SKYRIM
Guard Dialogue Overhaul Polish Translation - Polska wersja by TomBrightblade
Skyrim » Immersion
Added: 02/02/2013 - 09:20AM
Updated: 23/03/2013 - 03:49PM

11 Endorsements

1.3 Latest version

524 Unique D/Ls

828 Total D/Ls

6,778 Total Views

Uploaded by TomBrightblade

Description

Last updated at 15:49, 23 Mar 2013 Uploaded at 9:20, 2 Feb 2013

For English users: Please note this is only a Polish translation of the "Guard Dialogue Overhaul" mod by Eck - Eckss

Pliki z polsk? wersj? moda na razie s? dost?pne tutaj,
ale potem zapewne zostan? wczytane na stron? z angielsk? wersj? moda:
http://skyrim.nexusmods.com/mods/23390
- plik Guard Dialogue Overhaul - Polish


Opis
Wi?cej dialogów, wi?cej realizmu, wi?cej respektu. Ten mod zmienia dialogi dla stra?ników na bardziej rzeczywiste, zwi?kszaj?ce immersj?. Wszystkie dialogi z moda posiadaj? nagrania g?osów (w spolszczeniu moda równie?) oraz s? zgodne z Lore.

Mod GDO naprawia b??dy zwi?zane z dialogami stra?ników, rozszerza zastosowanie dialogów, sprawia ?e stra?nicy lepiej komentuj? to kim jeste?, dodaje kilka nowych opcji wypowiedzi gracza, odblokowuje dialogi które by?y w zwyk?ej grze ukryte, sprawia ?e dialogi ze stra?nikami s? bardziej ró?norodne.

G?ówna cz??? moda i spolszczenia sk?ada si? z nast?puj?cych plików:
Guard Dialogue Overhaul.esp
- plugin, który trzeba aktywowa? w grze.

SPIKE.esm
- plik bazowy, który zbiera informacje z innych modów, takich jak Immersive Armors, i wykorzystuje je, dzi?ki czemu stra?nicy mog? komentowa? bro? u?ywan? przez gracza. Inne mody mog? mie? w?asny plik SPIKE.esm - mo?na go bezproblemowo nadpisywa?, poniewa? jest to jeden i ten sam plik.

Guard Dialogue Overhaul.bsa
Guard Dialogue Overhaul.bsl

- zasoby, skrypty i g?osy postaci (w spolszczeniu s? to g?osy z polskiej wersji gry).

GDO_Plugin_SkyRe.esp
- plugin kompatybilno?ci z modem Skyrim Redone (patrz punkt o kompatybilno?ci)


Jak zacz???
Nie trzeba rozpoczyna? nowej gry, mod dzia?a na dowolnym zapisie wcze?niejszego stanu gry.
Spolszczenie nie wymaga pobierania ?adnych dodatkowych plików z angielskiej ani innej wersji moda. Udaj si? na stron? moda i pobierz wersj? Polish Translation. Uwaga: pocz?tkowo spolszczenie b?dzie dost?pne tutaj, na tej stronie, w zak?adce z plikami.


Kompatybilno??
GDO jest w pe?ni kompatybilny z modem Skyrim Redone, ale wymaga patcha, który jest razem ze spolszczeniem - plik GDO_Plugin_SkyRe.esp, który nale?y aktywowa? w menu startowym gry i umie?ci? w kolejno?ci za pluginami Guard Dialogue Overhaul oraz SkyRe.

GDO z ka?dym modem, który nie zmienia dialogów stra?ników. Je?li inny mod zmienia dialogi stra?ników, nie jest to du?y b??d - je?li chcesz dialogi z GDO, umie?? GDO w kolejno?ci za koliduj?cymi pluginami.


Rozpoznane problemy
Mod jest ca?kowicie bezpieczny. W ?aden sposób nie mo?e zepsu? gry.

B??d "zanim zostaniesz tanem".
Czasami w grze pojawia si? b??d, kiedy gracz ot tak zostaje tanem w jakim? mie?cie, zanim wykona odpowiednie zadania. Trwa to tylko tymczasowo. Wtedy stra?nicy mog? tytu?owa? gracza tanem. Po jakim? czasie b??d jednak znika.


Usuni?cie moda
Z katalogu Skyrim/Data usu? pliki:
Guard Dialogue Overhaul.esp
Guard Dialogue Overhaul.bsa
Guard Dialogue Overhaul.bsl
SPIKE.esm
GDO_Plugin_SkyRe.esp


Spolszczenie zosta?o utworzone przy pomocy programów:
- TES5Edit: http://skyrim.nexusmods.com/mods/25859
- SkyrimStringTranslator: http://skyrim.nexusmods.com/mods/29148


Obecnie mam faz? na spolszczanie ró?nych modów. W moim profilu, w zak?adce info (druga od lewej) mo?esz zobaczy? mój "plan wydawniczy". Je?li uwa?asz, ?e jaki? mod wymaga spolszczenia i jest warty po?wi?cenia mu troch? czasu, to daj zna? w komentarzach do jednego z moich spolszcze? lub przez komunikator. Nie zawsze mam czas, aby ocenia? ró?ne mody, dlatego, wybieraj?c mod do spolszczenia, cz?sto patrz? na ratingi popularno?ci i polecane mody. Generalnie preferuj? mody utrudniaj?ce gr? oraz questowe i polegaj?ce na budowaniu ró?nych rzeczy. Sam powoli planuj? mod na budow? miasteczka (ale nie takiego zwyk?ego).