MORROWIND
Shinning Palace PL by ARHIZ
Morrowind » Buildings
Added: 17/11/2013 - 01:24PM
Updated: 17/11/2013 - 01:24PM

1 Endorsements

1.2 Latest version

27 Unique D/Ls

49 Total D/Ls

1,394 Total Views

Uploaded by ARHIZ

Description

Last updated at 13:24, 17 Nov 2013 Uploaded at 13:24, 17 Nov 2013

Big manor next to Vivec Pallace to Polish version.


?wietlisty Pa?ac 1.2 by ARHIZ

Instalacja:
Rozpakuj pliki do Morrowind/Data Files, w plikach zaznacz wtyczk? ?wietlisty Pa?ac 1.2.

Kompatybilno??:
Plugin zawiera b??d, który kasuje zawarto?? komody w Posiad?o?ci Indarys, wi?c zanim zaznaczysz wtyczk?, opró?nij komod?! (o ile co? tam masz)

Opis:
Plugin dodaje ?wietlisty Pa?ac, na wschód od Pa?acu Viveka. ?eby w nim zamieszka?, trzeba najpierw wykona? quest, by go rozpocz??, porozmawiaj z Devasem Irano - gondolierem w Dzielnicy Przybyszów w Vivek.
Pa?ac zawiera nast?puj?ce pomieszczenia:
G?ówna Sala - Sala z miejscem na eksponaty i miniaturowym Postrachem Klanów - Sahdinem. St?d mo?na si? dosta? do pozosta?ych pomieszcze?.
Komnata Teleportacyjna - Sala, z której mo?na si? teleportowa? do Ald'ruhn, Balmory, Sandrith Mory i Fortu ?nie?nego oraz do Dunmerowych twierdz (o ile ma si? do nich indeksy).
Komnaty S?u?by - Jest tu kowal, zaklinacz, alchemik, kupiec, m?drzec i ogrodnik (w ko?cu kto? musi podlewa? te wszystkie kwiaty). Oczywi?cie ?aden z nich nie ma du?o kasy, ani pot??nych artefaktów :P
Podziemne Przej?cie - Grota prowadz?ca do starej chaty, w której mo?na zamieszka?, je?li chce si? odpocz?? od luksusów pa?acu.
Prywatna Komnata - Ma?a komnata z ?ó?kiem, komod?, skrzyni? na wa?ne rzeczy, skrzyni? na ksi??ki i kilkoma pu?kami.
Sala Alchemiczna - Sala z mnóstwem skrzy? i rz?dem sto?ów na alchemiczne sk?adniki.
Sala Treningowa - Zawiera cztery zamkni?te pokoje, w pierwszym jest sze?? zwiadowców kwama na dziesi?tym poziomie, w drugim centuriony: dwa paj?cze na dziesi?tym poziomie, jeden ?ucznik na czterdziestym poziomie, trzy kuliste na dziesi?tym poziomie i jeden parowy na trzydziestym, w trzecim pokoju czekaj? nieumarli: sze?? szkieletów-bohaterów i ko?ciej, wszyscy na dwudziestym poziomie, za? w czwartej komnacie (je?li nie masz 40 levelu, to tam nie wchod?! A jak ju? musisz, to zapisz gr?) jest sze?? ksi???t dremor na pi??dziesi?tym poziomie i jeden lord dremor (taki napakowany ksi???) na setnym. Wszystkie potwory si? respawnuj?.
Zbrojownia - Jest tam wiele opisanych skrzy? na poszczególne pancerze i bronie, oraz du?o miejsca na eksponowanie ich.
Ogród (w rejonie Wysp Askadyjskich) - Oprócz licznych drzewek i kwiatków, jest tam kaplica Trójcy a w g?szczu mo?na znale?? szlam z meteorytu.

Zmiany w stosunku do starszych wersji:
v1.1:
- obni?ono pu?ki w Zbrojowni i Prywatnej Komnacie
- poprawiono po?o?enie skrzy? w Pokoju Alchemicznym i ksi?gi w Komnatach S?u?by
- zwi?kszono asortyment i maj?tno?? niektórych kupców w Komnatach S?u?by
- poprawiono korytarz w Podziemnym Przej?ciu
- poprawiono plik ReadMe

V1.2:
- zwi?kszono pojemno?? skrzy? na ci??ki pancerz w Zbrojowni
- nieznacznie powi?kszono maj?tno?? i asortyment kupców w Komnatach S?u?by
- dodano kwestie powitalne dla s?u?by
- s?u?bie nie przeszkadza, je?li twoja posta? jest wampirem
- "podpakowano" lorda dremor :>
- stra?nicy pa?acu, nie respawnuj? si?
- poprawiono plik ReadMe

Autor:
ARHIZ SATHAJA CATHA
wszelkie uwagi i opinie kieruj na mój adres e-mailowy: arhiz@o2.pl