SKYRIM
Dragon Priest Mask Quest Markers polish translation by MrQubo
Skyrim » Gameplay effects and changes
Added: 22/10/2013 - 02:39PM
Updated: 26/10/2013 - 03:02PM

3 Endorsements

1.0.t1 Latest version

191 Unique D/Ls

239 Total D/Ls

3,833 Total Views

Uploaded by MrQubo

Description

Last updated at 15:02, 26 Oct 2013 Uploaded at 14:39, 22 Oct 2013

This is polish translation of mod Dragon Priest Mask Quest Markers by toaDime. The oryginal version is avaible here:
http://skyrim.nexusmods.com/mods/22647

Jest to spolszczenie moda Dragon Priest Mask Quest Markers stworzonego przez toaDime. Oryginalna wersja znajduje si? pod tym linkiem:
http://skyrim.nexusmods.com/mods/22647


Instalacja przez NMM:

Pomierz mod Dragon Priest Mask Quest Markers przez NMM i zainstaluj go. Nast?pnie pobierz niniejsze spolszczenie i zainstaluj je, podmieniaj?c pliki. Pami?taj, by klikn?? ENDORSE.
Uninstalacja: Odinstaluj niniejsze spolszczenie i mod Dragon Priest Mask Quest Markers.

Instalacja manualna:

Pobierz mod Dragon Priest Mask Quest Markers
i wypakuj pliki do folderu Data Nast?pnie pobierz niniejsze spolszczeniu i wypakuj pliki do folderu Data. Potem odpal Launcher.exe, kliknij Plki Danych i sprawd?, czy DragonPriestMaskQuestMarkers.esp jest zaznaczony. Nast?pnie ustaw go pod g?ównymi plikami gry (Skyrym i DLC), je?li nie wiesz, gdzie go umie?ci? u?yj programu BOSS. Pami?taj, by klikn?? ENDORSE, tu, jak i na oryginalnej stronie moda.
Uninstalacja: Usu? pliki DragonPriestMaskQuestMarkers.esp i DragonPriestMaskQuestMarkers.bsa z folderu Data.

Autor napisa?:

Oto mod poszukiwany przez u?ytkowników moda Stones of Barenziah Quest Markers. Zabicie smoczego kap?ana (lub zainstalowanie moda ju? po pokonaniu jednego z nich) aktywuje zadanie, w którym nale?y znale?? osiem masek smoczych kap?anów. Gdy wszystkie zostan? znalezione, zadanie poprowadzi ci? do Sanktuarium Bromjunnar i finalnej nagrody. Znaczniki na mapie wskazuj? miejsce pobytu smoczych kap?anów (znacznik nie b?dzie wy?wietla? si? dla Nahkriina, póki nie spotkasz go w g?ównym w?tku).

Mod nie wskazuje po?o?enia masek, lecz smoczych kap?anów, wi?c je?li zgubisz mask?, przepadnie. Dzi?ki temu mod jest kompatybilne z innymi, które zmieniaj? maski. Potwierdzone jest, ?e jest kompatybilny z modem Bromjunaar Extended (mod nie rusza skryptów, lecz dodaje nowe, wi?c powinien by? kompatybilny z ka?dym modem).

Je?eli zauwa?ysz jakie? b??dy napisz w komentarzach (w oryginalnym temacie)

Mod jest dost?pny równie? na Warsztatach Steam (Steam Workshop)
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=90198062

Je?li nie chcesz tak du?ej pomocy zajrzyj na stron? moda Dragon Priest Mask Journal stworzonego przez whickus

Sprawd? równie? moje pozosta?e mody:
Stones of Barenziah Quest Markers
Stones of Barenziah DROPPABLE plus Quest Markers
Dragon Priest Mask Quest Markers
Dime's Quickstart
Divine Punishment for Mention of Arrows in the Knee
Daedric Punishment for Insults Related to Sweetrolls

Moje pozosta?e t?umaczenia:

Daedric Punishment for Insults Related to Sweetrolls autorstwa toaDime
Dimes Quickstart autorstwa toaDime
Divine Punishment for Mention of Arrows in the Knee autorstwa toaDime
Dragon Priest Mask Quest Markers autorstwa toaDime
Stones of Barenziah DROPPABLE plus Quest Markers autorstwa toaDime