SKYRIM
Thieves Guild Requirements - No Auto Quest Start Brynjolf - polish by Dragmaru
Skyrim » Guilds/Factions
Added: 29/03/2013 - 11:59AM
Updated: 29/03/2013 - 12:22PM

3 Endorsements

1.5 Latest version

193 Unique D/Ls

285 Total D/Ls

6,424 Total Views

Uploaded by Dragmaru

Description

Last updated at 12:22, 29 Mar 2013 Uploaded at 11:59, 29 Mar 2013

T?umaczenie modu Thieves Guild Requirements - No Auto Quest Start Brynjolf autorstwa kryptopyr.

1) Opis
Mod zmienia dwie rzeczy. Od teraz Brynjolf wykazuje wi?cej rozs?dku w doborze ewentualnych kandydatów na cz?onków gildii z?odziei i nie proponuje kradzie?y pierwszej-lepszej napotkanej osobie. By otrzyma? od niego zadanie trzeba wykaza? si? odpowiednio wysok? umiej?tno?ci? Skradania oraz zdolno?ciami w kradzie?y i opró?nianiu cudzych kieszeni. Domy?lnie jest to:
Skradanie: 25
Opró?nione kieszenie: 25
Ukradzione przedmioty: 250
Za pomoc? menu MCM mo?na dowolnie zmienia? te ustawienia. Dopiero po spe?nieniu wszystkich wymaga? Brynjolf zwróci si? do nas z wiadom? propozycj?.

Poza tym mod daje mo?liwo?? zakupu Eliksiru z Krwi Falmerów, który zawsze by? na wyposa?eniu Brynjolfa, tylko w oryginalnej wersji gry by? nie do nabycia. Prawdopodobnie z powodu jego do?? pot??nych w?a?ciwo?ci autorzy pod sam koniec produkcji gry zrezygnowali z tego pomys?u, jednak eliksir i nagrania g?osowe pozosta?y. Za?ycie tego eliksiru podchodzi troch? pod oszustwo, tak?e kupujecie go na w?asny u?ytek!
Generalnie mod ten jak dla mnie jest 'must have' pod k?tem poprawy klimatu gry. Zawsze wydawa?o mi si? nie na miejscu, ?e cz?onek podupadaj?cej Gildii Z?odziei chodzi po rynku i proponuje kradzie? ka?dej napotkanej osobie. Do tego niezale?nie od tego, czy go wys?uchamy czy nie, i tak wciska nam zadanie, czego nie naprawia nawet ?wietny mod The Choice is Yours, co zmusza czasami do omijanie rynku P?kniny szerokim ?ukiem.

2) Instalacja
Mod do poprawnego dzia?ania wymaga pobrania oryginalnej wersji modu. Nast?pnie pobieramy to spolszczenie i nadpisujemy pliki.

3) Uwagi
Z pewnego, jeszcze niewiadomego mi powodu, po wgraniu tego modu Brynjolf zacznie przemawia? do nas rodow? angielszczyzn?, gdy zapytamy go o kupno eliksiru. Nie wiem czy autor oryginalnej wersji modu co? przekombinowa?, czy po prostu jest to jaki? ukryty plik d?wi?kowy, nieprzet?umaczony przez Cenege. Postaram si? jak najszybciej to naprawi?. Generalnie bug ten razi tylko wtedy, gdy zaczepiamy Brynjolfa. Normalnie swoje eliksiry zachwala poprawn? polszczyzn? :).