SKYRIM
Unique Region Names - polish by Dragmaru
Skyrim » Miscellaneous
Added: 24/02/2013 - 09:41PM
Updated: 26/03/2013 - 05:47PM

1 Endorsements

3 Latest version

100 Unique D/Ls

149 Total D/Ls

2,006 Total Views

Uploaded by Dragmaru

Description

Last updated at 17:47, 26 Mar 2013 Uploaded at 21:41, 24 Feb 2013

T?umaczenie modu Unique Region Names autorstwa Thingy Person.

1) Opis
Mod ten zast?puje napis Skyrim pojawiaj?cy si? w trakcie wychodzenia z pomieszcze?, indywidualnymi nazwami obszarów, w których w danej chwili znajduje si? gracz.

2) Instalacja
Mod do poprawnego dzia?ania nie wymaga pobierania oryginalnej wersji. Wystarczy pobra? samo t?umaczenie.