MORROWIND
Arhiz patch 2 PL by ARHIZ
Morrowind » Gameplay Effects and Changes
Added: 17/11/2013 - 11:11AM
Updated: 17/11/2013 - 11:12AM

0 Endorsements

2.0 Latest version

9 Unique D/Ls

31 Total D/Ls

443 Total Views

Uploaded by ARHIZ

Description

Last updated at 11:12, 17 Nov 2013 Uploaded at 11:11, 17 Nov 2013

Patch to polish version.


Arhiz patch v2.0 by ARHIZ


Instalacja:
Rozpakuj pliki do Morrowind/Data Files, w plikach zaznacz wtyczk? Arhiz patch v2.0.


Opis:
Zadaniem patcha jest poprawienie cz??ci b??dów w polskiej wersji j?zykowej gry Morrowind.

1. Odblokowuje zabugowane tematy. Plugin dodaje NPCa imieniem Arhiz Sathaja Catha (tak wygl?da?a pierwsza posta?, któr? gra?em) w ?wi?tyni w Ald'ruhn, którego nale?y wypyta? o wszystkie mo?liwe tematy, co spowoduje ich odblokowanie w grze (oczywi?cie tylko u odpowiednich NPCów). Umo?liwi to uko?czenie niektórych zada?, np. w kaplicy Góry Kand nale?y odpowiedzie? na zagadki atronachów, ale temat 'zagadka' jest nieaktywny. Podobnie ma si? sprawa z jednym questem dla Legionu Cesarskiego.

2. Uniemo?liwia "przymusowe" do??czenie do rodu Hlallu, podczas przechodzenia questów dla Dwóch Lamp. Podczas wykonywania tych zada?, graczowi nie ro?nie ju? reputacja w Rodzie Hlaalu. Zabieg ten nie utrudni awansowania dla cz?onków Rodu Hlaalu, uniemo?liwiaj?c jednocze?nie zaistnienie sytuacji, gdzie Redoranin lub Telvanni zostaje przy??czony do Rodu Hlaalu po wykonaniu tego zadania.

3. Umo?liwia uko?czenie questa "w?ciek?y kupiec". Oryginalnie, kupiec mia? ?le napisany tekst, który nie porusza? w?a?ciwego tematu.

4. Usuwa informacj? o zerwanej przepowiedni, pojawiaj?c? si? po zabiciu Batou Szalonego (niema on nic wspólnego z fabu??).

5. Zmienia nazwy cz??ci pancerza:
- 'lewy szklany karwsz' na 'szklany lewy karwsz', dzi?ki czemu nazwa pasuje do ca?ego szklanego zestawu i nie "gubi si?" w skrzyni b?d? ekwipunku
- buty, he?m i nagolenniki ?wi?tynnego S?ugi na 'Obro?cy ?wi?tyni', przez co wszystkie elementy panerza s? tak samo nazwane
- cz??ci pancerza z nazw? 'Indorilia?skie' na 'Indorilskie'. Pierwsza nazwa jest niepoprawna gramatycznie, poniewa? mianownik brzmi: Indoril - jakie? Indorilskie. Natomiast dla wyrazu 'Indorilia?skie', mianownik brzmi: Indorilian.

6. Poprawia b??d z dialogami NPCów, dotycz?cymi spe?nienia przepowieni. Gdy gracz zostanie Hortatorem wszystkich rodów i Nerevaryjczykiem ka?dego popielnego plemienia - i zbyt d?ugo zwleka z pokonaniem Dagoth Ura, niektóre osoby w?tpi? w powodzenie jego misji (Nibani Maesa, Gilvas Barelo, Mehra Milo, Divath Fyr, Crassius Curio i Athyn Sarethi). Oryginalnie w?tpliwo?ci by?y wyra?ane równie? po ?mierci Dagoth Ura (jednorazowo).


Kompatybilno??:
Patch mo?e kolidowa? z pluginami "w?ciek?y kupiec - patch" i "pancerze - patch". Je?li temat 'zagadka' nie zostanie odblokowany po rozmowie z Arhizem - oznacza to, ?e zosta? on skasowany przez inny, nowszy plugin. Nale?y wtedy nadpisa? Arhiz patcha w CSie (np. przez usuni?cie i anulacj? usuni?cia jakiej? pozycji w zak?adce 'detalis'), by by? traktowany przez gr? jako najnowszy plugin.


Zmiany w stosunku do wcze?niejszych wersji:
v1.1:
- poprawiono b??d z tematem "he?m za?o?yciela"
- poprawiono b??dy ortograficzne
- poprawiono b??d z "przymusowym" do??czeniem do Rodu Hlaalu
- wzmocniono Arhiza :P
v2.0
- do??czono "w?ciek?y kupiec - patch" i "pancerze - patch"
- zmieniono plik ReadMe
- poprawiono dialogi dot. spe?nienia przepowiedni

Autor:
ARHIZ SATHAJA CATHA
wszelkie uwagi i opinie kieruj na mój adres e-mailowy: arhiz@o2.pl, lub napisz mi pw na forum Clockowrk City ( http://www.elderscrolls.com.pl/forum/index.php ).