SKYRIM
Hunting in Skyrim Polish Translation - Polska wersja by TomBrightblade
Skyrim » Guilds/Factions
Added: 01/01/2013 - 08:07PM
Updated: 02/01/2013 - 12:20AM

13 Endorsements

1.2.1 Latest version

852 Unique D/Ls

1,159 Total D/Ls

11,462 Total Views

Uploaded by TomBrightblade

Description

Last updated at 0:20, 2 Jan 2013 Uploaded at 20:07, 1 Jan 2013

For English users: Please note this is only a Polish translation of the "Hunting in Skyrim" mod by B1gBadDaddy

"Hunting in Skyrim" (Polowanie w Skyrim) to mod RPG, który wprowadza klas? my?liwego, dodaje nowy Gildi? ?owców wraz z questami oraz siedzib? gildii. Mod zmienia tak?e ceny przedmiotów zwi?zanych z polowaniami (zwi?ksza na ogó? dwukrotnie warto?? skór), dodaje nowe perki (opcjonalnie), wprowadza nowy system rzemios?a skór zwierz?cych i wiele, wiele wi?cej!

Odwied? gospod? Pijany ?owca w Bia?ej Grani lub porozmawiaj z ?owcami w?druj?cymi po pustkowiach Skyrim, aby dowiedzie? si? wi?cej. W piwnicy gospody Pijany ?owca znajduje si? tymczasowa siedziba gildii. Na stole znajdziesz dziennik. Przeczytaj go, we? ze sob?, a zaczniesz swoj? podró?, aby sta? si? najwi?kszym my?liwym w Tamriel.

Prace nad modem wci?? trwaj?. W wersji 1.2.1 dost?pna jest tymczasowa siedziba gildii, jedna posta? oraz cztery wst?pne questy. W przysz?ych wersjach planowane s? mi?dzy innymi: budynek gildii i jego rozbudowa, zbieranie trofeów z zabitych bestii, tworzenie posterunków gildii wraz z questami innymi dla ka?dego posterunku. Ogólne za?o?enie jest takie, aby mod i questy by?y mo?liwie najbardziej dynamiczne jak tylko si? da. Pono? wkrótce ma wyj?? nowa wersja moda. Na stronie Hunting in Skyrim znajdziesz wi?cej informacji na ten temat (w tym screeny i filmy).


Mod dost?pny jest w dwóch wariantach: jeden zawiera zmodyfikowane drzewa cech (perków) postaci gracza, drugi nie zawiera tych zmian. Podzia? ten jest po to, aby gracze u?ywaj?cy innych modów, które zmieniaj? drzewa perków, mogli równie? bez przeszkód u?ywa? moda Hunting in Skyrim.


Nowe cechy (perki) to:
- Strzelectwo: Uderzenie ?owcy (5 poziomów), ?owca wampirów, Dyscyplina strzelecka (2 poziom)
- Lekkie pancerze: Zwinno?? ?owcy (3 poziomy)
S? dost?pne tylko w zwyk?ej wersji moda. Je?li nie chcesz nowych perków, wybierz wersj? moda bez perków.


Lokalizacja gildii
W wersji 1.2.1 moda gildia znajduje si? w piwnicach gospody Pijany ?owca w Bia?ej Grani.

Jak zacz?? questy
Udaj si? do siedziby gildii, przeczytaj dziennik le??cy na stole i we? go ze sob?. Po chwili powinna pojawi? si? informacja o pierwszym que?cie. W wersji 1.2.1 moda s? cztery questy zlecone z gildii.

Pliki
Zanim zainstalujesz spolszczenie, pobierz wersj? 1.2.1 pe?nego moda:
http://skyrim.nexusmods.com/mods/18866

Plik "No perks" to wersja bez zmian w cechach (perkach), a ten drugi zawiera zmiany.

Spolszczenie jest w jednym pliku, trzeba nim nadpisa? oryginalny mod, s? równie? dwie wersje: jedna z perkami, druga bez.


Jakie inne spolszczenia
Na moim profilu w zak?adce Info / About me mo?na zobaczy? "plan wydawniczy" spolszcze?, nad którymi pracuj? lub zamierzam pracowa?. S? tam te? inne informacje dotycz?ce np. tworzenia modów, postaram si? napisa? wkrótce krótki opis tego, jak przygotowuj? spolszczenia.