SKYRIM
The Choice is Yours - Polish Translation by Sarions
Skyrim » Quests and adventures
Added: 06/02/2013 - 01:51AM
Updated: 21/11/2013 - 10:54PM

7 Endorsements

1.3 Latest version

346 Unique D/Ls

538 Total D/Ls

6,057 Total Views

Uploaded by Sarions

Description

Last updated at 22:54, 21 Nov 2013 Uploaded at 1:51, 6 Feb 2013

The Choice is Yours - Fewer Forced Quests - Improved Dialogue Options PL
.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.

For English Users: Please note this is only a Polish Translation of the "The Choice is Yours - Fewer Forced Quests - Improved Dialogue Options" Mod by Kryptopyr
Strona Orginalnego Moda: The Choice is Yours

.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.

Pocz?tek:
Zatrzymaj losowe pozdrowienia, komentarze i plotki z wyzwalaj?cych zada?, jak i po wymuszonych spotkaniach z NPC automatycznie wyzwalaj?cych pocz?tek poszukiwa?. Teraz te zadania nie zostan? uruchomione, chyba ?e zdecydujesz si? je realizowa?.

Pog?oski i plotki to tylko plotki, ?e ... i plotek. Niektóre z nich s? warte dalszego zbadania, inne nie s? takie...

.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.

The Choice is Yours
.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.

Czy kiedykolwiek waha?e?/a? si? porozmawia? z NPC, z obawy, ?e po prostu dostaniesz kolejne zadanie dodane do stale rosn?cej listy zapisów ksi?gowych? Có?, nigdy wi?cej ... nie wahaj si? zapyta? pytaj?cych ludzi i wys?uchaj ich opowie?ci. Nie b?dzie zadania chyba, ?e zgodzisz si? im pomóc.

Ponadto, s? chwile, kiedy nie ma wyboru odmowy zadania, ale quest rozpocznie si? automatycznie, niezale?nie od decyzji lub jeste? zmuszony do wyra?enia zgody, aby wykona? zadanie przed wys?uchaniem szczegó?ów. Teraz zadanie si? nie rozpocznie, dopóki si? na nie, nie zgodzisz.

Gdy jest to mo?liwe, dodaje równie? wi?cej opcji, które pozwol? graczowi na spadek zada? lub ich rozwi?za? na ró?ne sposoby (obecnie istnieje tylko kilka zada?, w których jest to wprowadzone. Wi?cej b?dzie dodane w przysz?ych aktualizacjach).

Po co? Istnieje kilka powodów...

  • Aby unikn?? bombardowania 2 kilkunastu questów w pierwszych 20 minutach gry, a pó?niej, aby unikn?? niechcianych questów dodanych do ju? przepe?nionego dziennika zada?.
  • Aby zwi?kszy? ilo?? dost?pnych mo?liwo?ci w grze. Kiedy rozmawiasz z kim? i nie ma opcji dialogu odmowy zadania, wybór tej opcji nie powinien si? rozpocz?? questem.
  • Aby doda? nieco wi?cej odsetek (a mo?e nawet pewne dodatkowe wyzwanie) do gry. Je?li gra?e? ju? w gr?, prawdopodobnie wiesz, gdzie trzeba i?? na wiele z tych zada?. Je?li nie, to trzeba b?dzie faktycznie zwróci? uwag? na to, co powie NPC. Gra nie we?mie ci? za r?k? i nie poprowadzi wokó? markerów na mapie wskazuj?cych na pocz?tku ka?dej misji. Trzeba mie? oczy i uszy otwarte aby zrozumie? to na w?asn? r?k? (markery zada?, które pojawiaj? si? po tym, jak rozpocz?? poszukiwania pozostaj? niezmienione i nadal b?d? wy?wietlane po rozpocz?ciu questa).
  • Aby zwi?kszy? zanurzenie i role-playing.
  • A mo?e zrobi?e? zadanie kilkana?cie razy i ju? po prostu nie obchodzi ci?, aby zrobi? to ponownie. Teraz mo?na unikn?? tych niechcianych zada? za?miecaj?cych dziennik.

Czego ten Mod nie robi...

  • Nie zmienia to jednak ka?dego questa. Tylko zadania wymienione poni?ej zosta?y zmienione. Jest to projekt w trakcie realizacji.
  • Nie usuwa dialogu, zadania lub NPC z gry. Nadal b?dziesz s?ysze? wszystkie te same pog?oski i pozdrowienia. Mimo wszystko, te rozmowy pomagaj? cia?o obecnie na ?wiecie i to pozwala na interakcj? z mieszka?cami (w rzeczywisto?ci, ten mod zosta? zaprojektowany, aby zach?ci? wi?cej interakcji z NPC). Ponadto wszystkie nowe odpowiedzi dialogów wykorzystuj? istniej?cy dialog. Ten mod nie dodaje ?adnego bezd?wi?cznego dialogu.
  • Nie usuwa lub ?amie ?adnego z zada?. Nadal mo?na uko?czy? ka?de zadanie jak wcze?niej, ale samo zadanie (w tym znaczniki zada? oraz wpisy dziennika), nie b?dzie ich do czasu dokonania ?wiadomego wyboru, aby realizowa? zadanie (cho? w wielu przypadkach bezpo?rednio napotkany cel zadania b?dzie go jeszcze przechodzi?). Je?li odrzucisz zadanie, mo?esz zmieni? zdanie i zdecydowa? si? na nie w dowolnym momencie w przysz?o?ci. Wszelkie wyj?tki zostan? podane poni?ej.
  • Nie usuwa wpisów do dziennika i celów zada?, które s? ju? zarejestrowane w dzienniku przed zainstalowaniem tego moda. U?yj Quest Eraser by pozby? si? istniej?cych wpisów dziennika.

.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.

Dodatkowe informacje:
Kiedy faktycznie wszcz?to poszukiwania, w wi?kszo?ci przypadków to b?dzie dzia?a? tak samo jak przedtem, w tym wszystkie zadania markerów wanilii i pozycje dziennika. Jednak nast?puj?ce zadania maj? bardziej znacz?ce zmiany w nich zawarte. Albo one zawieraj? dodatkowe opcje zako?czenia lub innych korekt samego d??enia. Szczegó?y dotycz?ce tych zmian s? wyszczególnione poni?ej.

- Zew Boethiah
- Spisek Renegatów

.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.

Instalacja:
Bardzo polecam u?y? Mod Mened?era do zainstalowania tego moda.
Instrukcj? Instalacji Manualnej znajdziesz w Za??czniku.

.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.

Aktualizacja:
-

.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.

Historia Wersji:
1.2 Zrealizowano 6 Feb 2013
1.12a Zrealizowano 6 Feb 2013

.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.

Cz?ste pytania:
Czy poza spolszczeniem musz? pobra? co? jeszcze?
Nie. Spolszczenie jest zapisane w tym samym pluginie i nie potrzebuje angielskiej wersji ani plików strings. Spolszczenie jest wersji 1.2 Moda w j?zyku angielskim poza tym nie trzeba nic wi?cej pobiera? ani instalowa?.

Wysz?a nowa angielska wersja moda - kiedy b?dzie aktualizacja spolszczenia?
Postaram si?, ?eby by?o jak najszybciej.

Czy ten mod by? "czyszczony"?
Tak, za pomoc? najbardziej aktualnej wersji aplikacji TES5Edit. Nie trzeba samemu "czy?ci?" tego moda.

Wszelkie inne pytania i problemy prosz? zg?asza? w komentarzach. Zdo?am najszybciej jak to mo?liwe na nie odpowiedzie?. Prosz? tak?e zajrze? na G?ówn? stron? Twórców i podzi?kowa? to dla nich nale?? si? brawa za stworzenie Projektu. Ja jedynie go Spolszczy?em. Je?eli wszystko b?dzie w porz?dku Prosz? o ''ENDORSE'' to mnie motywuje do dalszych dzia?a?.

.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.

POLECANE MODY:
Polecam przy u?yciu nast?puj?cych modów, oprócz The Choice is Yours:
- Thieves Guild Requirements - No Auto Quest Start
Podczas instalacji Thieves Guild Requirements wraz z The Choice is Yours, b?dziesz zapytany, czy chcesz nadpisa? QF_TG00MaulHandler_00064A14. Oba mody uzupe?niaj? t? sam? korekt? do tego skryptu, wi?c nie ma znaczenia, czy masz zast?pi? skrypt.
- Sell Unusual Gems - Stones of Barenziah
- Silent Quests and Objectives -- nie ma bardziej irytuj?cego g?osu gdy otrzymasz nowy cel zadania. Sprawd? równie? inne mody autora "Silent".
- Quest Eraser -- wykorzystaj Quest Eraser je?li u?ywasz The Choice is Yours z istniej?cych znaków. Mo?na j? wy??czy?, gdy ju? wyczy?cisz dziennik.
- Stealth Skills Rebalanced -- balansuje umiej?tno?ci ukrycia i daje mo?liwo?? omini?cia w zamkach "wymaga klucza".
- Khajiit Speak -- je?li grasz jako Khajiit to polecam #1 mod zwi?kszaj?cy zanurzenie. Patch do The Choice is Yours jest dost?pny.

.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.

Credits:
The Choice is Yours - Fewer Forced Quests - Improved Dialogue Options by Kryptopyr
Creation Kit by Bethesda