MORROWIND
Koal Patch PL by ARHIZ
Morrowind » Gameplay Effects and Changes
Added: 17/11/2013 - 11:22AM
Updated: 17/11/2013 - 11:22AM

0 Endorsements

1.0 Latest version

3 Unique D/Ls

10 Total D/Ls

404 Total Views

Uploaded by ARHIZ

Description

Last updated at 11:22, 17 Nov 2013 Uploaded at 11:22, 17 Nov 2013

Small patch to Polish version.


Koal patch by ARHIZ

Instalacja:
Rozpakuj pliki do Morrowind/Data Files, w plikach zaznacz wtyczk? Koal patch.

Opis:
Niektóre pluginy sprawiaj?, ?e Fonus Rahryon (pielgrzym, którego eskortujemy do Jaskini Koal) "nie zauwa?a", gdy docieramy do celu jego podró?y. Patch poprawia ten b??d i nale?y instalowa? go TYLKO wtedy, gdy ów b??d wyst?puje.

Kompatybilno??:
Je?li po za??czeniu wtyczki zapiski nie chc? si? za?adowa? - oznacza to, ?e patch koliduje z jednym z pluginów. Nale?y wtedy nadpisa? Koal patcha w CSie (np. przez usuni?cie i anulacj? usuni?cia jakiej? pozycji w zak?adce 'detalis'), by by? traktowany przez gr? jako najnowszy plugin. Najlepiej jest pod??czy? go tylko na czas wykonywania guesta z Fonusem.

Autor:
ARHIZ SATHAJA CATHA
wszelkie uwagi i opinie kieruj na mój adres e-mailowy: arhiz@o2.pl, lub napisz mi pw na forum Clockowrk City ( http://www.elderscrolls.com.pl/forum/index.php ).