomować kamerę o wiele dalej. (Uwaga: Gdy kamera jest tak daleko, to obiekty na brzegach twojego widoku mogą być niewidoczne.)

- Usunięto to wyjątkowo długie logo LEGO Media przy starcie.

- Nie będzie już sytuacji, w których pewne wiadomości zmieniają szybkość gry z powrotem na domyślną.

- Dodane zostało kilka zer do TextureUsage, co ma rzekomo poprawić wydajność gry.

- Kamera porusza się teraz szybciej.

- Skrócony został czas potrzebny, by wyszkolić łamaczy skał.

- Drastycznie zwiększona została moc laserów samobieżnych, czyniąc je nie tylko użytecznymi, ale wręcz najbardziej niszczycielskimi pojazdami w grze. Wypróbuj je, rozwalanie wszystkiego z ich pomocą to świetna zabawa.

- Przywrócony został podziemny transportowiec. Ale ostrożnie, ten pojazd może zachowywać się w trochę zbugowany sposób.


Instalacja

Aby umieścić zmodyfikowany plik Lego.cfg w grze, musisz mieć program WAD Tool. Jest dostępny na forum Rock Raiders United: https://www.rockraidersunited.com/topic/105-wad-tool-221/

Gdy już go będziesz mieć, to zrób co następuje:

1) Wykorzystując WAD Tool, otwórz plik LegoRR1.WAD (znajdziesz go w tym samym folderze, do którego zainstalowana została gra), a potem wyodrębnij całą jego zawartość (WAD > Extract All Files).

2) W utworzonym przez program folderze LegoRR1, zastąp plik Lego.cfg jego zmodyfikowaną wersją.

3) Zmień nazwę starego pliku LegoRR1.WAD.

4) W WAD Tool, otwórz File > Compile New WAD, wybierz folder LegoRR1 i wciśnij OK.

Jeśli wszystko zostało zrobione poprawnie, to WAD Tool powinien utworzyć nowy plik LegoRR1.WAD, zawierający zmodyfikowany plik Lego.cfg. I to tyle, zmiany powinny być już zawarte w grze!