SKYRIM
Climates of Tamriel - polish by Dragmaru
Skyrim » Overhauls
Added: 06/03/2013 - 08:47AM
Updated: 03/04/2013 - 10:11PM

6 Endorsements

2.1 Latest version

464 Unique D/Ls

743 Total D/Ls

7,355 Total Views

Uploaded by Dragmaru

Description

Last updated at 22:11, 3 Apr 2013 Uploaded at 8:47, 6 Mar 2013
Polskie t?umaczenie modu Climates of Tamriel autorstwa JJC71.

1) Opis
Mod dodaje efekty klimatów charakterystycznych dla ró?nych regionów Skyrim, ponad 506 efektów pogodowych, nowe tekstury chmur, poprawiony system opadów deszczu, gwa?towne burze oraz szereg innych poprawek zwi?zanych z pogod? i o?wietleniem na zewn?trz.

Do przet?umaczenia by?o w sumie tylko 8 ekranów ?adowania, tak?e niewiele roboty. Tyle, ?e ekrany te do?? cz?sto si? pojawiaj? (zw?aszcza jak komu? wolno wczytuj? si? obszary) i swoj? zmniejszon? czcionk?, dodanym napisem 'Climates of Tamriel" oraz angielskim tekstem skutecznie psu?y immersj?. Teraz nie powinny wyró?nia? si? od reszty.

2) Instalacja

Mod do poprawnego dzia?ania wymaga zasobów z oryginalnej wersji modu w wersji 2.1 Nast?pnie pobieramy to spolszczenie i nadpisujemy plik esm. Przet?umaczony zosta? tylko g?ówny plik .esm, bez opcjonalnych plików .esp zmieniaj?cych o?wietlenie interioriów i w trakcie nocy.

3) Uwagi

To jest spolszczenie do wersji 2.1, która posiada?a ekrany ?adowania. Wersja 3.1 nie potrzebuje t?umaczenia, wystarczy przepu?ci? j? tylko przez translator, by unikn?? zmienionych na angielskie nazw miast i regionów. Zostawiam dla potomnych.