MORROWIND
Ald-ruhn Expansion PL by ARHIZ
Morrowind » Dungeons and Locations
Added: 17/11/2013 - 11:11AM
Updated: 22/11/2013 - 07:39PM

0 Endorsements

2.2 Latest version

16 Unique D/Ls

22 Total D/Ls

830 Total Views

Uploaded by ARHIZ

Description

Last updated at 19:39, 22 Nov 2013 Uploaded at 11:11, 17 Nov 2013

Ald-ruhn Expansion to Polish version.

Ald'ruhn expansion v2.2 PL

Instalacja:
Rozpakuj pliki do Morrowind/Data Files, w plikach zaznacz wtyczk? Ald'ruhn expansion v2.2 PL.

Opis:
Plugin rozbudowuje Ald'ruhn, dodaje mur, nowe wie?e, sklepy, Redora?sk? Szko?? Rycersk? i Wie?? Magów z kilkoma questami dla Rodu Redoran (Sarin Sarethi), umo?liwiaj?ce zdobycie artefaktów Telvannich oraz zakl?tego ebonowego pancerza.
Je?eli nale?ysz do Rodu Redoran i masz rang? Brata Rodu, lub wy?sz?, Marsza?ek Adosi Galethi wr?czy ci dwa sejmitary. Ewentualnie mo?esz poszuka? ich w Grobowcu Rodzinnym Verelnim (lub ukradnij ;)).

Mod zawiera pluginy:
Ald-ruhn expansion 1.1 (by Crankgorilla)
Haishah v1.1
Mur w Ald'ruhn

Je?eli auktualnie u?ywasz któregokolwiek, z wy?ej wymienionych pluginów, od??cz go, poniewarz mo?e kolidowa? z "Ald'ruhn expansion v2.0 PL".

Kompatybilno??:
Mod mo?e by? niekompatybilny z wcze?niejszymi wersjami, oraz z modem "Windows Glow"

Zmiany w stosunku do starszych wersji:
v2.1:
- poprawiono b??d z teksturami jajek
- usuni?to puste rega?y "Unikatowa Bro?"
- dodano nowe dialogi w Krystalium
- dodano ksi?gi w Wie?y Magów
- dodano drabin? w Szkole Rycerskiej
v2.2
- usuni?to b??dne dialogi dotycz?ce Cesarskich
- "zamocowano" lewituj?c? lamp?
- dodano kapliczk? Trójcy
- poprawiono dialogi powitalne
- wzbogacono inwentarz kowala w Szkole Rycerskiej
- poprawiono mur
- usuni?to dialog powitalny Kolanosa

Autorzy:
ARHIZ SATHAJA CATHA - autor ogólny
Crankgorilla - autor pierwotnych zmian w Ald'ruhn (nowe sklepy i przedmioty)
VagabondAngel - sejmitary Ni'assa i T'ulliah

Podzi?kowania dla:
Hurquila, za porady ogólne
Karpika777, za pomoc przy skryptach
msz4, za pomoc przy teksturach i porady ogólne

wszelkie uwagi i opinie kieruj na mój adres e-mailowy: arhiz@o2.pl