MORROWIND
The Patriarch PL by ARHIZ
Morrowind » Quests And Adventures
Added: 17/11/2013 - 12:43PM
Updated: 20/11/2013 - 03:24PM

0 Endorsements

Beta.B Latest version

11 Unique D/Ls

15 Total D/Ls

959 Total Views

Uploaded by ARHIZ

Description

Last updated at 15:24, 20 Nov 2013 Uploaded at 12:43, 17 Nov 2013

Big mod to Polish version - beta.

Patriarcha vBetaB by ARHIZ

Instalacja:
Rozpakuj pliki do Morrowind/Data Files, w plikach zaznacz wtyczk? Patriarcha vBetaB.

Opis:
Mod dodaje zadania dla Patriarchy w ?wi?tyniach w Gnisis (Mehra Drora), Balmorze (Feldrelo Sadri) Vivek (Lord Vivek i Tholer Saryoni) i Kaplicy w Vos (Anas Thelas). Aby je rozpocz??, nale?y popyta? lokalnych Mistrzów o obowi?zki. Plugin umo?liwia te? zdobycie Zbroi i Sejmitara Patriarchy (zadanie od Tholera Saryoniego), Szaty ?w. Velotha (zadanie od Viveka, dost?pne po uko?czeniu g?ównego w?tku), Pastora?u ?w. Olmsa (zadanie od Feldrelo Sadri) i posiad?o?ci Patriarchy (od Tholera Saryoniego). Plugin poprawia te? dialogi Viveka, poniewa? s? pewne kwestie, których nie wypowiada.
Jest to wersja beta. Praktycznie nie powinno by? ?adnych b??dów, utrudniaj?cych gr?. W wersji 1.0, pojawi si? mo?liwo?? przeprowadzenia Wielkiej Reformy, oraz dojdzie kilka questów. B?dzie te? mo?na zdoby? Amulet Patriarchy i wybudowa? nowe miasto.

Uwaga: Nie nale?y wykonywa? ostatniego zadania Treboniusa w Gidli Magów (cz?onkowie Rady Telvanni musz? zgin??), dopóki nie wykona si? zadania "?wi?ty Traktat".

Kompatybilno??:
Plugin nie jest w pe?ni kompatybilny z modami, które pozwalaj? przy??czy? si? do wi?cej, ni? jednego Wielkiego Rodu, oraz z pluginem "Shari-nej", który koliduje z fabu?? dodatku.

Zmiany w stosunku do starszych wersji:
vBeta:
- dodano brakuj?ce pliki tekstur
- usuni?to efekt bezcielesno?ci u duchów Almalexii i Dagoth Ura
- Zmieniono funkcj? Za?wiatów, by nie kolidowa?a z Lore

Autor:
ARHIZ SATHAJA CATHA - autor ogólny
msz4 - autor tekstur
wszelkie uwagi i opinie kieruj na mój adres e-mailowy: arhiz@o2.pl

Podzi?kowania dla:
Duke Nathana, za pomoc z problemami z CS'em
HURQUILA, za ogólne porady i testowanie
Sataniela, za porady w sprawie questów i Lore