SKYRIM
Heavy Armory - New Weapons - Polska Wersja by matatiah
Skyrim » Weapon and armour sets
Added: 27/06/2013 - 11:37AM
Updated: 14/03/2014 - 08:09PM

14 Endorsements

2.4 Latest version

1,001 Unique D/Ls

1,279 Total D/Ls

17,268 Total Views

Uploaded by matatiah

Description

Last updated at 20:09, 14 Mar 2014 Uploaded at 11:37, 27 Jun 2013

For English users: Please note this is only a Polish translation of the Heavy Armory - New Weapons mod by PrivateEye

Many thanks to PrivateEye


Jest to TYLKO spolszczenie (plik. esp)!

Modyfikacja dodaje du?o nowych broni, które mo?na wykuwa? w ku?niach.Przeczytaj poni?sze informacje.

S? 3 pliki w dziale download. Dwa z nich s? g?ówne wersje plików. Nie mo?na stosowa? ich równocze?nie! Wybierz tylko jeden! Trzeci plik jest opcjonaln? wersj? dla osób posiadaj?cych dodatek Dawnguard.

Które z tych plików nale?y u?ywa?? Poni?ej opisano wersje.

Edycja standardowa.
Dodaje now? bro? do Skyrim. Nie zawiera broni nordyckich, stalhirmowych oraz ze smoczych ko?ci. Do stosowania wraz z edycj? podstawow? Skyrim (bez dodatków). U?yj t? wersj? lub Edycj? Dragonborn.


Edycja Dragonborn.
Dla graczy, którzy posiadaj? dodatek Dragonborn. Dodaje zawarto?? standardowego pliku g?ównego oraz nowe bronie nordyckie i stalhrimowe. Bronie ze smoczych ko?ci zosta?y równie? rozmieszczone w Skyrim! Tak wi?c mo?e si? okaza?, ?e bronie nordyckie b?d? posiada? bandyci i stra?nicy w ca?ym Skyrim. Z kolei stalhirmowe bronie mog? równie? posiada? Draugry wysokiego poziomu :-) . U?yj t? wersj? lub Edycj? Standardow?.


Dodatek Dawnguard.
Dla graczy, którzy posiadaj? dodatek Dawnguard. Mo?e by? u?ywany wraz z którym? z plików g?ównych: Edycja Standardowa lub Edycja Dragonborn. Dodaje nowe bronie Obro?ców ?witu oraz bronie ze smoczych ko?ci. Obro?cy ?witu b?d? teraz wyposa?eni w bardziej zró?nicowany arsena?.


Po wi?cej informacji odsy?am na stron? moda Heavy Armory - New Weapons


Wymagania:

- najnowszy patch do gry;
- zainstalowany oryginalny mod Heavy Armory - New Weapons


Instalacja:

Instalacja modu jest bardzo ?atwa! Polecam u?ycie NMM.

Je?li z jakiego? powodu musisz / chcesz wykona? r?czn? instalacj? wystarczy pobra? i rozpakowa? zawarto?? do folderu Data gry Skyrim (domy?lna ?cie?ka C:Program FilesSteamsteamappscommonskyrimdata). Wybierz nadpisanie istniej?cych plików!.

Wszystko, co zosta?o do zrobienia to w??czy? HeavyArmory.esp i rozpocz?? gr?!


Kliknij Endorse , je?eli dzi?ki mojej pracy przyjemniej jest Ci gra? w Skyrim.

Post Scriptum
Stara?em si? mozliwie najwierniej odtworzy? nazwy. Jest to moja lokalizacja i nie ka?demu mo?e odpowiada?. W przypadku jaki? b??dów prosz? o sygna?.