MORROWIND
Valenvaryon - Valenvarynium by Ooku
Morrowind » New Lands
Added: 12/03/2013 - 02:19PM
Updated: 15/03/2013 - 02:21PM

1 Endorsements

1.01 Latest version

76 Unique D/Ls

86 Total D/Ls

3,521 Total Views

Uploaded by Ooku

Description

Last updated at 14:21, 15 Mar 2013 Uploaded at 14:19, 12 Mar 2013

Important! This plugin is made on Polish language version of the game, thus the following description will be written in Polish. If you are interested in translating my work to any other language contact my via PM (English or Polish, please ;)) and I’ll be happy to help.


*****************************************************************

Valenvarynium - Twierdza Orków v 1.01

Autorstwa Huberta "Ooku" Lisieckiego

*****************************************************************

Indeks:
1. O tym dodatku
2. Instalacja i uruchamianie
3. Zapisane stany gry
4. Kompatybilno?? i wymagania
5. Pytania i odpowiedzi
6. Historia
7. Podzi?kowania

*****************************************************************

1. O tym dodatku:

"Obcy, nie jeste? z Morrowind, wi?c nie wiesz jak si? tutaj sprawy maj?. Na przyk?ad ci Orkowie, od pokole? okupuj?cy twierdz? Valenvaryon. Znacznie ostatnio uro?li w si?? i zwracaj? na siebie coraz wi?ksz? uwag? otoczenia. Powiedz, obcy, co my?lisz o tych Orkach? Nale?y im pomóc, by mogli ?y? w spokoju? A mo?e wr?cz przeciwnie, zdusi?, póki jeszcze jest to mo?liwe?" - Lloros Savel

Zacznijmy od tego czym jest Valenvarynium? Otó? jest to stara dunmerowa twierdza obecna ju? w oryginalnym Morrowindzie jako Valenvaryon. Co w takim razie robi ten dodatek? Znacznie rozbudowuje ow? twierdz? przeobra?aj?c j? w samodzielne miasto ze swoimi mieszka?cami, sklepami i problemami. Co za tym idzie w grze pojawia si? kilkudziesi?ciu nowych NPC, z których wielu ma swoje indywidualne historie do opowiedzenia. Znajdziesz tu te? nowe lokacje, w tym pradawne lochy czekaj?ce na odkrywców. Tak, to oznacza, ?e doda?em te? nowe zadania. Jest ich w sumie 18, mniejszych, wi?kszych, oznaczonych i nieoznaczonych, i cz?sto zaz?biaj?cych si? ze sob?. W?ród nich 6 sk?ada si? na ma?y w?tek g?ówny, w którym musimy zdecydowa?, czy chcemy pomóc Orkom, czy wr?cz przeciwnie. Zadania s? rozmaite i dotycz? pomocy mieszka?com twierdzy, ratowania dam z opresji, odnajdywania zaginionych kupców, politycznych intryg, eksplorowania mrocznych jaski?, a nawet wielkich bitew, w??cznie z mo?liwo?ci? zebrania armii, z któr? mo?esz zdoby? Valenvarynium.

G?ówn? ide? jaka przy?wieca?a mi podczas pracy nad tym dodatkiem by?o oczywi?cie rozbudowanie oryginalnego Valenvaryon do postaci i rozmiarów ma?ego miasta, które idealnie wpasowa?oby si? w ?wiat stworzony przez Bethesd?. Tym samym moje Valenvarynium mia?o by? maksymalnie zgodne z kanonami ?wiata gry. Mam nadziej?, ?e uda?o mi si? to osi?gn?? poprzez zebranie i opracowanie (niemal?) ca?o?ci dost?pnych informacji o Orkach ze wszystkich cz??ci serii (w??cznie z TES V: Skyrim). Po??czy?em je w ca?o??, oraz nieco ubogaci?em w?asn? twórczo?ci?, ?ci?le jednak opart? na kanonie. Podj??em si? w ten sposób próby odpowiedzi na niektóre pytania stawiane przez twórców gry, pozosta?e jednocze?nie rozwijaj?c. Je?li wi?c masz ochot? zanurzy? si? w przygod? solidnie osadzon? w ?wiecie gry, ten dodatek jest w?a?nie dla Ciebie!

Czego nie ma w Valenvarynium? Nie ma ?adnych nowych modeli, tekstur, ani nawet d?wi?ków. Drugim, z celów jakie sobie postawi?em, by?o bowiem udowodnienie, ?e z zasobów oryginalnego Morrowinda da si? jeszcze du?o wycisn?? i zbudowa? miasto, które stylem b?dzie odbiega? od pozosta?ych, a jednocze?nie do nich pasowa?. Nie oznacza to jednak, ?e brak w tym dodatku nowych przedmiotów. Wr?cz przeciwnie! S? i to kilka, od pot??nych artefaktów, po zwyk?e mikstury. Wszystko jednak w obr?bie zasobów oryginalnej gry i zdrowego rozs?dku.

*****************************************************************

2. Instalacja, uruchamianie i wymagania:

Wypakuj plik "Valenvarynium.esp" do folderu "Morrowind/Data Files". Nast?pnie z menu startowego gry (Morrowind Launcher), kliknij na "Pliki Danych" i zaznacz "x" przy "Valenvarynium.esp", i gotowe - mo?na gra?.

*****************************************************************

3. Zapisane stany gry:

Przede wszystkim pami?taj by ZAWSZE mie? kopi? swoich zapisów sprzed uruchomienia dodatku do gry. Chocia? do?o?y?em maksimum stara?, aby wszystko by?o ok, ??cznie z testowaniem wprowadzanych rzeczy, ja te? jestem tylko cz?owiekiem i mog?em pope?ni? b??d.

Mój dodatek powinien dzia?a? na dowolnym zapisie, ale je?li oryginalne Valenvaryon zosta?o ju? odwiedzone trzeba temu zaradzi?. Na szcz??cie jest odpowiedni skrypt, który nagnie dla nas czas i nieco zmieni przesz?o??. W tym celu, po wczytaniu zapisu, od którego chcesz gra?, otwórz konsol? "~" i wpisz: "StartScript, ookuVvResurrection", bez cudzys?owu. W przeciwnym razie w grze b?dzie brakowa? kluczowych dla fabu?y postaci lub ich wyposa?enie nie b?dzie pasowa? do ich funkcji.

Je?li uznasz, ?e wolisz oryginalne Valenvaryon to mo?esz wy??czy? mój dodatek. W tym celu musisz jednak odczeka? minimum 72 godziny w jakim? interiorze (wn?trzu budynku) pochodz?cym z oryginalnej gry i niezmienionym przeze mnie. Dopiero potem mo?esz wy??czy? "Valenvarynium" w "Plikach Danych" i wczyta? gr?. W przeciwnym razie gra wywali si? do pulpitu.

*****************************************************************

4. Kompatybilno?? i wymagania:

Stara?em si? jak najwi?cej oryginalnej gry pozostawi? nietkni?te, modyfikuj?c tylko to, co niezb?dne, aby zapewni? maksimum kompatybilno?ci z innymi dodatkami. Oczywi?cie konflikty nie s? wykluczone i niemal na pewno wyst?pi? w przypadku modyfikacji dotykaj?cych terenu Valenvaryon lub jego mieszka?ców.

Dlatego pami?taj, aby ZAWSZE mie? kopi? zapisanych stanów gry, do których mo?esz wróci?, w razie problemów.

Natomiast w kwestii wymaga?, wystarczy sam Morrowind . Oficjalne dodatki nie s? bezpo?rednio u?ywane przez "Valenvarynium", ALE tworzy?em mój dodatek na najnowszej wersji CS'a, maj?c zainstalowane dodatki i gr? zaktualizowan? do wersji 1.6. Mo?e si? wi?c okaza?, ?e w praktyce jeden lub oba oficjalne dodatki s? potrzebne, by gra dzia?a?a prawid?owo.

W planach mam wersje uwzgl?dniaj?ce stworzone przez innych moderów modele cia? lub orkowe bronie.

*****************************************************************

5. Pytania i odpowiedzi:

W tej cz??ci znajduje si? rozwi?zanie kilku problemów, na jakie mo?esz si? natkn?? graj?c w mój dodatek. Pierwsza cz??? dotyczy strony, nazwijmy to, technicznej, druga obejmuje rozwi?zania pewnych partii zada?. Je?li wi?c nie chcesz psu? sobie frajdy z samodzielnej gry po prostu pomi? t? drug? cz???.

Cz??? I - pytania techniczne (kolejno?? losowa):

P: Mam problem z przeciwnikami, s? zbyt trudni!
O: Zmniejsz poziom trudno?ci gry. A je?li ju? jest minimalny to musisz mie? silniejsz? posta?. Je?li chcesz tylko "przej??" ten dodatek, to mo?esz w??czy? nie?miertelno?? wciskaj?c "~" i wpisuj?c tgm potwierdzone enterem.

P: Do czego s?u?y "Czaszka Edka"?
O: Kontroluje kilka podstawowych spraw zwi?zanych z dodatkiem, jak uruchomienie odpowiednich skryptów, ustawienie nowych postaci etc. Poza tym dodaje wszystkie nowe tematy, gdyby z jakiego? powodu nie chcia?y si? doda? automatycznie. Ogólnie traktuj j? jako element dekoracji.

P: Pomimo odczekania okre?lonej ilo?ci czasu zadanie nie idzie na przód.
O: Takie zadania wymagaj? zwykle nie tylko up?ywu czasu, ale i przej?cia przez drzwi przenosz?ce do innej komórki. Cz??? zada? wymaga wr?cz, aby gracza w ogóle nie by?o w Valenvarynium. Wprowadzi?em to dla zachowania realizmu wydarze? tocz?cych si? w grze. Spróbuj tego rozwi?zania.

P: Czy je?li posta? ka?e mi si? ?pieszy? z zadaniem to czas naprawd? gra rol??
O: To zale?y. Je?li podany jest konkretny przedzia? w dniach, to tak, jest on precyzyjny i istotny. Gdy posta? wyra?nie ostrzega, ?e nie wolno nam si? spó?ni?, to nie wolno nam si? spó?ni?. Ostatecznie zawsze mo?esz spróbowa? zignorowa? takie zalecenie, ale na w?asn? odpowiedzialno?? ;)

P: Na jednym ze screenów wida? budynki w stylu redoran, na tle Valenvaryon. Dlaczego w mojej grze ich nie ma?
O: Te zabudowania pojawiaj? si? tylko w przypadku wybrania okre?lonej drogi podczas w?tku g?ównego, wi?c nie u ka?dego si? pojawi?. Je?li chcesz wiedzie? jakie musisz spe?ni? warunki, to patrz w Cz. II.

P: Jak czyta? te wszystkie imiona Orków?
O: Jak Ci wygodnie :) Wymy?laj?c je nie by?em konsekwentny i cz??? nale?y czyta? na sposób polski, cz??? niemiecki, a cz??? angielski. Zdarzaj? si? i przypadki ??czenia dwóch stylów...

P: Gra strasznie si? tnie w niektórych lokacjach. Co z tym zrobi??
O: Wiem, te? nad tym ubolewam, ale Skyrim chodzi mi ok. 2-3 razy lepiej ni? Morrowind... Pewnych rzeczy nie da si? przeskoczy? i bardziej rozbudowane lokacje bij? mocno w p?ynno?? gry. Najprostszym, co mo?e pomóc, jest wy??czenie cieni, co potrafi da? skok o 10 FPS'ów. Je?li to nie wystarczy ogranicz zasi?g widzenia.

P: W miejscu "X" gra mi si? wywala.
O: Zdarza si? i to niestety w ró?nych miejscach. Gra potrafi si? 2 do 3 razy wywali? zanim wreszcie zadzia?a prawid?owo. Niestety ten problem jest poza mn?.

P: NPC "X" ca?y czas stara si? i?? w jakie? bli?ej nieokre?lone miejsce albo "dr?y" w miejscu. Co z tym zrobi??
O: Otworzy? konsol? (przycisk "~"), klikn?? NPC’a lewym przyciskiem myszy i w oknie konsoli wpisa? "sethealth 0", co go zabije. Nast?pnie nale?y wpisa? "resurrect" (NPC wci?? musi by? zaznaczony), co go wskrzesi. Przed zamkni?ciem konsoli mo?na ew. wpisa? "RA", co zresetuje po?o?enie NPC'ów, na te które nadano im w CS'ie.

P: Dlaczego cz??? NPC'ów zachowuje si? tak jak w poprzednim pytaniu opisano? Staraj? si? gdzie? doj?? albo "dr??" w miejscu?
O: Nie wiem. Mimo kilku prób ustalenia dok?adnej przyczyny niestety nie uda?o mi si? jej zidentyfikowa?. Je?li kto? wie i chce podzieli? si? t? wiedz?, to zach?cam :)

P: Co musz? zrobi?, by widzie? nowe budynki z daleka?
O: By osi?gn?? efekt jak na screenach musisz mie? Morrowind Graphic Extender i z jego pomoc? wygenerowa? odleg?y teren dla Valenvarynium.


Cz??? II - problemy dotycz?ce samej rozgrywki, w tym problemów z zadaniami.

P: Co oznacza nazwa "Valenvarynium"?
O: Istniej?, co najmniej dwie koncepcje. Pierwsza mówi, ?e to zniekszta?cona przez Orków forma dawnej nazwy zaj?tej przez nich twierdzy, czyli Valenvaryon. Sami Orkowie mówi?, ?e to okre?lenie pochodzi z ich j?zyka i na wspóln? mow? wyk?ada si? jako "Miasto Góry w Dolinie".

P: Ynog nie chce si? zawin?? do swojego pokoju, a musz? tam z nim pogada? po 23.
O: Skrypt, który za to odpowiada jest uruchamiany, co 3 sekundy, ale tylko gdy jeste?my POZA Wielkim Domem. Wyjd? na zewn?trz, poczekaj kilka sekund i wejd? do WD. Ynog powinien by? ju? na pi?trze, w swoim pokoju.

P: Jak mam z?o?y? ofiar? Malacathowi/po?o?y? czaszki na sarkofagu?
O: Pos?g M. i sarkofag to aktywatory. Musisz je wi?c tylko aktywowa? ("u?y?", ten sam przycisk, z pomoc? którego otwierasz drzwi), a skrypty zrobi? za Ciebie reszt?. Oczywi?cie musisz spe?nia? jeszcze odpowiednie warunki. Np. mie? serce Daedry dla Malacatha i przyj?? ósmego dnia miesi?ca. B?d? mie? ze sob? czaszk? stra?nika, w przypadku sarkofagu.

P: Gra wy??cza si? przy pojedynku/w kopalni/w krypcie. O co chodzi?
O: Niestety miejsca te s? du?ym obci??eniem dla komputera i czasem nie daje on rady. Spróbuj wówczas obni?y? poziom grafiki. Zacznij od wy??czenia cieni, daje to ogromn? oszcz?dno?? FPS i zwykle wystarczy.

P: Pojedynek si? nie zaczyna, co mam zrobi??
O: Jako arbiter musisz zaj?? nale?ne Ci miejsce. Sta? na stopniach pod pomnikiem Malacatha, a pojedynek zacznie si? po kilku sekundach. Je?li si? nie zaczyna, to spróbuj stan?? bli?ej Czaszki Edka ;)

P: Min?? ju? tydzie?, a Oediada ci?gle nie ma. Gdzie on jest?
O: Proponuj? wybra? si? do Valenvaryon i pogada? z miejscowymi. (Podpowied?: Tak, Oediad Ci? wykiwa?.)

P: To co musz? zrobi?, by te redora?skie budynki si? pojawi?y?
O: Zadanie "Redoranie i uzurpator" musi zako?czy? si? na korzy?? Bezpryma. Je?li jednak bardzo Ci zale?y na redora?skim posterunku, to mo?esz r?cznie uruchomi? odpowiedni skrypt, ale lepiej zrób to po uko?czeniu w?tku g?ównego mojego dodatku. Skrypt, który musisz uruchomi? nazywa si? "ookuVvBuildRedPost", po jego uruchomieniu, po 7 dniach, posterunek powinien si? pojawi?. Spróbuj przej?? mi?dzy komórkami je?li si? nie pojawia.

P: Pomimo up?ywu czasu okre?lonego w zadaniu odpowiednie osoby si? nie pojawiaj? albo nie reaguj? jak nale?y/nie mam wpisu w dzienniku. Czemu?
O: Wi?kszo?? odpowiadaj?cych za to skryptów reaguje przy przej?ciu z jednej komórki do innej (na przyk?ad z pomieszczenia na zewn?trz), spróbuj wi?c tego. W innych nie mo?esz by? w komórce, która zaczyna si? od "Valenvaryon", nawet je?li ma co? po przecinku, to i tak blokuje. Wreszcie s? i takie zadania, które nie daj? wpisów po up?ywie czasu, ale daj? inne wskazówki, wi?c proponuj? czyta? uwa?nie dialogi z NPC ;)

*****************************************************************

6. Historia:

1.01 Poprawione dwa b??dy w dialogach, które mnie wcze?niej umkn??y, oraz usuni?te wszystkie GMST i inne drobne "zabrudzenia", na które pierwsi testuj?cy zwrócili uwag?.

1.00 Poniewa? jest to wersja premierowa, póki co nie ma starszych, ani nowszych. Wszystkich zach?cam do ?ci?gania i grania. Do?o?y?em wszelkich stara?, by testuj?c wychwyci? maksimum b??dów, cho? kilka si? pewnie uchowa?o ;) Je?li zatem znajdziesz jaki? b??d nie kr?puj si?, by da? mi zna?, np. w komentarzach albo via PM.

*****************************************************************

7. Podzi?kowania:

Oczywi?cie podzi?kowania nale?? si? Bethesdzie, która tworz?c Morrowinda da?a nam gr?, do której, po wielu latach, wci?? ch?tnie powracamy, oraz narz?dzia do jej rozbudowy.

W dalszej kolejno?ci chcia?bym podzi?kowa? Katarzynie Cebuli, która wspar?a mnie sw? rad?, sugesti? i dopingiem bym uko?czy? ten dodatek, a pó?niej podj??a si? jego beta-testów.

Ponadto musz? podzi?kowa? Irionowi i Minamirowi za wychwycenie b??dów i pomoc w ich zlikwidowaniu.

Podzi?kowania nale?? si? równie? autorom "Morrowind Scripting for Dummies", bo bez ich podr?cznika nie powsta?by ani jeden ze skryptów potrzebnych by "Valenvarynium" funkcjonowa?o jak nale?y.
I’d like to thank the authors of "Morrowind Scripting for Dummies". If it wasn’t for your handbook none of "Valenvarynium" scripts would be written and thus whole plug-in would never see the light of day. So big thanks!

Wreszcie podzi?kowania ogólne dla mych mentorów i kolegów, którzy po?rednio wywarli wp?yw na ten dodatek, inspiruj?c mnie do stworzenia tre?ci, któr? wype?ni?em "Valenvarynium". Mam równie? nadziej?, ?e wam, jako graczom, przypadnie on do gustu i na trwa?e wro?nie w wasz? wersj? gry, jako element, bez którego nie wyobra?acie sobie rozgrywki. Wówczas wype?ni?by stawiane mu zadanie i zi?ci? moje ma?e marzenie ;)

Pozdrawiam i ?ycz? mi?ej zabawy,
Hubert "Ooku" Lisiecki.