SKYRIM
Wet and Cold plus Wet and Cold - Ashes - polish by Dragmaru
Skyrim » Immersion
Added: 19/02/2013 - 10:04PM
Updated: 29/09/2013 - 08:24PM

23 Endorsements

1.31 Latest version

1,888 Unique D/Ls

2,786 Total D/Ls

11,036 Total Views

Uploaded by Dragmaru

Description

Last updated at 20:24, 29 Sep 2013 Uploaded at 22:04, 19 Feb 2013Polskie t?umaczenie modu Wet and Cold autorstwa isoku wraz z dodatkiem do niego Wet and Cold - Ashes

1) Opis
Mod dodaje opcje zwi?zane z deszczem oraz opadami ?niegu. Zmiany obejmuj? zarówno gracza, jak i bohaterów niezale?nych. S? to mi?dzy:

a) Skapywanie wody z postaci w trakcie deszczu oraz po k?pieli.

b) Parowanie po k?pieli w ciep?ych regionach.

c) O?lepienie podczas ?nie?yc oraz deszczu.

d) Reakcje postaci niezale?nych na zmiany pogody. Podczas deszczu i ?nie?ycy NPC b?d? wraca? do domów. Doro?li powoli, za? dzieci biegiem. Je?li dana posta? nie ma w?asnego domu, uda si? do gospody. W trakcie ?nie?ycy wszyscy b?d? szuka? schronienia, za? podczas deszczu na zewn?trz pozostan? Argonianie, ?ebracy i pracuj?cy.

e) Widoczny oddech w zimnych regionach.

f) Zmniejszona pr?dko?? poruszania si? podczas ?nie?ycy.

g) Odpowiednie ubrania nak?adane automatycznie przez postacie. Podczas deszczu NPC b?d? zak?ada? p?aszcze oraz kaptury. Natomiast w zimnych regionach i podczas ?nie?yc nosi? b?d? futrzane p?aszcze i nakrycia g?owy.

i) Poza miastem postacie nosi? b?d? plecaki (skórzane w ciep?ych regionach Skyrim, a futrzane w zimnych)

W plikach opcjonalnych znajduje si? t?umaczenie Wet and Cold - Ashes wymagaj?ce do poprawnego dzia?ania podstawowej wersji Wet and Cold oraz dodatku Dragonborn. Jest to nieoficjalnie oficjalny addon do Wet and Cold. Mod dodaje opcje zwi?zane z popielnymi burzami na Solstheim. Zmiany, podobnie jak w podstawowej wersji, obejmuj? zarówno gracza, jak i bohaterów niezale?nych. S? to mi?dzy innymi:

a) Reakcje postaci niezale?nych na pojawienie si? popielnej burzy. W trakcie jej trwania wszyscy NPC b?d? zak?ada? os?ony na twarz oraz niekiedy gogle by chroni? oczy przed popio?em i piaskiem.

b) Gromadzenie si? warstwy popio?u na ubraniu/zbroi, która zniknie jaki? czas po ustaniu burzy, b?d? natychmiast po k?pieli/wystawieniu si? na deszcz.

c) ?zawienie oczu w trakcie trwania burzy. Za?o?enie gogli chroni przed tym efektem jak i przed o?lepieniem w trakcie deszczu/?nie?ycy z podstawowej wersji modu.

2) Instalacja

a) Wet and Cold
Mod do poprawnego dzia?ania wymaga zasobów z oryginalnej wersji modu oraz dodatkowo SKSE 1.6.5+. Nast?pnie pobieramy to spolszczenie i nadpisujemy plik esp.

b) Wet and Cold - Ashes
Mod do poprawnego dzia?ania wymaga dodatku Dragonborn, zasobów z oryginalnej wersji modu, podstawowej wersji Wet and Cold oraz dodatkowo SKSE 1.6.5+. Nast?pnie pobieramy to spolszczenie i nadpisujemy plik esp.

3) Kompatybilno??

- Je?li zainstalowany jest Frostfall 2.0+ efekt kapania z Wet and Cold zostanie automatycznie wy??czony, dodatkowo postacie poza miastem b?d? nosi? przedmioty z tego modu takie jak namioty, czy kije.
- Je?li zainstalowany jest Get Snowy efekt o?nie?enia z Wet and Cold zostanie automatycznie wy??czony.
- Je?li zainstalowany jest Winter is Coming futrzane p?aszcze z tego modu b?d? pojawia? si? jako cz??? Wet and Cold
- Je?li zainstalowany jest Cloaks of Skyrim p?aszcze z tego modu b?d? pojawia? si? jako cz??? Wet and Cold
- Je?li zainstalowany jest Convenient Horses, konie towarzyszy nie b?d? mia?y widocznego oddechu, dopóki nie wpisze si? w konsoli "setghost 0",